O Nas

PRO-​KIEROWCA
Najlep­sza szkoła nauki jazdy w Pszczynie!

  • Na rynku od 2016 roku i staje się rozwijamy
  • Dys­ponu­jemy 6 samo­chodami (w tym z automaty­czną skrzynią)
  • 4 moto­cyk­lami
  • Sześ­ciu super instruktorów
  • Dwa place manewrowe
  • Nowoczesne metody nauki
  • Atrak­cyjne ceny
  • Pro­fesjon­alne symulatory
Zobacz szczegóły
Prawo jazdy Pszczyna

Dlaczego warto przyjść do Nas:

Najlepsi wykład­owcy

Nasza kadra instruk­torska cechuje się doświad­cze­niem i wysokimi kwal­i­fikac­jami , jest cier­pliwa i real­izuje swoje obow­iązki z pasją. Chęt­nie dos­to­su­jemy się do Państwa codzi­en­nych obow­iązków i dys­pozy­cyjności , kładziemy nacisk na sys­tem­aty­czność zajęć oraz umiejęt­ności prowadzenia pojazdu zgod­nie z zasadami eco-​drivingu.

Zobacz instruk­torów

Wysoka skuteczność

Wyniki zdawal­ności od chwili pow­sta­nia naszej firmy są jed­nymi z najwyższych w powiecie. Szkolimy tak, żeby zdanie egza­minu było for­mal­noś­cią jed­nocześnie kładąc nacisk na prak­ty­czne umiejęt­ności niezbędne w codzi­en­nej jeździe. Jesteśmy spec­jal­is­tami w szkole­niu i edukowa­niu kierow­ców , nie tylko pomagamy zdobyć prawo jazdy.

Zdawal­ność

Najlep­sze wyposażenie

Kom­for­towa sala wykład­owa wyposażona jest w niezbędne pomoce dydak­ty­czne jak np. pro­jek­tor, tablice, alko­gogle. Zaję­cia teo­re­ty­czne wspo­ma­gane są pro­fesjon­al­nym sprzętem mul­ti­me­di­al­nym i opro­gramowaniem, zaję­cia prak­ty­czne na kat­e­gorię B odby­wają się w pojaz­dach Toy­ota Yaris III , nato­mi­ast na kat­e­gorię B z automaty­czną skrzynią biegów zaję­cia jak i egza­min państ­wowy przeprowadzany jest Toy­otą Yaris Hybrid ( wszys­tkie pojazdy wyposażone są w kli­matyza­cję) w przy­padku kat­e­gorii A zaję­cia prak­ty­czne odby­wają się moto­cyk­lami takimi samym jak na egza­minie co ma znacze­nie przy zdawa­niu egza­minu państ­wowego , nasze place manewrowe są pełnowymi­arowe , jako jedyna szkoła nauki jazdy w powiecie dys­ponu­jemy pojaz­dem z automaty­czną skrzynią biegów , posi­adamy również własne symu­la­tory które uświadami­ają i poma­gają kur­san­tom poz­nać i zrozu­mieć zagroże­nia na drodze.

Zobacz galerię zdjęć

Elasty­czność

Elasty­czność w wyborze godzin zajęć prak­ty­cznych, wyborze instruk­tora czy ter­minie płatności

Uznanie

Dzi­en­nik Zachodni zauważył i docenił naszą pracę w szkole­niu kierow­ców przyz­na­jąc Nam tytuł Ośrodka Szkole­nia Kierow­ców roku 2019 w powiecie pszczyńskim a naszej instruk­tor przyz­na­jąc tytuł najlep­szej instruk­torki nauki jazdy w powiecie pszczyńskim.

Najlepsze Prawo jazdy w Pszczynie

Nasza idea na Twój sukces

1. cier­pli­wość

2. pro­fesjon­al­izm

3. kul­tura

Zapisz się już dziś!

Zobacz też: