Wyniki zdawalności

Wyniki zdawal­ności pub­likowane są przez Starostwo Powia­towe w Pszczynie za każde półrocze.

Aktu­alne i archi­walne wyniki zna­j­dują się tutaj: www​.bip​.powiat​.pszczyna​.pl

Aktu­alne wyniki – drugie półrocze 2020

Szkolimy pro­fesjon­al­nie i skutecznie !

Wyniki za pier­wsze półrocze 2020

Jak zawsze pełen PRO – fes­jon­al­izm w tym co robimy najlepiej. Szkolimy Was z pasją !

Dziękujemy Wam za zaangażowanie

Zdawalność II półrocze 2019 powiat Pszczyna

Tytuł „Szkoły Jazdy Roku 2019″ w powiecie pszczyńskim oraz wysoka zdawal­ność za II półrocze 2019 r. ogłos­zona przez Starostwo jest efek­tem intere­su­jącej i pełnej zau­fa­nia współpracy Naszych pełnych energii, mają­cych zaskaku­jące pomysły Kur­san­tów oraz Naszych cier­pli­wych i doświad­c­zonych Instruk­torów za co bardzo Wam wszys­tkim dziękujemy.

Zobacz też: