Kurs Prawo jazdy kat. B

Warunki uczest­niczenia w kur­sie prawa jazdy kat­e­gorii B:

  • ukończe­nie wyma­ganego wieku tj. 17 lat i 9 miesięcy
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku prze­ci­wwskazań do kierowa­nia pojazdem
  • posi­adanie Pro­filu Kandy­data na Kierowcę tzw. PKK
  • posi­adanie zgody rodz­ica lub opiekuna w przy­padku osób niepełnoletnich

Zobacz szczegóły

Prawo jazdy kat­e­gorii B upraw­nia do kierowania:

a) pojaz­dem samo­chodowym o dopuszczal­nej masie całkowitej nieprzekracza­jącej 3,5 t, z wyjątkiem auto¬busu i motocykla

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przy¬czepy lekkiej

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przy¬czepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zas­trzeże­niem ust. 2

d) pojaz­dami określonymi dla prawa jazdy kat­e­gorii AM;

Zapisz się!

Zobacz też: