Prawo jazdy kategorii B

Prawo jazdy kat­e­gorii B upraw­nia do kierowania :

a) pojaz­dem samo­chodowym o dopuszczal­nej masie całkowitej nieprzekracza­jącej 3,5 t, z wyjątkiem auto­busu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przy­czepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przy­czepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zas­trzeże­niem ust. 2,

d) pojaz­dami określonymi dla prawa jazdy kat­e­gorii AM;

Dane kon­tak­towe

Zobacz też: