FAQ – Często zadawane pytania

Jak się zapisać na kurs?

Odpowiedź zna­jdziesz na stronie: Jak się zapisać.

⟶ Zobacz jak się zapisać na kurs

Co jest potrzebne aby rozpocząć kurs?

Co to jest numer PPK?

Pro­fil Kandy­data na Kierowcę (PKK) to elek­tron­iczny doku­ment, gen­erowany w sys­temie przez wydział komu­nikacji starostwa powia­towego, zaw­ier­a­jący dane i infor­ma­cje iden­ty­fiku­jące osobę ubie­ga­jącą się o wydanie doku­mentu stwierdza­jącego uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami. Doku­ment ten jest niezbędny do rozpoczę­cia szkole­nia oraz przys­tąpi­enia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubie­ga­nia się po raz pier­wszy o uprawnienie,
 • rozsz­erzenia uprawnień,
 • wymi­any prawa jazdy z zagranicy (z wyma­ganym egza­minem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwal­i­fikacji (po dostar­cze­niu orzeczenia lekarskiego i/​lub psychologicznego):
 • przy­wróce­nia uprawnień cofnię­tych powyżej 1 roku,
 • przy­wróce­nia uprawnień cofnię­tych w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrotu prawa jazdy zatrzy­manego co najm­niej od 1 roku,
 • posi­ada­jącego uprawnienia do jazdy pojaz­dami z automaty­czną skrzynią biegów ubie­ga­jącego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przy­padku ubie­ga­nia się ponownie o uprawnienia po rocznej prz­er­wie (doku­menty przesłane przez WORD po niez­danym egzaminie)

Jak długo ważny jest egza­min teoretyczny?

Wynik pozy­ty­wny państ­wowego egza­minu teo­re­ty­cznego ważny jest bezter­mi­nowo. Doty­czy to osób które przys­tąpiły i zdały egza­min teo­re­ty­czny od dnia 24 lutego 2014 r.

Ile trzeba mieć lat, żeby zro­bić prawo jazdy kat­e­gorii B?

18 lat nato­mi­ast zapisać się na kurs można mając 17 lat i 9 miesięcy ale wów­czas potrzebna będzie zgoda rodz­iców lub opiekuna prawnego.

Ile trwa kurs na prawo jazdy kat­e­gorii B?

Kurs prawa jazdy przy­go­towu­jący Was do egza­minu państ­wowego składa się z dwóch części:

 1. Część teo­re­ty­czna 30 godzin lekcyjnych

 2. Część prak­ty­czna 30 godzin zegarowych za „kółkiem”

Zaję­cia prak­ty­cznemożna rozpocząć dopiero po ukończe­niu części teo­re­ty­cznej. To jak długo trwa szkole­nie zależy tak naprawdę od dys­pozy­cyjności samego kur­santa, ale chcąc uśred­nić potrze­bu­je­cie na kurs około 1,5 miesiąca, plus czas oczeki­wa­nia na egza­min państwowy.

Na czym mogę oblać egza­min praktyczny?

Poniżej wymienione są zachowa­nia osoby egza­minowanej zagraża­jące bezpośred­nio życiu i zdrowiu uczest­ników ruchu dro­gowego skutku­jące prz­er­waniem egza­minu państwowego.

 1. Spowodowanie kolizji drogowej
 2. Omi­janie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzy­mał się w celu ustąpi­enia pier­wszeństwa pieszym
 3. Wyprzedzanie na prze­jś­ciu dla pieszych i bezpośred­nio przed nim
 4. Nieustąpi­e­nie pier­wszeństwa pieszemu zna­j­du­jącemu się na oznakowanym przejściu
 5. Nieustąpi­e­nie pier­wszeństwa przez kieru­jącego pojaz­dem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu prze­chodzącemu na skrzyżowa­niu przez jezd­nię drogi, na którą wjeżdża pojazd
 6. Nieza­trzy­manie pojazdu w razie prze­chodzenia przez jezd­nię osoby niepełnosprawnej, uży­wa­jącej spec­jal­nego oznaczenia, lub osoby o widocznej ogranic­zonej sprawności porusza­nia się w celu umożli­wienia jej przejścia
 7. Nieustąpi­e­nie pier­wszeństwa pieszemu pod­czas cofania
 8. Nieza­s­tosowanie się do: 8.1 syg­nałów świ­etl­nych, 8.2 syg­nałów i pole­ceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowa­nia ruchem dro­gowym, 8.3 syg­nałów i pole­ceń podawanych przez osoby uprawnione do kon­troli ruchu drogowego
 9. Nieza­s­tosowanie się do znaków:
  • stop”,
  • zakaz wjazdu”,
  • zakaz skrę­ca­nia w lewo”,
  • zakaz skrę­ca­nia w prawo”,
  • nakaz jazdy…”
  • wskazu­ją­cych doz­wolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
  • linia pod­wójna ciągła”
 10. Nieustąpi­e­nie pier­wszeństwa przejazdu:
  • na skrzyżowa­niu,
  • pojaz­dom szynowym,
  • row­erzys­tom,
  • pod­czas zmi­any pasa ruchu,
  • w razie przeci­na­nia się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów porusza­ją­cych się po tej samej drodze,
  • pod­czas włącza­nia się do ruchu,
  • pod­czas cofania
 11. Narusze­nie zakazu zawracania
 12. Przekrocze­nie dopuszczal­nej pręd­kości o więcej niż 20 km/​h
 13. Nieu­pewnie­nie się o możli­wości wyprzedzania
 14. Narusze­nie zakazu wyprzedzania:
  • na prze­jaz­dach rowerowych i bezpośred­nio przed nimi,
  • przy dojeżdża­niu do wierz­chołka wzniesienia,
  • na zakrę­tach oznac­zonych znakami ostrzegawczymi,
  • na skrzyżowa­ni­ach,
  • na prze­jaz­dach kole­jowych i bezpośred­nio przed nimi,
  • na prze­jaz­dach tramwa­jowych i bezpośred­nio przed nimi
 15. Nieza­s­tosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
 16. Wyprzedzanie z niewłaś­ci­wej strony

Na czym polega egza­min wewnętrzny ?

Na zakończe­nie kursu prawa jazdy może być przeprowad­zony egza­min wewnętrzny. Ma on sprawdzić czy kandy­dat może pode­jść do egza­minu państwowego.

Zasady przeprowadza­nia egza­minu wewnętrznego:

Egza­min wewnętrzny składa się z dwóch części:

 • teo­re­ty­cznej – przeprowadzanej w sali szkole­niowej przy uży­ciu testu komputerowego
 • prak­ty­cznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Do egza­minu może przys­tąpić osoba, która odbyła co najm­niej min­i­malną wyma­ganą pro­gramem ilość godzin zajęć teo­re­ty­cznych i praktycznych.

Warunk­iem przeprowadzenia części prak­ty­cznej egza­minu wewnętrznego, jest uzyskanie pozy­ty­wnego wyniku z części teoretycznej.

Egza­min wewnętrzny przeprowadza instruk­tor wyz­nac­zony przez kierown­ika ośrodka szkole­nia. Jeżeli instruk­tor prowadzący nie przeprowadza egza­minu wewnętrznego jest on obow­iązany uczest­niczyć w tym egza­minie. Zakres części teo­re­ty­cznej egza­minu, ilość pytań egza­m­i­na­cyjnych, ich tem­atyka, sposób oceny egza­minu teo­re­ty­cznego oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadza­nia egza­minu teo­re­ty­cznego na egza­minie państ­wowym na prawo jazdy.

Infor­ma­cję o wyniku egza­minu teo­re­ty­cznego, ilości popełnionych błędów, dacie przeprowadzenia egza­minu, pod­pisaną przez instruk­tora prowadzącego oraz osobę szkoloną, umieszcza się w formie pisem­nej w doku­men­tacji uczest­nika kursu lub szkolenia.

Zakres części prak­ty­cznej egza­minu wewnętrznego, kry­te­ria oceny, oraz czas trwa­nia są zgodne z zasadami przeprowadza­nia egza­minu prak­ty­cznego na egza­minie państ­wowym na prawo jazdy.

W trak­cie przeprowadza­nia części prak­ty­cznej egza­minu wewnętrznego, real­izuje się wszys­tkie przewidziane dla egza­minu państ­wowego na prawo jazdy zada­nia egza­m­i­na­cyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.

W trak­cie egza­minu prak­ty­cznego instruk­tor wypeł­nia kartę prze­biegu egza­minu prak­ty­cznego i wyszczegól­nia w niej popełnione przez osobę egza­minowaną błędy.

Po zakończe­niu części prak­ty­cznej egza­minu wewnętrznego instruk­tor przeprowadza­jący egza­min omawia z osobą egza­minowaną popełnione przez nią błędy.

W przy­padku zakończenia egza­minu z wynikiem negaty­wnym, na pod­stawie wypełnionej karty prze­biegu egza­minu prak­ty­cznego instruk­tor prowadzący wraz z osobą egza­minowaną ustala dal­szy zakres szkole­nia niezbędny do uzyska­nia wszys­t­kich umiejętności.

Kartę prze­biegu egza­minu prak­ty­cznego pod­pisuje instruk­tor przeprowadza­jący egza­min, instruk­tor prowadzący i osoba egzaminowana.

Kartę prze­biegu egza­minu wewnętrznego otrzy­muje osoba egza­minowana. Jako kartę prze­biegu egza­minu wewnętrznego wyko­rzys­tuje się kartę prze­biegu egza­minu prak­ty­cznego stosowaną do przeprowadza­nia egza­m­inów państ­wowych na prawo jazdy.

Jak długo trwa egzamin?

Wojew­ódzki Ośrodek Ruchu Dro­gowego wyz­nacza ter­min egza­minu państ­wowego umożli­wia­jący przeprowadze­nie egza­minu państ­wowego w okre­sie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złoże­nia wyma­ganych doku­men­tów i wydaje zaświad­cze­nie o jego wyznaczeniu.

Czas trwa­nia części teo­re­ty­cznej egza­minu państ­wowego wynosi 25 minut.

Część prak­ty­czna egza­minu państ­wowego przeprowadzanego w zakre­sie prawa jazdy kat­e­gorii B egza­m­i­na­tor może zakończyć egza­min po upły­wie 25 minut, jeżeli zostały wyko­nane wszys­tkie wyma­gane zada­nia egza­m­i­na­cyjne, a wynik egza­minu jest pozytywny.

Po jakim cza­sie od zda­nia egza­minu otrzy­mam prawo jazdy?

Czas oczeki­wa­nia na nowe prawo jazdy zamówione w Pol­skiej Wytwórni Papierów Wartoś­ciowych w Warsza­wie wynosi obec­nie około dwóch tygodni. Jed­nak zaraz po zda­niu egza­minu czeka Cię wiz­yta w starost­wie w celu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu.

Wysokość takiej opłaty na dzień 01/​01/​2020 to 100,50

Stan real­iza­cji można sprawdzić na stronie info-​car

Skon­tak­tuj się z nami

Zobacz też: