Kwal­i­fikacja wstępna

Zmi­ana ustawy o trans­porcie dro­gowym z 2006 r. wprowadz­iła obow­iązek ksz­tałce­nia kierow­ców wykonu­ją­cych prze­wozy dro­gowe. Doty­czy to osób prowadzą­cych pojazdy kat­e­gorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E. Wprowadze­nie nowych przepisów podzieliło kierow­ców na „starych” i „nowych”.

Przy­należność do jed­nej lub drugiej kat­e­gorii wyz­nacza data uzyska­nia uprawnień. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat­e­gorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 wrześ­nia 2008 oraz kat­e­gorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 wrześ­nia 2009 r., chcąc wykony­wać zawód kierowcy, muszą wcześniej przys­tąpić do szkole­nia w ramach kwal­i­fikacji wstęp­nej. Bez niej nie mogą wykony­wać pracy kierowcy zawodowego.

W ramach kwal­i­fikacji wstęp­nej wyróż­ni­amy 8 typów szkoleń: kwal­i­fikacja wstępna/​kwalifikacja wstępna uzupełniająca/​kwalifikacja wstępna przyspieszona/​kwalifikacja wstępna uzu­peł­ni­a­jąca przyspies­zona w zakre­sie bloków pro­gramowych określonych odpowied­nio do kat­e­gorii prawa jazdy C, C + E, C1C1 + E oraz kwal­i­fikacja wstępna/​kwalifikacja wstępna uzupełniająca/​kwalifikacja wstępna przyspies­zona /​kwalifikacja wstępna uzu­peł­ni­a­jąca przyspies­zona w zakre­sie bloków pro­gramowych określonych odpowied­nio do kat­e­gorii prawa jazdy D, D + E, D1D1 + E.

Do kursu kwal­i­fikacji wstęp­nej może przys­tąpić każda osoba, która jest oby­wa­telem Pol­ski, osoba prze­by­wa­jąca na tere­nie RP od co najm­niej 185 dni w roku lub studi­u­jąca na tere­nie RP lub będąca oby­wa­telem innego kraju ale zamierza­jąca wykony­wać prze­wozy na rzecz pod­miotu mającego siedz­ibę na tery­to­rium RP, bez względu na wiek i płeć.


Osoba przys­tępu­jąca do kursu nie musi posi­adać prawa jazdy danej kategorii!

Kierowca może rozpocząć szkole­nie w zależności od posi­adanego wieku. Osoby, które ukończyły 21 rok życia mogą rozpocząć kwal­i­fikację wstępną przyśpies­zoną lub kwal­i­fikację wstępną uzu­peł­ni­a­jącą przyśpies­zoną, nato­mi­ast osoby wieku od 18 do 21 powinny rozpocząć pełny kurs czyli kwal­i­fikację wstępną lub kwal­i­fikację wstępną uzupełniającą

Kurs składa się z 2 części:

Zaję­cia teo­re­ty­czne pod­sta­wowe– takie same dla bloku kat. C i D Zaję­cia (teo­re­ty­czne oraz prak­ty­czne) spec­jal­isty­czne – odd­ziel­nie grupa z bloku kat. C i odd­ziel­nie grupa z bloku D. Zaję­cia spec­jal­isty­czne mogą odbyć się dopiero po ukończe­niu części pod­sta­wowej kursu.

Kurs kwal­i­fikacji wstęp­nej to 260 h zajęć teo­re­ty­cznych oraz 20 h zajęć prak­ty­cznych. W skład zajęć prak­ty­cznych wchodzi 4 godzin jazdy na pły­cie pośl­iz­gowej w warunk­ach spec­jal­nych oraz 16 godzin jazdy w ruchu drogowym.

Czas trwa­nia kursu to około 85 dni.

Skon­tak­tuj się z nami!

Zobacz też: