Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych

Rozdział 2 – Zatrzymy­wanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych

Art. 132. 1. Polic­jant zatrzyma dowód rejes­tra­cyjny (poz­wole­nie cza­sowe) w razie:

stwierdzenia lub uza­sad­nionego przy­puszczenia, że pojazd: zagraża bez­pieczeństwu w szczegól­ności po wypadku dro­gowym, w którym zostały uszkod­zone zasad­nicze ele­menty nośné kon­strukcji nad­wozia, pod­wozia lub ramy, zagraża porząd­kowi ruchu, narusza wyma­gania ochrony środowiska; stwierdzenia, że pojazd nie został pod­dany bada­niu tech­nicznemu w wyz­nac­zonym ter­minie lub ter­min bada­nia nie został wyz­nac­zony praw­idłowo; stwierdzenia zniszczenia dowodu rejes­tra­cyjnego (poz­wole­nia cza­sowego) w stop­niu powodu­ją­cym jego nieczytel­ność; uza­sad­nionego pode­jrzenia podro­bi­enia lub prze­r­o­bi­enia dowodu rejes­tra­cyjnego (poz­wole­nia cza­sowego); stwierdzenia, że badanie tech­niczne zostało doko­nane przez jed­nos­tkę do tego nieupoważnioną; nieokaza­nia przez kieru­jącego doku­mentu stwierdza­jącego zawar­cie umowy obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­ności cywilnej posi­adacza pojazdu lub stwierdza­jącego opłace­nie składki tego ubez­pieczenia, jeżeli pojazd jest zare­je­strowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; uza­sad­nionego przy­puszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi fak­ty­cznemu. 2. W razie zatrzy­ma­nia dowodu rejes­tra­cyjnego (poz­wole­nia cza­sowego), polic­jant wydaje kierowcy pok­witowanie. Może on zez­wolić na uży­wanie pojazdu przez czas nieprzekracza­jący 7 dni, określa­jąc warunki tego uży­wa­nia w pok­witowa­niu. Zez­wole­nie nie może być wydane w przy­pad­kach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6.

  1. Zatrzy­many doku­ment, z wyjątkiem przy­pad­ków określonych w ust. 1 pkt 4, 67, odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał, z zas­trzeże­niem ust. 5.

3a. Odpowied­nie organy Policji zaw­iadomią właś­ci­wego dyrek­tora izby skar­bowej o fak­cie zatrzy­ma­nia dowodu rejes­tra­cyjnego w przy­padku powz­ię­cia uza­sad­nionego przy­puszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w sytu­acji, gdy doty­czy to spełnienia przez pojazd wyma­gań tech­nicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  1. W przy­pad­kach określonych w ust. 1 pkt 1, 34 dowód rejes­tra­cyjny (poz­wole­nie cza­sowe) zatrzyma również jed­nos­tka upoważniona do przeprowadza­nia badań tech­nicznych. Przepisy ust. 23 sto­suje się odpowiednio.

  2. Zatrzy­many doku­ment pojazdu zare­je­strowanego za granicą, z wyjątkiem przy­pad­ków określonych w ust. 1 pkt 46, pozostawia się w jed­nos­tce Policji przez okres 7 dni. Po upły­wie tego ter­minu doku­ment przekazy­wany jest przed­staw­icielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.

  3. Zwrot zatrzy­manego doku­mentu następuje niezwłocznie po usta­niu przy­czyny uza­sad­ni­a­jącej jego zatrzy­manie, z zas­trzeże­niem art. 133.

Art. 133. 1. W przy­padku określonym w art. 132 ust. 1 pkt 6 odpowiedni organ Policji zwraca zatrzy­many doku­ment po przed­staw­ie­niu doku­mentu stwierdza­jącego zawar­cie umowy obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­ności cywilnej posi­adacza pojazdu lub stwierdza­jącego opłace­nie składki tego ubezpieczenia.

  1. Jeżeli z przed­staw­ionego doku­mentu stwierdza­jącego zawar­cie umowy obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­ności cywilnej posi­adacza pojazdu wynika, że przed zatrzy­maniem dowodu rejes­tra­cyjnego umowa ta nie była zawarta, warunk­iem zwrotu zatrzy­manego doku­mentu jest dodatkowo wniesie­nie opłaty za niespełnie­nie obow­iązku zawar­cia umowy ubez­pieczenia określonej w odręb­nych przepisach.

Art. 134. W sto­sunku do pojazdów Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej oraz innych pojazdów kierowanych przez żołnierzy pełnią­cych czynną służbę wojskową uprawnienia i obow­iązki polic­jan­tów określone w art. 132 ust. 13 i art. 133 ust. 1 wykonują również żołnierze Żan­darmerii Wojskowej.

Art. 134a. W sto­sunku do pojazdów wykonu­ją­cych przewóz dro­gowy w rozu­mie­niu ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. o trans­porcie dro­gowym, a także w przy­padku kon­troli, o której mowa w art. 129a ust. 1 pkt 24, uprawnienia i obow­iązki polic­jan­tów oraz organów Policji określone w art. 132 ust. 13, 56 oraz w art. 133 wykonują również odpowied­nio inspek­torzy Inspekcji Trans­portu Dro­gowego oraz organy tej inspekcji.