Szkolenia okresowe

Częstą formą szkole­nia okre­sowego wybier­aną przez kierow­ców jest E-​learning (przy kom­put­erze). Kur­sant real­izuje szkole­nie w indy­wid­u­al­nym, dobranym pod siebie tem­pie, wyko­rzys­tu­jąc nowoczesne mate­ri­ały audiowizualne.

Szkole­nie można zre­al­i­zować nawet w 5 dni !! szkole­nie rozpoczyna się natychmiast

Nasze mate­ri­ały przed­staw­iają treść w sposób nowoczesny i są łatwo przyswa­jalne przez kursanta

Kierowcy zawodowi zobow­iązani są prze­chodzić szkole­nie okre­sowe co pięć lat. Szkole­nia okre­sowe kierow­ców wykonu­ją­cych trans­port dro­gowy osób lub rzeczy ma na celu odświeże­nie wiedzy teo­re­ty­cznej i prak­ty­cznej. Kurs przy­go­towany został dla kierow­ców przedłuża­ją­cych uprawnienia do wykony­wa­nia zawodu. Na kur­sie zostanie ugrun­towana wiedza z zakresu bez­pieczeństwa i kom­fortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bez­pieczne poruszanie się po drodze oraz przy­go­towanie swo­jego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bez­pieczeństwo poprawić.

Aby móc pra­cować na stanowisku kierowcy zawodowego (kat. C lub D) oprócz prawa jazdy niezbęd­nym wymo­giem jest odby­cie kursu w zakre­sie kwal­i­fikacji wstęp­nej. Zgod­nie z ustawą o trans­porcie dro­gowym w sprawie szkole­nia kierow­ców wykonu­ją­cych przewóz dro­gowy, kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat C – po 10 wrześ­nia 2009 roku i kat. D – po 10 wrześ­nia 2008 roku aby rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zobow­iązany jest do odby­cia kursu w zakre­sie kwal­i­fikacji wstęp­nej, kwal­i­fikacji wstęp­nej przyspies­zonej, kwal­i­fikacji wstęp­nej uzu­peł­ni­a­jącej lub kwal­i­fikacji wstęp­nej uzu­peł­ni­a­jącej przyspies­zonej. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C przed 10 wrześ­nia 2009 roku oraz kat D przed 10 wrześ­nia 2008 zobow­iązani są odbyć szkole­nie okresowe.

Skon­tak­tuj się z nami!

Zobacz też: