Kwalifikacja wstępna przyspieszona

W związku ze zmi­aną ustawy o trans­porcie dro­gowym z dnia 6 wrześ­nia 2001 r., wchodzi w życie kurs kwal­i­fikacji wstęp­nej przyśpieszonej.

Szkole­nie obejmuje:

Szkole­nia przez­nac­zone dla osób, które ukończyły 21 lata. Szkole­nia składa się z 130 godzin zajęć teo­re­ty­cznych oraz 10 godzin zajęć prak­ty­cznych. Zaję­cia prak­ty­czne składa się z 2 części. Pier­wsza część odbywa się w ruchu dro­gowym (8 godzin ) nato­mi­ast druga na pły­cie pośl­iz­gowej (2 godziny )

Skon­tak­tuj się z nami!

Zobacz też: