Kurs kategorii B z automatyczną skrzynią

skrzynia automat

Dlaczego automat:

 • nie myślisz o zmi­anie biegów ani o sprzęgle

 • można skupić się na samej jeździe

 • doświad­cze­nie pokazuje, że kto zakosz­tował jazdy z automaty­czną skrzynią biegów nie ma ochoty wró­cić do man­u­al­nej skrzyni

 • w samo­chodach klasy pre­mium oraz w najwyższych mod­elach stan­dar­dem jest skrzy­nia automatyczna

 • na pop­u­larnym ser­wisie Oto­moto ponad 50% pojazdów młod­szych niż 4 lata to pojazdy z automaty­czną skrzynią biegów (stan na październik 2020)

 • kom­fort pod­czas jeżdże­nia w korkach na mieś­cie oraz wykonu­jąc pozostałe manewry w ruchu drogowym

Dlaczego automat dla początku­jącego kierowcy:

 • szkole­nie prak­ty­czne sku­pia się jeździe, kur­sant nie musi uczyć się jak ruszać z miejsca, jak i kiedy zmieniać biegi, jak nie zdławić sil­nika, ope­ru­jemy tylko pedałami hamulca i gazu

 • szy­b­ciej można opanować sztukę prowadzenia pojazdu

 • samochód nigdy nie zgaśnie

 • samochód nie zjeżdża do tyłu na wzniesieniach

 • wyższa zdawal­ność na egzaminach

 • pozwala kierować trzy­ma­jąc cały czas obie ręce na kierownicy

 • egza­min zdaje się na samo­chodzie na którym uczyło się jeździć

 • mniejszy stres związany z pode­jś­ciem do egzaminu

Po uzyska­niu prawa jazdy kat­e­gorii B z adno­tacją oznacza­jącą uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami tylko z automaty­czną skrzynią biegów (czyli z wpisem 78) możemy po nabra­niu prak­tyki w ruchu dro­gowym w każdej chwili przys­tąpić do egza­minu prak­ty­cznego z man­u­alną skrzynią biegów bez żad­nych dodatkowych egza­m­inów, kursów czy badań i w ten sposób uzyskać prawo kat­e­gorii B już bez żad­nych ograniczeń.

Kurs kat B z automaty­czną skrzynią biegów

Zakres kursu z automaty­czną skrzy­nia biegów jest taki sam jak w przy­padku kursu ze skrzynią man­u­alną. W pier­wszej kole­jności należy zdobyć wiedzę teo­re­ty­czną , dopiero w szkole­niu prak­ty­cznym są różnice.

Warunki uczest­niczenia w kur­sie prawa jazdy kat­e­gorii B z automaty­czną skrzynią biegów są takie same jak na na pełną kat B , również uprawnienia do ciąg­nię­cia przy­czep są takie same.

Zobacz też: