Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

Rozdział 3 – Wojew­ódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Art. 116. 1. Sejmik wojew­ództwa tworzy, po uzgod­nie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw trans­portu, wojew­ódzkie ośrodki ruchu dro­gowego na obszarze wojew­ództwa. brzmie­nie ust. 1 obow­iązuje od 1.08.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)

  1. Ośrodek jest samorzą­dową wojew­ódzką osobą prawną.

  2. Zarząd wojew­ództwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Art. 117. 1. Do zadań ośrodka należy:

współpraca z wojew­ódzką radą bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; współpraca ze starostami przy spra­wowa­niu nad­zoru nad szkole­niem; orga­ni­zowanie egza­m­inów państ­wowych sprawdza­ją­cych kwal­i­fikacje osób ubie­ga­ją­cych się o uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami oraz kieru­ją­cych pojaz­dami; orga­ni­zowanie egza­m­inów sprawdza­ją­cych kwal­i­fikacje osób ubie­ga­ją­cych się o uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami w zakre­sie określonym umową między­nar­o­dową, której stroną jest Rzecz­pospolita Pol­ska; prowadze­nie kursów kwal­i­fika­cyjnych; prowadze­nie 3-​dniowych warsz­tatów doskonale­nia zawodowego dla egza­m­i­na­torów; prowadze­nie kursów: doskon­alą­cych dla nauczy­cieli prowadzą­cych zaję­cia szkolne dla uczniów ubie­ga­ją­cych się o kartę rowerową, dok­sz­tał­ca­ją­cych w zakre­sie bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego, reeduka­cyjnych w zakre­sie bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego, reeduka­cyjnych w zakre­sie prob­lematyki prze­ci­walko­holowej i prze­ci­wdzi­ała­nia narko­manii; orga­ni­zowanie zajęć dla uczniów ubie­ga­ją­cych się o kartę rowerową; przekazy­wanie marsza­łkowi wojew­ództwa oraz staros­tom infor­ma­cji w zakre­sie statystyki zdawal­ności dla poszczegól­nych ośrod­ków szkole­nia i instruk­torów; inna niż wymieniona w pkt 48 dzi­ałal­ność oświa­towa w zakre­sie ruchu i trans­portu dro­gowego. 2. Ośrodek może wykony­wać inne zada­nia z zakresu bez­pieczeństwa ruchu drogowego.

  1. Ośrodek może wykony­wać dzi­ałal­ność gospo­dar­czą, której wyniki będą przez­naczane na dzi­ałal­ność, o której mowa w ust. 12.

Art. 118. 1. Dzi­ałal­noś­cią ośrodka kieruje dyrektor.

  1. Dyrek­tor jest powoły­wany i odwoły­wany przez zarząd województwa.

  2. Zarząd wojew­ództwa ustala wyna­grodze­nie dyrektora.

Art. 119. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospo­darkę finan­sową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

  1. Przy­chodami ośrodka są:

wpływy z wykony­wa­nia zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1; wpływy z wykony­wa­nia innych zadań z zakresu bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; wpływy z dzi­ałal­ności, o której mowa w art. 117 ust. 3. 3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:

bieżącego utrzy­ma­nia ośrodka; wykony­wa­nia zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1; inwest­y­cji związanych z dzi­ałal­noś­cią ośrodka, o której mowa w art. 117; dzi­ałań na rzecz poprawy bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego na obszarze wojew­ództwa, w szczegól­ności na pop­u­laryza­cję zasad ruchu dro­gowego i pod­nosze­nie kul­tury jazdy kierow­ców, na które ośrodek przez­nacza pozostałe wolne środki, niewyko­rzys­tane z tytułów, o których mowa w pkt 13. 4. (uchylony).

  1. Ośrodek może zacią­gać kredyty, za zgodą zarządu wojew­ództwa, na zasadach ogólnych.

  2. Skład­niki majątkowe nabyte w ramach pier­wszego wyposaże­nia ośrodka tworzą jego fun­dusz założycielski.

  3. Ośrodek prowadzi odręb­nie ewidencję przy­chodów i kosztów związanych z prowadze­niem szkole­nia lub egza­minowaniem jako dzi­ałal­noś­cią oświa­tową i odręb­nie dla każdej innej działalności.

Art. 120. 1. Sejmik wojew­ództwa nadaje ośrod­kowi statut.

  1. Statut ośrodka określa w szczegól­ności jego orga­ni­za­cję i warunki tworzenia odd­zi­ałów terenowych.

Art. 121. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze rozporządzenia:

w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw budżetu, spraw insty­tucji finan­sowych oraz spraw finan­sów pub­licznych – szczegółowe warunki gospo­darki finan­sowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przy­chodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7; w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw pracy – warunki wyna­gradza­nia egzaminatorów.