Kary pieniężné za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu

Rozdział 4 – Kary pieniężné za prze­jazd pojazdów nienor­maty­wnych bez zez­wole­nia lub niez­god­nie z warunk­ami określonymi w zezwoleniu

Art. 140aa. 1. Za prze­jazd po dro­gach pub­licznych pojazdów nienor­maty­wnych bez zez­wole­nia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niez­god­nie z warunk­ami określonymi dla tego zez­wole­nia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Decyzję admin­is­tra­cyjną o nałoże­niu kary pieniężnej wydaje właś­ciwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kon­troli organ Policji, Inspekcji Trans­portu Dro­gowego, Straży Granicznej, Służby Cel­nej lub zarządca drogi.

 2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na:

pod­miot wykonu­jący prze­jazd; pod­miot wykonu­jący inne czyn­ności związane z prze­wozem dro­gowym, a w szczegól­ności na orga­ni­za­tora trans­portu, nadawcę, odbiorcę, załad­owcę lub spedy­tora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że pod­miot ten miał wpływ lub godził się na pow­stanie naruszenia określonego w ust. 1. 4. Nie wszczyna się postępowa­nia w sprawie nałoże­nia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wobec pod­miotu wykonu­jącego prze­jazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:

okoliczności sprawy i dowody wskazują, że pod­miot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1: dochował należytej staran­ności w real­iza­cji czyn­ności związanych z prze­jaz­dem, nie miał wpływu na pow­stanie naruszenia, lub rzeczy­wista masa całkowita pojazdu nienor­maty­wnego nie przekracza dopuszczal­nej wielkości lub wielkości określonej w zez­wole­niu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, a przekrocze­nie doty­czy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przy­padku prze­wozu ładunków syp­kich oraz drewna. 5. Nie wszczyna się postępowa­nia w sprawie nałoże­nia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wobec pod­miotu wykonu­jącego prze­jazd oraz inne czyn­ności związane z prze­jaz­dem dro­gowym pojazdów Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

 1. W przy­padku stwierdzenia prze­jazdu po dro­gach pub­licznych pojazdów nienor­maty­wnych należą­cych do Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej bez zez­wole­nia lub niez­god­nie z warunk­ami określonymi dla tego zez­wole­nia organ kon­troli, o którym mowa w ust. 2, powiadamia właś­ciwy tery­to­ri­al­nie ze względu na miejsce przeprowadzenia kon­troli organ Żan­darmerii Wojskowej.

 2. Organ Żan­darmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 6, wys­tępuje do dowódcy jed­nos­tki wojskowej orga­nizu­jącej prze­jazd dro­gowy lub do jego przełożonego z wnioskiem o wszczę­cie postępowa­nia dyscy­pli­narnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscy­plinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474).

Art. 140ab. 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 140aa ust. 1, ustala się w wysokości:

1500 zł – za brak zez­wole­nia kat­e­gorii I i II; 5000 zł – za brak zez­wole­nia kat­e­gorii IIIVI; za brak zez­wole­nia kat­e­gorii VII: 500 zł – gdy nacisk jed­nej lub wielu osi, rzeczy­wista masa całkowita lub wymi­ary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%, 2000 zł – gdy nacisk jed­nej lub wielu osi, rzeczy­wista masa całkowita lub wymi­ary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%, 15 000 zł – w pozostałych przy­pad­kach; 5000 zł – za prze­jazd pojazdu nienor­maty­wnego przez most lub wiadukt bez potwierd­zonego zaw­iadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 3000 zł – za prze­jazd pojazdu nienor­maty­wnego przez most lub wiadukt niez­god­nie z warunk­ami określonymi przez zarządcę drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 6000 zł – za prze­jazd pojazdu nienor­maty­wnego przez most lub wiadukt przy zgłos­zonym przez zarządcę drogi sprze­ci­wie, o którym mowa w art. 64c ust. 10; 2000 zł – za niedotrzy­manie warunków prze­jazdu określonych dla zez­wole­nia kat­e­gorii VII lub podanych w tym doku­men­cie. 2. W przy­padku naruszeń zakazu, o którym mowa w art. 64 ust. 2, za prze­jazd pojaz­dem nienor­maty­wnym nakłada się karę jak za prze­jazd bez zezwolenia.

Art. 140ac. 1. Od decyzji o wymierze­niu kary pieniężnej, o której mowa w art. 140aa ust. 1, przysługuje odwołanie do organu nadrzęd­nego w sto­sunku do organu, który tę karę wymierzył, w ter­minie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 1. Decyzja ostate­czna podlega wyko­na­niu po upły­wie 30 dni od jej doręczenia, chyba że wstrzy­mano jej wyko­nanie. Organ kon­troli, który wydał decyzję ostate­czną, z urzędu wstrzy­muje jej wyko­nanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażale­nie, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 2. Karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na wskazany w decyzji rachunek bankowy. Koszty związane z jej przekazaniem pokrywa obow­iązany podmiot.

 3. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 2, podlega przy­mu­sowemu ściąg­nię­ciu w try­bie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czer­wca 1966 r. o postępowa­niu egzekucyjnym w administracji.

 4. Obow­iązek uiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, przedaw­nia się z upły­wem 5 lat, licząc od końca roku kalen­dar­zowego, w którym kara powinna zostać uiszczona.

Art. 140ad. 1. W przy­padku gdy pod­czas kon­troli zostanie stwierd­zone narusze­nie, o którym mowa w art. 140aa ust. 1, przez zagraniczny pod­miot mający siedz­ibę w państ­wie, z którym Rzecz­pospolita Pol­ska nie jest związana umową o wza­jem­nej egzekucji kar pieniężnych, osoba przeprowadza­jąca kon­trolę pobiera kaucję w wysokości odpowiada­jącej przewidy­wanej karze pieniężnej.

 1. Kaucję pobiera się:

pod­czas kon­troli na drodze – w formie gotówkowej, za pok­witowaniem na druku ścisłego zara­chowa­nia, lub za pomocą karty płat­niczej; w ter­minie późniejszym – w formie przelewu na wyo­dręb­niony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie admin­is­tra­cyjne w sprawie o nałoże­nie kary, a w przy­padku poboru kaucji przez organy celne – na wyo­dręb­niony rachunek bankowy izby cel­nej określonej w przepisach odręb­nych, przy czym koszty przelewów ponosi obow­iązany pod­miot. 3. Kaucja prze­chowywana jest na nieo­pro­cen­towanym rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Koszty związane z uiszcze­niem kaucji w formie przelewu na rachunek bankowy lub za pomocą karty płat­niczej – związane z auto­ryza­cją transakcji i przekazem środ­ków na właś­ciwy rachunek bankowy – pokrywa obow­iązany podmiot.

 1. Kaucję przekazuje się:

na rachunek bankowy określony w decyzji o nałoże­niu kary, w ter­minie, o którym mowa w art. 140 ac ust. 2, albo na rachunek bankowy pod­miotu, który ją wpłacił, w ter­minie 7 dni od dnia upra­wom­oc­nienia się decyzji lub orzeczenia uchy­la­jącego decyzję o nałoże­niu kary pieniężnej. 5. W przy­padku gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, do pow­stałej różnicy sto­suje się odpowied­nio przepis ust. 4 pkt 2.

 1. Odpowiedzial­ność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nienor­maty­wnych ponosi wykonu­jący prze­jazd pojaz­dem nienormatywnym.

Art. 140ae. 1. Kary pieniężné, o których mowa w art. 140aa ust. 1, są przekazy­wane odpowied­nio do budżetów jed­nos­tek samorządu tery­to­ri­al­nego lub na wyo­dręb­niony rachunek bankowy Gen­er­al­nej Dyrekcji Dróg Kra­jowych i Autostrad.

 1. Środki z tytułu kar gro­mad­zone na wyo­dręb­nionym rachunku bankowym Gen­er­al­nej Dyrekcji Dróg Kra­jowych i Autostrad są przekazy­wane w ter­minie pier­wszych 2 dni roboczych po upły­wie tygod­nia, w którym wpłynęły, na rachunek Kra­jowego Fun­duszu Dro­gowego, z przez­nacze­niem na budowę lub prze­bu­dowę dróg kra­jowych, dro­gowych obiek­tów inżynier­s­kich i przepraw pro­mowych oraz na zakup urządzeń do waże­nia pojazdów.

 2. Urzędy celne i wojew­ódzkie inspek­toraty trans­portu dro­gowego otrzy­mują prow­izję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.

 3. Prow­izja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.

 4. Od kar pieniężnych urzędy celne i wojew­ódzkie inspek­toraty trans­portu dro­gowego odliczają prow­izję, a pozostałą część kary, w ter­minie 4 dni po upły­wie każdych kole­jnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowied­nio do pod­miotów wymienionych w ust. 1.