Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 141143. (pominięte).

Art. 144. (uchylony).

Art. 145148. (pominięte).

Art. 149. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu w porozu­mie­niu z Min­istrem Obrony Nar­o­dowej, min­istrem właś­ci­wym do spraw wewnętrznych oraz Min­istrem Spraw­iedli­wości, kieru­jąc się potrzebą zapewnienia sta­bil­nego obrotu pojaz­dami samo­chodowymi, może określić, w drodze rozporządzenia:

obow­iązek uzyska­nia karty pojazdu przez właś­ci­cieli pojazdów zare­je­strowanych przed dniem, o którym mowa w art. 152 pkt 3; warunki, ter­miny i tryb uzyski­wa­nia karty pojazdu przez osoby, o których mowa w pkt 1, organy właś­ciwe do ich wyda­nia, doku­menty stosowane w tych sprawach oraz wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu. Art. 150. 1. Prawa jazdy i inne doku­menty upraw­ni­a­jące do kierowa­nia pojaz­dami lub potwierdza­jące dodatkowe kwal­i­fikacje i wyma­gania w sto­sunku do kieru­ją­cych pojaz­dami, wydane na pod­stawie doty­chcza­sowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymi­any dokony­wanej na koszt osoby uprawnionej w zakre­sie, na jaki zostały wydane. Osoba uprawniona dokonu­jąca wymi­any jest obow­iązana do uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

  1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu, uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie wydawane przed dniem wejś­cia w życie ustawy doku­menty upraw­ni­a­jące do kierowa­nia pojaz­dem oraz koszty związane z ich wymi­aną, określi, w drodze roz­porządzenia, warunki i ter­miny wymi­any praw jazdy i innych doku­men­tów upraw­ni­a­ją­cych do kierowa­nia pojaz­dami lub potwierdza­ją­cych dodatkowe kwal­i­fikacje kieru­ją­cych pojaz­dami oraz wysokość opłat za ich wymianę.

Art. 151. 1. Traci moc ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu dro­gowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515), z wyjątkiem art. 60, 69707282, które tracą moc z dniem 30 czer­wca 1999 r.

  1. (pominięty).

Art. 152. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sty­cz­nia 1998 r., z wyjątkiem:

art. 49 ust. 2 pkt 5, art. 80, 99109 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1998 r.; art. 39 ust. 3 i art. 85, które wchodzą w życie z dniem 1 sty­cz­nia 1999 r.; art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 77, 87, 88, 9098100108, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1999 r.