Kary pieniężné

Art. 140m. 1. Kto:

wbrew przepisowi art. 70g ust. 1 wprowadził do obrotu nowy pojazd bez wyma­ganego odpowied­niego świadectwa homolo­gacji typu lub innego równoważnego doku­mentu, o których mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1, wbrew przepisowi art. 70g ust. 5 ponownie wprowadził do obrotu pojazdy wyco­fane z obrotu, wbrew przepisowi art. 70g ust. 6 wprowadził do obrotu nowy przed­miot wyposaże­nia lub część, wbrew przepisowi art. 70g ust. 8 ponownie wprowadził do obrotu przed­miot wyposaże­nia lub część wyco­fane z obrotu – podlega karze pieniężnej w wysokości nie więk­szej niż 25% wartości sprzedaży wynika­jącej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części.

  1. Kto wbrew obow­iązkowi nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 70g ust. 4 lub ust. 10, podlega karze pieniężnej w wysokości nie więk­szej niż 50% wartości sprzedaży wynika­jącej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części.

Art. 140n. 1. Kary pieniężné, w sprawach określonych w art. 140m, nakładane są w drodze decyzji administracyjnej.

  1. Kary pieniężné, o których mowa w art. 140m:

za wprowadze­nie do obrotu albo niewyco­fanie z obrotu pojazdów, przed­miotów wyposaże­nia lub części, o których mowa w art. 70d ust. 1 i ust. 6 pkt 2 przez­nac­zonych dla kon­sumen­tów, nakłada właś­ciwy organ Inspekcji Hand­lowej; za wprowadze­nie do obrotu albo niewyco­fanie z obrotu pojazdów, o których mowa w art. 70d ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzez­nac­zonych dla kon­sumen­tów, nakłada Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego. 3. Kary pieniężné, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa.

  1. Usta­la­jąc wysokość kary pieniężnej uwzględ­nia się zakres naruszenia, pow­tarzal­ność naruszeń oraz korzyści finan­sowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.

  2. Kary pieniężné są wnos­zone na odrębny rachunek bankowy budżetu państwa, w ter­minie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałoże­niu kary pieniężnej stała się ostateczna.

  3. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 140m, w zakre­sie nieureg­u­lowanym w ustawie, sto­suje się odpowied­nio przepisy dzi­ału III ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. – Ordy­nacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 11011342).