WYKŁADY

Wykłady

Ofer­u­jemy teorię do wyboru:

  • Trady­cyjne wykłady w naszym ośrodku

  • E-​learning

  • Kurs prak­ty­czny bez zajęć teo­re­ty­cznych ( dla osób które zdały egza­min państwowy).

Zachę­camy jed­nak na odby­cie wykładów teo­re­ty­cznych w ośrodku, które skutecznie zapewnią Wam przy­go­towanie do porusza­nia się w ruchu drogowym.


WYKŁADY ODBY­WAJĄ SIĘ 3 RAZYTYGODNIU

w poniedzi­ałki, środy i czwartki od godziny 16.00

PRO­GRAM WYKŁADÓW

ROZDZIAŁ 1.

Pod­sta­wowe poję­cia. Przepisy ogólne o ruchu pojazdów. – ruch pra­wostronny – hier­ar­chia znaków i syg­nałów dro­gowych. Znaki dro­gowe ostrze­gaw­cze i zakazu.

ROZDZIAŁ 2.

Znaki dro­gowe nakazu i infor­ma­cyjne. Znaki dro­gowe poziome. Syg­nały świ­etlne. Syg­nały dawane przez osoby uprawnione . Manewry na drodze: – włączanie się do ruchu, – zmi­ana kierunku jazdy i pasa ruchu, – wymi­janie, – omi­janie, – zawracanie, – cofanie.

ROZDZIAŁ 3.

Zatrzy­manie i postój. Zasady pier­wszeństwa prze­jazdu Zachowanie wobec pieszych i innych uczest­ników ruchu Zachowanie na prze­jaz­dach kole­jowych i tramwa­jowych Pręd­kość i hamowanie

ROZDZIAŁ 4.

Wyprzedzanie. Holowanie. Jazda w warunk­ach zmniejs­zonej prze­jrzys­tości powi­etrza . Ostrze­ganie. Uży­wanie świateł zewnętrznych. Ogólne warunki uży­wa­nia pojazdu: – warunki tech­niczne – przewóz pasażerów i ładunków – rejes­tracja i bada­nia techniczne.

ROZDZIAŁ 5.

Obow­iązki i odpowiedzial­ność kierowcy i posi­adacza pojazdu: – prawo jazdy, – ubez­piecze­nie pojazdów, – uczest­nicze­nie w wypadku dro­gowym. Tech­nika kierowa­nia pojaz­dem. Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej.

ROZDZIAŁ 6.

Budowa i dzi­ałanie sil­nika. Kierowca pojazdu: – świado­mość odpowiedzial­ności za narusze­nie przepisów ruchu dro­gowego – kul­tura na drodze – alko­hol i kierowca.

ROZDZIAŁ 7.

Pier­wsza pomoc. Zasady postępowa­nia na miejscu wypadku. Stany zagroże­nia życia w wypad­kach dro­gowych. Zranienia, oparzenia, krwotoki, złamania.