Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kat­e­go­ria – C, C+E, C1, C1+E Kierowca, który uzyskał kwal­i­fikację wstępną w ramach kwal­i­fikacji wstęp­nej dla prawa jazdy kat­e­go­ria D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykony­wać prze­wozy innymi pojaz­dami, niż te dla których wyma­gane jest prawo jazdy odpowiada­jące zakre­sowi uzyskanej Kwal­i­fikacji Wstęp­nej, zobow­iązany jest odbyć kurs kwal­i­fika­cyjny w ramach kwal­i­fikacji wstęp­nej uzu­peł­ni­a­jącej dla prawa jazdy kat­e­go­ria C, C+E, C1, C1+E.

Szkole­nie jest przez­nac­zone dla osób, które już posi­adają świadectwo kwal­i­fikacji wstęp­nej zawodowej potwierdza­jące ukończe­nie kwal­i­fikacji wstęp­nej lub kwal­i­fikacji wstępną przyśpies­zonej w zakre­sie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozsz­erzyć uprawnienia o przewóz rzeczy, a nie ukończyły 21 roku życia. Szkole­nie obe­j­muje 65 godzin zajęć teo­re­ty­cznych oraz 5 godzin prak­ty­cznych w ruchu drogowym.

Skon­tak­tuj się z nami!

Zobacz też: