Działania na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Art. 140b. 1. Tworzy się Kra­jową Radę Bez­pieczeństwa Ruchu Dro­gowego, zwaną dalej „Kra­jową Radą”.

  1. Kra­jowa Rada dzi­ała przy min­istrze właś­ci­wym do spraw trans­portu jako międzyre­sor­towy organ pomoc­niczy Rady Min­istrów w sprawach bez­pieczeństwa ruchu drogowego.

Art.140c. 1. Kra­jowa Rada określa kierunki i koor­dynuje dzi­ała­nia admin­is­tracji rzą­dowej w sprawach bez­pieczeństwa ruchu drogowego.

  1. Do zadań Kra­jowej Rady w zakre­sie poprawy bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego należy w szczególności:

pro­ponowanie kierunków poli­tyki państwa; opra­cowywanie pro­gramów poprawy bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego w opar­ciu o propozy­cje przed­staw­iane przez właś­ci­wych min­istrów i ocena ich real­iza­cji; inicjowanie badań naukowych; inicjowanie i opin­iowanie pro­jek­tów aktów prawnych oraz umów między­nar­o­dowych; inicjowanie ksz­tałce­nia kadr admin­is­tracji pub­licznej; inicjowanie współpracy zagranicznej; współpraca z właś­ci­wymi orga­ni­za­c­jami społecznymi i insty­tuc­jami pozarzą­dowymi; inicjowanie dzi­ałal­ności edukacyjno-​informacyjnej; anal­i­zowanie i ocena pode­j­mowanych dzi­ałań; usta­lanie, co najm­niej raz na trzy lata, śred­niego kosztu społecz­noeko­nom­icznego wypadku dro­gowego, w którym jest zabity, oraz śred­niego kosztu społeczno-​ekonomicznego wypadku dro­gowego, w którym osoba doz­nała obrażeń ciała w rozu­mie­niu art. 156 § 1 albo art. 157 § 1 ustawy z dnia 6 czer­wca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.33)), pow­stałego w transeu­rope­jskiej sieci dro­gowej. 3. Przy usta­la­niu śred­niego kosztu społeczno-​ekonomicznego wypad­ków dro­gowych, o których mowa w ust. 2 pkt 10, uwzględ­nia się:

utratę pro­duk­ty­wności zabitych i ran­nych w wypad­kach dro­gowych; koszty leczenia i reha­bil­i­tacji poszkodowanych w wypad­kach dro­gowych; koszty admin­is­tra­cyjne wypad­ków dro­gowych; straty mate­ri­alne pow­stałe w wyniku wypad­ków dro­gowych. Art. 140d. W skład Kra­jowej Rady wchodzą:

Prze­wod­niczący – min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu; zastępcy Prze­wod­niczącego: sekre­tarz lub pod­sekre­tarz stanu w min­is­terst­wie właś­ci­wym do spraw wewnętrznych, sekre­tarz lub pod­sekre­tarz stanu w min­is­terst­wie właś­ci­wym do spraw trans­portu; sekre­tarz Kra­jowej Rady wskazany przez Dyrek­tora Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego; członkowie Kra­jowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Min­istrów spośród woje­w­odów, Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej, Min­is­tra Spraw­iedli­wości oraz min­istrów właś­ci­wych do spraw: admin­is­tracji pub­licznej, budżetu, finan­sów pub­licznych, gospo­darki, budown­ictwa, lokalnego planowa­nia i zagospo­darowa­nia przestrzen­nego oraz mieszkalnictwa, oświaty i wychowa­nia, środowiska, trans­portu, wewnętrznych, pracy oraz Komen­danta Głównego Policji, Komen­danta Głównego Straży Pożarnej, Gen­er­al­nego Dyrek­tora Dróg Kra­jowych i Autostrad.> Art. 140e. 1. Prze­wod­niczący Kra­jowej Rady kieruje jej pra­cami i reprezen­tuje ją na zewnątrz.

  1. Prze­wod­niczący Kra­jowej Rady otrzy­muje od min­istrów i innych organów, których przed­staw­iciele są członkami Kra­jowej Rady:

spra­woz­da­nia i infor­ma­cje doty­czące real­iza­cji zadań określonych w pro­gra­mach bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; infor­ma­cje doty­czące stanu bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego, w szczegól­ności infor­ma­cje umożli­wia­jące usta­lanie śred­niego kosztu społecz­noeko­nom­icznego wypad­ków, o których mowa w art. 140c ust. 2 pkt 10. 3. Prze­wod­niczący Kra­jowej Rady składa Radzie Min­istrów corocznie, do końca marca, spra­woz­danie doty­czące stanu bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego oraz dzi­ałań real­i­zowanych w tym zakresie.

  1. Prezes Rady Min­istrów składa Sej­mowi, Sen­a­towi i Prezy­den­towi corocznie, do końca kwiet­nia, spra­woz­danie doty­czące stanu bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego oraz dzi­ałań real­i­zowanych w tym zakresie.

Art. 140f. 1. Kra­jowa Rada wykonuje swoje zada­nia przy pomocy Sekre­tariatu Kra­jowej Rady.

  1. Sekre­tariat Kra­jowej Rady dzi­ała jako wewnętrzna jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna min­is­tra właś­ci­wego do spraw transportu.

  2. Szczegółową orga­ni­za­cję i tryb prac Kra­jowej Rady określa reg­u­lamin przyjęty w drodze uch­wały na pier­wszym posiedze­niu Kra­jowej Rady.

Art. 140g. 1. Tworzy się Wojew­ódzką Radę Bez­pieczeństwa Ruchu Dro­gowego, zwaną dalej „Wojew­ódzką Radą”.

  1. Wojew­ódzka Rada dzi­ała przy marsza­łku wojew­ództwa jako wojew­ódzki zespół koor­dy­na­cyjny w sprawach bez­pieczeństwa ruchu drogowego.

Art. 140h. 1. Wojew­ódzka Rada koor­dynuje i określa kierunki dzi­ałań admin­is­tracji pub­licznej w sprawach bez­pieczeństwa ruchu drogowego.

  1. Do zadań Wojew­ódzkiej Rady w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

opra­cowywanie region­al­nych pro­gramów poprawy bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; opin­iowanie pro­jek­tów aktów prawa miejs­cowego w zakre­sie bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; zatwierdzanie planu wydatków wojew­ódz­kich ośrod­ków ruchu dro­gowego w części przez­nac­zonej na poprawę bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; inicjowanie ksz­tałce­nia kadr admin­is­tracji pub­licznej i szkole­nie w zakre­sie bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; inicjowanie współpracy między­wo­jew­ódzkiej; współpraca z właś­ci­wymi orga­ni­za­c­jami społecznymi i insty­tuc­jami pozarzą­dowymi; inicjowanie dzi­ałal­ności edukacyjno-​informacyjnej; anal­i­zowanie i ocena pode­j­mowanych dzi­ałań. 3. Szczegółową orga­ni­za­cję i tryb pracy Wojew­ódzkiej Rady określa reg­u­lamin przyjęty przez radę w drodze uchwały.

Art. 140i. W skład Wojew­ódzkiej Rady wchodzą:

prze­wod­niczący – marsza­łek wojew­ództwa; zastępcy prze­wod­niczącego: woje­w­oda, wojew­ódzki komen­dant Policji; sekre­tarz – wskazany przez marsza­łka wojew­ództwa; członkowie Wojew­ódzkiej Rady: wojew­ódzki inspek­tor trans­portu dro­gowego, dyrek­tor właś­ci­wego terenowo odd­zi­ału Gen­er­al­nej Dyrekcji Dróg Kra­jowych i Autostrad, przed­staw­iciel woje­w­ody, przed­staw­iciel wojew­ódzkiego sztabu wojskowego, przed­staw­iciel kura­tora oświaty, przed­staw­iciel zarządu wojew­ództwa, przed­staw­iciel zarządów powiatu, przed­staw­iciel wójtów, bur­mistrzów lub prezy­den­tów miast, przed­staw­iciel komen­danta wojew­ódzkiego Policji, przed­staw­iciel komen­danta wojew­ódzkiego Państ­wowej Straży Pożarnej, przed­staw­iciel zarządu dróg wojew­ódz­kich, przed­staw­iciel wojew­ódz­kich ośrod­ków ruchu dro­gowego, przed­staw­iciel zarządów dróg powia­towych, osoby wskazane przez marsza­łka wojew­ództwa w szczegól­ności reprezen­tu­jące dzi­ała­jące na tere­nie wojew­ództwa orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, których celem statu­towym jest prob­lematyka bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego, przy czym marsza­łek wojew­ództwa może wskazać nie więcej niż 12 osób. Art. 140j. 1. Prze­wod­niczący Wojew­ódzkiej Rady kieruje jej pra­cami i reprezen­tuje ją na zewnątrz.

  1. Prze­wod­niczący Wojew­ódzkiej Rady otrzy­muje od organów, których przed­staw­iciele są członkami Wojew­ódzkiej Rady:

spra­woz­da­nia i infor­ma­cje doty­czące real­iza­cji zadań określonych w pro­gra­mach bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; infor­ma­cje doty­czące stanu bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego. 3. Prze­wod­niczący Wojew­ódzkiej Rady składa Prze­wod­niczącemu Kra­jowej Rady corocznie, do końca sty­cz­nia, spra­woz­danie doty­czące stanu bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego na tere­nie wojew­ództwa oraz dzi­ałań real­i­zowanych w tym zakresie.

Art. 140k. Obsługę Wojew­ódzkiej Rady zapew­nia wyz­nac­zony przez marsza­łka wojew­ództwa wojew­ódzki ośrodek ruchu drogowego.

Art. 140l. W pra­cach Kra­jowej Rady i Wojew­ódzkiej Rady mogą brać udział z głosem doradczym:

przed­staw­iciele orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, których statu­towy zakres dzi­ałal­ności obe­j­muje zagad­nienia bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; pra­cown­icy naukowi wyższych uczelni lub jed­nos­tek badaw­c­zoroz­wo­jowych; nieza­leżni eksperci.