Kurs Prawo jazdy kat. A

Warunki uczest­niczenia w kur­sie prawa jazdy kat­e­gorii A – A2A1:

 • Wiek 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat­e­gorii A, jeżeli osoba co najm­niej od 2 lat posi­ada prawo jazdy kat­e­gorii A2
 • Wiek 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat­e­gorii A, jeżeli osoba nie posi­adała co najm­niej przez 2 lata prawa jazdy kat­e­gorii A2
 • Wiek 16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat­e­gorii A1
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku prze­ci­wwskazań do kierowa­nia motocyklem
 • posi­adanie Pro­filu Kandy­data na Kierowcę tzw. PKK
 • posi­adanie zgody rodz­ica lub opiekuna w przy­padku osób niepełnoletnich

WAŻNE : Kursy na prawo jazdy kat­e­gorii A można rozpocząć 3 miesiące przed uzyskaniem wyma­ganego wieku.

Kurs na kat­e­gorie A2 przez­nac­zony jest dla kur­san­tów od 18 roku życia

Kurs na kat­e­gorie A1 przez­nac­zony jest dla kur­san­tów od 16 roku życia.

Posi­ada­jąc kat­e­gorię A2 min­i­mum 2 lata do kursu na kat A można przys­tąpić już w wieku 20 lat.

Zobacz szczegóły

Prawo jazdy kat­e­gorii A2 upraw­nia do kierowania

 • moto­cyk­lem o mocy nieprzekracza­jącej 35 kW i sto­sunku mocy do masy włas­nej nieprzekracza­ją­cym 0,2 kW/​kg, przy czym nie może on pow­stać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekracza­jącej dwu-​krotność mocy tego motocykla
 • moto­cyk­lem trójkołowym o mocy nieprzekracza­jącej 15 kW
 • pojaz­dami określonymi dla prawa jazdy AM
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy

Prawo jazdy kat­e­gorii A1 upraw­nia do kierowania:

 • moto­cyk­lem o pojem­ności skokowej sil­nika nieprzekracza­jącej 125 cm3, mocy nieprzekracza­jącej 11 kW i sto­sunku mocy do masy włas­nej nieprzekracza­ją­cym 0,1 kW/​kg
 • moto­cyk­lem trójkołowym o mocy nieprzekracza­jącej 15 kW
 • pojaz­dami określonymi dla prawa jazdy kat. AM; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

Prawo jazdy kat­e­gorii A upraw­nia do:

 • kierowa­nia wszelkimi moto­cyk­lami oraz pojaz­dami określonymi dla prawa jazdy kat­e­gorii AM

Zapisz się!

Zobacz też: