Jak zapisać się na kurs?

Mam już PPK

Aby rozpocząć kurs, w Wydziale Komu­nikacji Starostwa musisz uzyskać Pro­fil Kandy­data na Kierowcę (w skró­cie PKK).

KROK 1 – Doku­menty potrzebne do PKK

Aktu­alne infor­ma­cje ze Starostwa Powia­towego w Pszczynie

Skierowanie na badania

Skierowa­nia na bada­nia wys­taw­iamy dla Ciebie my – skon­tak­tuj się z nami w tym celu.

Dane kon­tak­towe

Lekarz

Na bada­nia lekarskie zapraszamy do ośrodka CGS w Pszczynie przy ulicy Jana Kil­ińskiego 3a.

Koszt badań lekars­kich dla kur­san­tów nauki jazdy z ośrodka Pro-​Kierowca wynosi 160

Badanie lekarskie mozna również wykonać w przy­chodni SANUS w Pszczynie przy ulicy Tadeusza Koś­ciuszki 5.

W przy­chodni Sanus koszt badań lekars­kich wynosi 200

Przed wiz­ytą na bada­ni­ach lekars­kich prosimy zabrać z biura skierowanie.

Tele­fon do przy­chodni CGS : 32 210 03 00

Tele­fon do przy­chodni Sanus : 32 210 31 58

Pamię­tamy o zabra­niu doku­mentu tożsamości.

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wypeł­ni­amy wniosek o wydanie prawa jazdy
Pobierz: www​.powiat​.pszczyna​.pl/​p​u​b​l​i​c​/​p​l​i​k​i​/​2019​/​w​n​i​o​s​e​k​_​p​r​a​w​o​_​j​a​z​d​y​(​2​).pdf

Zdję­cia

Robimy jedno zdję­cie o wymi­arach 3545 mm (jak do dowodu osobistego)

Zgoda rodz­iców

Jeżeli nie masz ukońc­zonych jeszcze 18 lat wyma­gana jest zgoda rodz­iców.
Pobierz: Zgoda rodz­i­cow

KROK 2 – Sprawy w Starostwie

Pamię­tamy o zabra­niu doku­mentu tożsamości.

Wszys­tkie wyma­gane doku­menty należy dostar­czyć do Wydzi­ału Komu­nikacji w swoim Starost­wie. W przy­padku mieszkańców powiatu pszczyńskiego jest to:

STAROSTWO POWIA­TOWE PSZCZYNA
UL. 3 MAJA 10
43200 PSZCZYNA

Tele­fon do Wydzi­ału Komu­nikacji w Pszczynie: 32 449 23 49

Wydział Komu­nikacji w Pszczynie

Doku­menty te można dostarczyć:

  • oso­biś­cie
  • przez osobę upoważnioną (z pisem­nym upoważnieniem)
  • przesłać Pocztą Polską
  • przesłać pocztą elek­tron­iczną (tylko jeśli posi­ada się wyro­biony „bez­pieczny podpis”)

KROK 3 – Zapisz się na kurs!

Posi­ada­jąc już numer kandy­data (PKK), można swo­bod­nie zapisać się na kurs w naszej szkole jazdy, wypeł­ni­a­jąc for­mu­larz online

W razie pytań zachę­camy do kon­taktu z naszym biurem pod nr tel: 501 412 368.

Kursy na prawo jazdy rozpoczy­namy w każdy poniedziałek.

Wykłady odby­wają się w poniedzi­ałki, środy i czwartki.

Skon­tak­tuj się z nami

Zobacz też: