Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnie do kierowania pojazdami

Rozdział 3 – Zatrzymy­wanie praw jazdy i poz­woleń oraz cofanie i przy­wracanie uprawnień do kierowa­nia pojazdami

Art. 135. 1. Policjant:

zatrzyma prawo jazdy za pok­witowaniem w razie: uza­sad­nionego pode­jrzenia, że kieru­jący zna­j­duje się w stanie nietrzeź­wości lub w stanie po uży­ciu alko­holu albo środka dzi­ała­jącego podob­nie do alko­holu, stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stop­niu powodu­ją­cym jego nieczytel­ność, ode­jrzenia podro­bi­enia lub prze­r­o­bi­enia prawa jazdy, gdy upłynął ter­min ważności prawa jazdy, gdy wobec kieru­jącego pojaz­dem wydane zostało postanowie­nie lub decyzja o zatrzy­ma­niu prawa jazdy, gdy wobec kieru­jącego pojaz­dem orzec­zono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnię­ciu uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami, przekroczenia przez kieru­jącego pojaz­dem liczby 24 punk­tów za narusze­nie przepisów ruchu dro­gowego, przekroczenia przez kieru­jącego pojaz­dem, w okre­sie 1 roku od dnia wyda­nia po raz pier­wszy prawa jazdy, liczby 20 punk­tów za narusze­nie przepisów ruchu dro­gowego lub stwierdzenia, na pod­stawie pra­wom­oc­nych rozstrzyg­nięć, że w okre­sie 2 lat od dnia wyda­nia po raz pier­wszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo prze­ci­wko bez­pieczeństwu w komu­nikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przy­padku przekroczenia dopuszczal­nej pręd­kości o ponad 30 km/​h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.36)), stwierdzenia braku doku­mentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alko­holową w przy­padku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 sty­cz­nia 2011 r. o kieru­ją­cych pojaz­dami; zatrzyma prawo jazdy za pok­witowaniem w przy­padku ujawnienia czynu pole­ga­jącego na: a) kierowa­niu pojaz­dem z pręd­koś­cią przekracza­jącą dopuszczalną o więcej niż 50 km/​h na obszarze zabu­dowanym lub

b) prze­woże­niu osób w licz­bie przekracza­jącej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejes­tra­cyjnym (poz­wole­niu cza­sowym) lub wynika­jącą z kon­struk­cyjnego przez­naczenia pojazdu niepodle­ga­jącego rejes­tracji; przepis nie doty­czy prze­wozu osób auto­busem w pub­licznym trans­porcie zbiorowym w gmin­nych, powia­towych i wojew­ódz­kich prze­wozach pasażer­s­kich w rozu­mie­niu ustawy z dnia 16 grud­nia 2010 r. o pub­licznym trans­porcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.37)), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;

może zatrzy­mać prawo jazdy za pok­witowaniem w razie uza­sad­nionego pode­jrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykrocze­nie, za które może być orzec­zony zakaz prowadzenia pojazdów. 1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a lit. b nie sto­suje się, jeżeli liczba prze­wożonych osób w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:

1) 5 – w przy­padku prze­woże­nia ich autobusem;

2) 2 – w przy­padku prze­woże­nia ich samo­cho­dem osobowym, samo­cho­dem ciężarowym lub w przy­czepie ciąg­niętej przez ciąg­nik rol­niczy lub pojazd wolnobieżny.

1b. Kieru­jący, o którym mowa w art. 136 ust. 1a, jest obow­iązany podać organowi kon­troli ruchu dro­gowego adres do doręczeń. W przy­padku niewskaza­nia adresu do doręczeń sto­suje się przepisy art. 40 § 45 Kodeksu postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego, o czym poucza się kierującego.

  1. Pok­witowanie zatrzy­ma­nia prawa jazdy z przy­czyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b – d oraz w pkt 2, upraw­nia do kierowa­nia pojaz­dem w ciągu 7 dni.

  2. Pok­witowanie zatrzy­ma­nia prawa jazdy z przy­czyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, upraw­nia do kierowa­nia pojaz­dem w okre­sie 24 godzin od chwili zatrzy­ma­nia, a w przy­padku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a – w okre­sie 72 godzin.

  3. W przy­padku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakre­sie braku doku­mentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzy­mane prawo jazdy po przed­staw­ie­niu dokumentu.

Art. 136. 1. Zatrzy­mane prawo jazdy, z wyjątkiem przy­padku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właś­ci­wości, sądowi uprawnionemu do rozpoz­na­nia sprawy o wykrocze­nie, proku­ra­torowi lub staroście.

1a. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzecz­pospolita Pol­ska i kieru­jący pojaz­dem nie ma miejsca zamieszka­nia na jej tery­to­rium, prawo jazdy przekazuje się niezwłocznie staroś­cie właś­ci­wemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów prawa o ruchu dro­gowym. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzy­mane prawo jazdy do właś­ci­wego organu państwa, w którym zostało ono wydane.

  1. W razie przeprowadzenia bada­nia krwi lub moczu dla oceny trzeź­wości lub zawartości środka dzi­ała­jącego podob­nie do alko­holu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego bada­nia. Jeżeli jed­nak wynik tego bada­nia nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzy­ma­nia prawa jazdy, należy niezwłocznie zwró­cić je właścicielowi.

Art. 137. 1. Postanowie­nie o zatrzy­ma­niu prawa jazdy, w przy­pad­kach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, wydaje w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia prawa jazdy:

proku­ra­tor – w toku postępowa­nia przy­go­towaw­czego, a sąd – po przekaza­niu sprawy do sądu; w sprawie o wykrocze­nie – sąd właś­ciwy do rozpoz­na­nia sprawy. 2. O wyda­niu postanowienia o zatrzy­ma­niu prawa jazdy zaw­iadamia się właś­ci­wego starostę.

  1. Na postanowie­nie o zatrzy­ma­niu prawa jazdy służy zażalenie.

Art. 138. (uchylony).

Art. 139. 1. Przepisy art. 135137 sto­suje się odpowied­nio do poz­wole­nia na kierowanie tramwajem.

  1. Przepisu art. 135 nie sto­suje się do sze­fów i cud­zoziem­skiego per­son­elu przed­staw­icielstw dyplo­maty­cznych, urzędów kon­sularnych państw obcych oraz misji spec­jal­nych i orga­ni­za­cji między­nar­o­dowych korzys­ta­ją­cych z przy­wile­jów i immu­nitetów dyplo­maty­cznych lub kon­sularnych na mocy ustaw, umów bądź powszech­nie uznanych zwycza­jów między­nar­o­dowych lub na zasadzie wza­jem­ności, a także do innych osób korzys­ta­ją­cych z tych przy­wile­jów i immunitetów.

  2. W sto­sunku do żołnierzy pełnią­cych czynną służbę wojskową oraz innych osób kieru­ją­cych pojaz­dami Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej uprawnienia i obow­iązki polic­jan­tów określone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonują również żołnierze Żan­darmerii Wojskowej.

  3. W przy­padku kon­troli, o której mowa w art. 129a ust. 1, uprawnienia i obow­iązki polic­jan­tów określone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonują w sto­sunku do kieru­ją­cych pojaz­dami również inspek­torzy Inspekcji Trans­portu Drogowego.