Kategoria AM

Warunk­iem uczest­niczenia w kur­sie prawa jazdy kat­e­gorii AM jest:

ukończe­nie wyma­ganego wieku tj. 13 lat i 9 miesięcy

uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku prze­ci­wwskazań do kierowa­nia pojazdem

posi­adanie Pro­filu Kandy­data na Kierowcę tzw. PKK

posi­adanie zgody rodz­ica lub opiekuna

Prawo jazdy kat­e­gorii AM upraw­nia do kierowania :

motorow­erem (pojazd dwu– lub trójkołowy o pojem­ności skokowej sil­nika nieprzekracza­jącej 50 cm sześc. lub sil­niku elek­trycznym o mocy nie więk­szej niż 4 kW, którego kon­strukcja ogranicza pręd­kość jazdy do 45 km/​h)

czterokołow­cem lekkim ( quad o maksy­mal­nej masie 350 kg i pręd­kości do 45 km/​h)

zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy

Zapisz się!