Cennik

Kat­e­go­ria B

Szkole­nie Cena
1 STAN­DARD kurs prawa jazdy kat­e­gorii B (pakiet pod­sta­wowy 30 godzin + 1 godz­ina GRATIS ) 3200
2 KOM­FORT kurs prawa jazdy kat­e­gorii B (pakiet stan­dard z zaję­ci­ami prak­ty­cznymi odby­wa­ją­cymi się tylko popołud­ni­ami oraz w week­endy ) 3600
3 EXPRESS kurs prawa jazdy kat­e­gorii B ekspre­sowy (pakiet stan­dard z teorią i zaję­ci­ami prak­ty­cznymi w 33 dni ) 3600
4 STAN­DARD AUTOMAT kurs prawa jazdy kat­e­gorii B z automaty­czną skrzynią biegów ( pakiet stan­dard wraz z pier­wszym pod­staw­ie­niem na egza­min państ­wowy samo­chodu na którym kur­sant odbył szkole­nie oraz obec­ność instruk­tora na egza­minie) 3500
5 STAN­DARD PLUS kurs prawa jazdy kat­e­gorii B (pakiet rozsz­er­zony 40 godzin + 1 godz­ina GRATIS ) 3900
6 Godz­ina jazdy dodatkowej dla naszych kursantów 100
7 Godz­ina jazdy dodatkowej dla kur­san­tów spoza ośrodka 130
8 Godz­ina jazdy dodatkowej samo­cho­dem z automaty­czną skrzynią biegów 100
9 Pakiet 11 jazd dodatkowych dla naszych kur­san­tów w cenie 10 godzin 1000
10 Pakiet 11 jazd dodatkowych dla kur­san­tów spoza ośrodka w cenie 10 godzin 1300
11 Pod­staw­ie­nie samo­chodu na egza­min państwowy 300

Kat­e­go­ria A

Szkole­nie Cena
1 Kurs prawa jazdy kat­e­gorii AM (10 godzin prak­tyki + 10 godzin teorii) 1400
2 Kurs prawa jazdy kat­e­gorii A1 (20 godzin prak­tyki + 30 godzin teorii ) 2000
3 Kurs prawa jazdy kat­e­gorii A2 (20 godzin prak­tyki + 30 godzin teorii ) 2600
4 Kurs prawa jazdy kat­e­gorii A (20 godzin prak­tyki + 30 godzin teorii) 2700
5 Godz­ina jazdy dodatkowej dla naszych kursantów 130
6 Godz­ina jazdy dodatkowej dla kur­san­tów spoza ośrodka 130

Kat­e­go­ria E do B

Szkole­nie Cena
1 Kurs prawa jazdy kat­e­gorii E do B (15 godzin praktyki ) 2200

Kierowcy zawodowi :

Szkole­nie Cena
1 SZKOLE­NIE OKRESOWE wstrzy­mane do odwołania

Cen­nik obow­iązuje od 01.07.2023

Wyna­jem symulatorów

Warunki wyna­jmu symu­la­torów do ustal­e­nia indy­wid­u­al­nie.
Prosimy o kon­takt tele­fon­iczny pod numerem 500 250 761

Kon­takt

Zobacz też: