Oferta PRO-​KIEROWCA

Kursy na prawo jazdy Kurs z automaty­czną skrzynią biegów Pod­staw­ianie pojazdów na egza­min państ­wowy Dla kierow­ców zawodowych Wyna­jem symulatorów

Kat­e­go­ria B

Ofer­u­jemy :

 • 30 godzin lek­cyjnych teorii „ wykładów” w kom­for­towej sali w cen­trum Pszczyny

 • 30 godzin zegarowych zajęć prak­ty­cznych „ za kółkiem”

 • 1 godz­ina zegarowa na egza­min wewnętrzny praktyczny

 • Bezpłatna możli­wość sprawdzenia się na symu­la­torach dachowa­nia, zderzeń, czasu reakcji i drogi hamowa­nia oraz spo­jrzenia na świat przez alkogogle

 • Bezpłatne mate­ri­ały szkole­niowe ( książka, aplikacja, pyta­nia testowe )

 • Zaję­cia z pier­wszej pomocy z doświad­c­zonym ratown­ikiem medycznym

 • Bezpłatne egza­miny wewnętrzne teo­re­ty­czne bez ograniczeń

 • Możli­wość płat­ności w rat­ach 0 %

Zobacz szczegóły kursu Kat. B

Kat­e­go­ria B z automaty­czną skrzynią biegów

Ofer­u­jemy :

 • Pier­wsze pod­staw­ie­nie auta na egza­min państ­wowy w cenie kursu

 • Nauka jazdy tym pojaz­dem na którym zdaje się egza­min państwowy

 • Obec­ność instruk­tora na egzaminie

 • 30 godzin lek­cyjnych teorii „ wykładów” w kom­for­towej sali w cen­trum Pszczyny

 • 30 godzin zegarowych zajęć prak­ty­cznych „ za kółkiem”

 • 1 godz­ina zegarowa na egza­min wewnętrzny praktyczny

 • Bezpłatna możli­wość sprawdzenia się na symu­la­torach dachowa­nia, zderzeń, czasu reakcji i drogi hamowa­nia oraz spo­jrzenia na świat przez alkogogle

 • Bezpłatne mate­ri­ały szkole­niowe ( książka, aplikacja, pyta­nia testowe )

 • Zaję­cia z pier­wszej pomocy z doświad­c­zonym ratown­ikiem medycznym

 • Bezpłatne egza­miny wewnętrzne teo­re­ty­czne bez ograniczeń

 • Możli­wość płat­ności w rat­ach 0 %

Zobacz szczegóły kursu Kat. B z automaty­czną skrzynią biegów

Ofer­u­jemy również:

 • szkole­nie teo­re­ty­czne przez internet
 • kurs ekspre­sowy
 • kurs rozsz­er­zony
 • jazdy doszkala­jące

Pod­staw­ianie auta na egza­min państwowy

PRO-​KIEROWCA jako jedyna szkoła w Pszczynie ofer­uje pod­staw­ie­nie samo­chodu na egza­min państ­wowy co oznacza znaczne zwięk­sze­nie szansy kur­santa na pozy­ty­wne zal­icze­nie egza­minu państ­wowego za pier­wszym pode­jś­ciem ze względu na to ‚że kur­sant więk­szą część szkole­nia odbywa na samo­chodzie na którym zdaje egzamin.

Dodatkową zaletą takiego rozwiąza­nia jest brak konieczności angażowa­nia rodz­iców, przy­jaciół, zna­jomych w dotar­cie na egza­min, kur­sant sam jedzie i wraca z egza­minu państwowego.

Oferta pod­staw­ienia samo­chodu na egza­min zawiera:

 • dojazd z Pszczyny do miasta egzaminacyjnego
 • egza­min państ­wowy naszym samochodem
 • powrót kur­santa do Pszczyny nieza­leżnie od wyniku egzaminu
 • na życze­nie kur­santa ist­nieje możli­wość obec­ności instruk­tora prowadzącego w egza­minie w roli obserwatora

Sza­cunkowy czas przez­nac­zony na pod­staw­ie­nie samo­chodu to 3 godziny.

Do egza­minu państ­wowego pod­staw­iany jest samochód Toy­ota Yaris z 2021 wyposażony w urządze­nie rejestru­jące prze­bieg egzaminu.

W kat­e­go­ri­ach moto­cyk­lowych również ist­nieje możli­wość pod­staw­ienia naszego moto­cykla na egza­min państwowy.

Nowa Toyota Yaris 2021 01

Zobacz szczegóły kursu Kat. B

Kat­e­go­ria A – A2A1

Ofer­u­jemy:

 • 30 godzin lek­cyjnych teorii „ wykładów” w kom­for­towej sali w cen­trum Pszczyny

 • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

 • 1 godz­ina zegarowa na egza­min wewnętrzny praktyczny

 • Zaję­cia na moto­cyk­lach Suzuki Gla­d­ius 650 lub Yamaha MT-​07 oraz na kat A1 moto­cykl Romet ZK125FX

 • Bezpłatna możli­wość sprawdzenia się na symu­la­torach dachowa­nia, zderzeń, czasu reakcji i drogi hamowa­nia oraz spo­jrzenia na świat przez alkogogle

 • Najwyższej jakości sys­tem łączności kur­santa z instruktorem

 • Sys­tem pomi­aru pręd­kości do zadań egzaminacyjnych

 • Do zajęć prak­ty­cznych zapew­ni­amy „żółwia „ kaski oraz ochraniacze

 • Instruk­tor nie teo­re­tyk a pasjonat motocykli

 • Bezpłatne mate­ri­ały szkole­niowe ( książka, aplikacja, pyta­nia testowe )

 • Zaję­cia z pier­wszej pomocy z doświad­c­zonym ratown­ikiem medycznym

 • Bezpłatne egza­miny wewnętrzne teo­re­ty­czne bez ograniczeń

 • Możli­wość płat­ności w rat­ach 0 %

Przepisy dają możli­wość szkole­nia bez wykładów z przepisów ruchu dro­gowego jed­nak kur­sant musi samodziel­nie przy­go­tować się do egza­minu teo­re­ty­cznego. Obow­iązkowe są w ośrodku zaję­cia z pier­wszej pomocy.

Ofer­u­jemy również:

 • szkole­nie teo­re­ty­czne przez internet
 • jazdy doszkala­jące

Zobacz szczegóły kursu Kat. A – A2A1

Kat­e­go­ria AM

Ofer­u­jemy:

 • 10 godzin lek­cyjnych teorii „ wykładów” w kom­for­towej sali w cen­trum Pszczyny

 • 10 godzin zegarowych zajęć praktycznych

 • 1 godz­ina zegarowa na egza­min wewnętrzny praktyczny

 • Zaję­cia na motorow­erze Romet ZK50

 • Bezpłatna możli­wość sprawdzenia się na symu­la­torach dachowa­nia, zderzeń, czasu reakcji i drogi hamowa­nia oraz spo­jrzenia na świat przez alkogogle

 • Najwyższej jakości sys­tem łączności kur­santa z instruktorem

 • Do zajęć prak­ty­cznych zapew­ni­amy „żółwia „ kaski oraz ochraniacze

 • Instruk­tor nie teo­re­tyk a pasjonat motocykli

 • Bezpłatne mate­ri­ały szkole­niowe ( książka, aplikacja, pyta­nia testowe )

 • Zaję­cia z pier­wszej pomocy z doświad­c­zonym ratown­ikiem medycznym

 • Bezpłatne egza­miny wewnętrzne teo­re­ty­czne bez ograniczeń

 • Możli­wość płat­ności w rat­ach 0 %

Przepisy dają możli­wość szkole­nia bez wykładów z przepisów ruchu dro­gowego jed­nak kur­sant musi samodziel­nie przy­go­tować się do egza­minu teo­re­ty­cznego. Obow­iązkowe są w ośrodku zaję­cia z pier­wszej pomocy.

Ofer­u­jemy również:

 • szkole­nie teo­re­ty­czne przez internet
 • jazdy doszkala­jące

Zobacz szczegóły kursu Kat. AM

Oferta dla kierow­ców zawodowych

Jesteś zawodow­cem ? Posi­adasz prawo jazdy kat­e­gorii C /​C+E ? Współpracu­jąc z wieloma fir­mami trans­portowymi znamy Twoje potrzeby …Pomożemy pod­nieść kwal­i­fikacje zawodowe

Ofer­u­jemy:

Zobacz szczegóły

Wyna­jem symulatorów

Ofer­u­jemy wyna­jem symu­la­torów wraz z przeszkoloną obsługą i usługą szkole­niową. Nasze symu­la­tory ide­al­nie nadają się na fir­mowe imprezy, eventy związane z bez­pieczeńst­wem typu safety day, targi, pikniki, festyny.

Obsługu­jemy małe imprezy jak i duże wydarzenia , orga­nizu­jemy pro­fesjon­alny namiot unieza­leż­ni­a­jąc Państwa od warunków pogodowych. Nasi wyszkoleni tren­erzy czuwa­jący nad obsługą symu­la­torów są instruk­torami nauki jazdy oraz odbyli szkole­nia z tech­niki jazdy dzięki czemu mają Państwo pewność , że wiedza przekazy­wana pod­czas szkoleń jest aktu­alna i wyczerpująca.

Tren­erzy wytłu­maczą jak praw­idłowo przy­go­tować się do jazdy, na co w szczegól­ności zwró­cić uwagę żeby pole widzenia kierowcy było opty­malne , jak praw­idłowo zapiąć pasy bez­pieczeństwa i na wiele innych ważnych ale pomi­janych aspektów.

Będąc spec­jal­is­tami w szkole­niu i edukowa­niu kierow­ców nie tylko pomagamy zdobyć prawo jazdy.

Świadomie zmieni­amy zachowa­nia kierow­ców poma­ga­jąc poz­nać i zrozu­mieć zagroże­nia, uświadami­a­jąc ryzyko wys­tępu­jące na drodze poprzez oso­biste doświad­czenia osoby szkolonej.

Nasze szkole­nia popraw­iają bez­pieczeństwo i odpowiedzial­ność uczest­ników na drodze.

Nasz pro­fesjon­al­izm opiera się na lat­ach doświad­czenia i dlat­ego wiemy, że zabawa jest najlep­szą formą przekazy­wa­nia wiedzy, naby­wa­nia umiejęt­ności oraz uświadami­a­nia ryzyka za kierownicą.

Zobacz szczegóły

Kon­takt

Zobacz też: