Wynajem symulatorów

Wyna­jem symulatorów

Sprawdź się w ekstremal­nej sytuacji!

Symu­la­tor dachowa­nia Symu­la­tor zderzeń Symu­la­tor refleksu i drogi hamowa­nia
Symulator dachowania

Symu­la­tor dachowania

Dowiesz się jak czuje się osoba pod­czas dachowa­nia pojazdu, jak zachowuje się ciało i psy­chika oraz jaki może być tego efekt.

Usiądź wygod­nie w fotelu symu­la­tora pamię­ta­jąc o praw­idłowym zapię­ciu pasów bez­pieczeństwa, symu­la­tor zaczyna się obra­cać i już wiesz że masz zag­waran­towane niezpom­ni­ane wraże­nia które pozostaną w Two­jej pamięci przez długi okres czasu. Zauważasz ‚że to co miało być tylko niewinną zabawą uświadamia Tobie jak duża wys­tępuje siła odśrod­kowa i jakie niebez­pieczeństwa pod­czas wypadku dro­gowego stwarzają luźno pozostaw­ione w samo­chodzie przedmioty.

Prawdziwe dachowanie to znacznie więk­sza pręd­kość, adren­a­lina i poważniejsze konsekwencje.

Szkole­nie uzmysławia nam:

 • czy warto zap­inać pasy bezpieczeństwa
 • jak praw­idłowo zap­inać pasy bezpieczeństwa
 • ryzyko związane z luźno pozostaw­ionymi przed­mio­tami w samochodzie
 • jak właś­ci­wie zamo­cować fote­lik dziecięcy w samochodzie
 • jak awaryjnie opuś­cić pojazd po dachowaniu
 • reakcję orga­nizmu pod­czas dachowania

Pokaż go na swoim evencie !

Napisz do nas!

Przy­datne informacje:

 • wyma­gane miejsce : 4m x 7m x 3m
 • przez­nacze­nie: na zewnątrz lub wewnątrz
 • trener do obsługi: tak
 • prze­pus­towość – 40 osób/​h
 • zasi­lanie: 230V (symu­la­tor posi­ada zasi­lanie awaryjne, niezbędne pod­czas zaniku zasi­la­nia sieciowego)
 • płynna reg­u­lacja pręd­kości obrotu symu­la­tora ( możliwa jest zmi­ana kierunku obrotu )
 • kon­strukcja przy­czepy zin­te­growana z symulatorem
 • niezbędne atesty oraz europe­jski cer­ty­fikat CE
 • bada­nia prze­ci­w­po­raże­niowe, elek­tro­mag­ne­ty­czne, niskon­apię­ciowe oraz odgromowe
 • awaryjny przy­cisk „stop” umożli­wi­jący zatrzy­manie symu­la­tora w 0,1 sek.

Symu­la­tor zderzeń

Symulator wypadku samochodowego

Dowiesz się jak mocno siły bezwład­ności dzi­ałają na kierowcę i pasażera przy pręd­kości 1012 km/​h oraz jak ogromne znacze­nie mają pasy bezpieczeństwa.

Tech­nolo­gia zas­tosowana w nowoczes­nych samo­chodach porusza­ją­cych się po dro­gach daje Nam poczu­cie bez­pieczeństwa i kom­fortu jazdy poprzez co możemy zatracić poczu­cie świado­mości pręd­kości z jaką się poruszamy.

Symu­la­tor którego celem jest nie tylko zabawa ale także umożli­wie­nie przeży­cia kierowcy i pasażerowi momentu zderzenia pojazdów. Ta krótka chwila na symu­la­torze jest zaskocze­niem jak wielka siła bezwład­ności dzi­ała na uczest­nika wypadku i pozostaje w wyobraźni osoby szkolonej na długo.

Pręd­kość zjazdu na symu­la­torze przyj­mowana jest przez uczest­ników z niedowierzaniem i sza­cow­ana jest na pręd­kość znacznie więk­szą. Wraże­nia są tak sug­esty­wne , że każdy uczest­nik doceni ogromne znacze­nie pasów bez­pieczeństwa w samochodzie.

Szkole­nie uzmysławia nam:

 • znacze­nie praw­idłowo zapię­tych pasów w momen­cie zderzenia
 • znacze­nie praw­idłowo ustaw­ionego zagłówka
 • zwięk­sze­nie świado­mości prze­ciążeń dzi­ała­ją­cych na ciało w momen­cie zderzenia

Pokaż go na swoim evencie !

Napisz do nas!

Przy­datne informacje:

 • wyma­gane miejsce: 1,5m x 4,5 m
 • przez­nacze­nie: na zewnątrz lub wewnątrz
 • prąd: brak
 • trener do obsługi: tak
 • Prze­pus­towość: 60 osób/​h
 • solidna kon­strukcja
 • bez­pieczny homol­o­gowany fotel z atestami
 • fotel ze zin­te­growanymi pasami oraz zagłówkiem
 • bez­pieczna kon­strukcja zapo­b­ie­ga­jąca obraże­niom osoby obsługującej
 • niezbędne atesty oraz europe­jski cer­ty­fikat CE

Symu­la­tor czasu reakcji i drogi hamowania

Dowiesz się jak ważny jest czas reakcji i umiejęt­ność praw­idłowego hamowa­nia. Uświadomisz sobie jak wraz ze wzrostem pręd­kości wydłuża się droga hamowa­nia i jakie czyn­niki mogą mieć na to wpływ. Współczesne pojazdy są wyposażone w sys­temy wspo­ma­ga­jące hamowanie np.: ABS. Czy potrafimy z nich praw­idłowo korzys­tać ? Symu­la­tor poz­woli na sprawdze­nie uczest­nikowi jego czasu reakcji oraz poz­woli porów­nać drogę hamowa­nia na różnych naw­ierzch­ni­ach przy różnych pręd­koś­ci­ach. Pomiar dokony­wany jest przy pręd­koś­ci­ach 50, 75 oraz 100 km/​h , w symu­la­torze dostępne są 3 rodzaje naw­ierzchni : sucha, mokra oraz zaśnieżona.

Szkole­nie uzmysławia nam:

 • jak stop­niowy wzrost pręd­kości wydłuża drogę hamowania
 • znacze­nie czasu reakcji na drogę hamowania
 • znacze­nie rodzaju naw­ierzchni na dłu­gość drogi hamowania
 • jak praw­idłowo wyko­rzys­tać sys­tem ABS do awaryjnego hamowania
 • znacze­nie czyn­ników wydłuża­ją­cych drogę hamowania

Pokaż go na swoim evencie !

Napisz do nas!

Przy­datne informacje:

 • wyma­gane miejsce : 4m x 7m x 3m
 • przez­nacze­nie: na zewnątrz lub wewnątrz
 • trener do obsługi: tak
 • prze­pus­towość: 10 osób/​h
 • zasi­lanie: 230V/​akumulator
 • łatwa obsługa
 • kilka wari­antów symulacji
 • naty­ch­mi­as­towe wyniki z możli­woś­cią porów­na­nia i anal­izy wraz z trenerem

Reflek­somierz

Refleksomierz

Reflek­somierz nazy­wany jest również symu­la­torem czasu reakcji. Może być świetną zabawą na even­cie, pikniku rodzin­nym, imprezie fir­mowej oraz może służyć do pro­fesjon­al­nych tren­ingów dla sportow­ców. Reflek­somierz swoim atrak­cyjnym wyglą­dem zwraca uwagę uczest­ników wydarzenia, podświ­et­lane guziki w tech­nologii LED pozwalają na uży­wanie urządzenia na otwartej przestrzeni. Najwięk­szą pop­u­larnoś­cią cieszy się pro­gram umożli­wia­jący rywal­iza­cję pomiędzy uczest­nikami. W ciągu jed­nej min­uty uczest­nik musi nacis­nąć jak najwięk­szą ilość przy­cisków podświ­et­lanych po kolei w przy­pad­kowej kon­fig­u­racji . Uzyskany wynik wyświ­et­lany jest na dużym wyświ­et­laczu. Poza­wala również na wyłonie­nie najszyb­szego uczest­nika imprezy. Symu­la­tor ten pozwala ćwiczyć refleks oraz koor­dy­nację wzrokową poprzez sprawdzanie reakcji na bodźiec. Zwięk­sza świado­mość kierow­com jak ważny jest refleks w ruchu dro­gowym Reflek­somierz jest urządze­niem bardzo prostym w obsłudze, może być uży­wany również przez dzieci

Przy­datne informacje:

 • wyma­gane miejsce: 2 m x 2 m
 • przez­nacze­nie: na zewnątrz lub wewnątrz
 • prąd: 230 V
 • trener do obsługi: nie /​tak
 • Prze­pus­towość: 50 osób/​h
 • solidna kon­strukcja
 • niezbędne atesty oraz europe­jski cer­ty­fikat CE

Pokaż go na swoim evencie !

Napisz do nas!

Kon­takt

Zobacz też: