Nasi instruktorzy

Mał­gorzata Skumiał

Toyota Yaris Małgorzata Skumiał

Dobry instruk­tor to połowa Waszego sukcesu. Nasz instruk­tor pracuje w tym zawodzie od kilku lat, zawód instruk­tora wiąże się dla niej rzetel­noś­cią i bezstron­nym wykony­waniem swoich obowiązków.

Zależy nam na Waszym sukce­sie , samo pod­ję­cie decyzji że „chcę być dobrym kierowcą” , że chcę mieć prawo jazdy ‚niejed­nokrot­nie jest dla Was dużym wyzwaniem i wiąże się dla Was ze znacznym stre­sem a ner­wowy instruk­tor jest ostat­nią osobą , która powinna mieć z kon­takt z osobą ucząca się. Aby Was od tego uchronić ofer­u­jemy Wam instruk­tora wyk­wal­i­fikowanego, cier­pli­wego, spoko­jnego, komu­nikaty­wnego a zarazem wymagającego.

Naszym celem jest zro­bi­e­nie z Was prawdzi­wych kierow­ców, nie tylko kur­san­tów zda­ją­cych za pier­wszym razem ale kierowcę który po zdanym egza­minie usiądzie za „kółkiem” i bez stresu a z przy­jem­noś­cią będzie pokony­wał bez­piecznie kole­jne kilometry.

Na potwierdze­nie wyso­kich umiejęt­ności naszego instruk­tora świad­czy ponad 50 % zdawalność.


Łukasz Pala

Łukasz Pala

Jestem instruk­torem nauki jazdy z zawodu i pasji. Posi­adam kat­e­gorię A,B,C,D,E,T, więc żaden jed­noślad, ani wieloślad, nie mają przede mną tajem­nic. Do każdego kur­santa pod­chodzę indy­wid­u­al­nie i z pełnym zaan­gażowaniem. Cier­pli­wość, sto­icki spokój, pogoda ducha, myślę, że te trzy cechy najlepiej opisują mój charakter.


Rafał Chrobok

Rafał

Kiedyś był taki fajny pro­gram doty­czący NAUKI JAZDY na wesoło krę­cony na Śląsku. Jako że byłem krótko jakiś czas po zdoby­ciu prawa jazdy A na kur­sie mój instruk­tor mówił mi że „Ty byś się nadawał na instruk­tora” to zaciekaw­iony postanow­iłem spróbować. I tak już zle­ci­ało kilka lat. Zależy mi zawsze na tym żeby kur­sanci umieli jeździć jak najlepiej. Bo świadomy kierowca to bez­pieczny kierowca. Choć niek­tórzy myślą że to nic ciekawego to JEST INACZEJ. Każdy dzień jest inny, każdy kur­sant jest inny więc codzi­en­nie jest wyzwanie. Nie ma nudy, poz­na­jemy fan­tasty­cznych ludzi i to jest super.


Marek Czap­kow­icz

Marek

Instruk­tor od ponad 15 lat, kierowca od ponad 30. Zdobyte doświad­cze­nie w prowadze­niu pojazdów przekazuje adep­tom szkolą­cym się w Pro Kierowcy. Staram się przy­go­tować kur­san­tów do bez­piecznego samodziel­nego porusza­nia się po coraz bardziej zatłoc­zonych dro­gach. Jestem zaan­gażowany w pro­ces szkole­nia i wymagam od kur­santa samodziel­ności i odpowiedzial­ności na drodze.


Ratownik medy­czny Tomasz Wyrobek

Tomasz Wyrobek ratownik

A jeśli chodzi o opisanie mnie to nie wiem co napisać :) Pasja to sze­roko pojęte ratowanie życia ludzkiego, na co dzień w pracy a poza nią w Ochot­niczej Straży Pożarnej. Hobby to bie­ganie i jazda na row­erze. Poz­draw­iam serdecznie.