Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Szkole­nie jest przez­nac­zone dla osób które ukończyły 23 lata oraz które już posi­adają świadectwo potwierdza­jące ukończe­nie kwal­i­fikacji wstęp­nej lub kwal­i­fikacji wstępną przyśpieszonej

Kat­e­go­ria – C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwal­i­fikację Wstępną bądź Kwal­i­fikację Wstępną Przyspies­zoną dla prawa jazdy kat­e­go­ria D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykony­wać prze­wozy innymi pojaz­dami, niż te dla których wyma­gane jest prawo jazdy odpowiada­jące zakre­sowi uzyskanej Kwal­i­fikacji, zobow­iązany jest odbyć kurs kwal­i­fika­cyjny w ramach Kwal­i­fikacji Uzu­peł­ni­a­jącej, bądź Kwal­i­fikacji Uzu­peł­ni­a­jącej Przyśpies­zonej dla prawa jazdy kat­e­go­ria C, C+E, C1, C1+E.

Szkole­nie obejmuje:

  • 32,5 godz. zajęć teoretycznych
  • 2,5 godz. zajęć prak­ty­cznych w ruchu drogowym

Kat­e­go­ria – D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który uzyskał Kwal­i­fikację Wstępną bądź Kwal­i­fikację Wstępną Przyspies­zoną dla prawa jazdy kat­e­go­ria C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykony­wać prze­wozy innymi pojaz­dami, niż te dla których wyma­gane jest prawo jazdy odpowiada­jące uzyskanej Kwal­i­fikacji Wstęp­nej, zobow­iązany jest odbyć kurs kwal­i­fika­cyjny w ramach Kwal­i­fikacji Wstęp­nej Uzu­peł­ni­a­jącej bądź Kwal­i­fikacji Wstęp­nej Uzu­peł­ni­a­jącej Przyspies­zonej dla prawa jazdy kat­e­go­ria D, D+E, D1, D1+E.

Szkole­nie obejmuje:

  • 32,5 godz. zajęć teoretycznych
  • 2,5 godz. zajęć prak­ty­cznych w ruchu drogowym

Skon­tak­tuj się z nami!

Zobacz też: