Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

Rozdział 1b – Cen­tralna ewidencja posi­adaczy kart parkingowych

Dodany rozdział 1b w dziale IV wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446).

<Art. 100f. 1. Tworzy się cen­tralną ewidencję kart parkingowych, o których mowa w art. 8.

  1. Ewidencję prowadzi min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w sys­temie tele­in­for­maty­cznym. W rozu­mie­niu niniejszej ustawy min­is­ter ten jest admin­is­tra­torem danych zgro­mad­zonych w ewidencji.

Art. 100g. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 100f ust. 1, obejmuje:

numer karty; datę wyda­nia karty; datę ważności karty; oznacze­nie zespołu, którego prze­wod­niczący wydał kartę; imię i nazwisko, numer ewiden­cyjny Powszech­nego Elek­tron­icznego Sys­temu Ewidencji Lud­ności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę; nazwę i adres placówki, numer iden­ty­fika­cyjny w kra­jowym rejestrze urzę­dowym pod­miotów gospo­darki nar­o­dowej (REGON), markę, model oraz numer rejes­tra­cyjny pojazdu, którego kieru­jący jest uprawniony do posługi­wa­nia się kartą parkingową – w przy­padku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3; datę i przy­czynę utraty ważności karty. 2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 16 oraz infor­ma­cję o zaist­nie­niu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 23 przekazuje do ewidencji powia­towy zespół do spraw orzeka­nia o niepełnosprawności, którego prze­wod­niczący wydał kartę.

  1. Admin­is­tra­tor danych przetwarza­jący dane osobowe na potrzeby ewidencji, jest zwol­niony z obow­iązku infor­ma­cyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

  2. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upły­wie 3 lat od daty utraty ważności karty.

Art. 100h. 1. Dane zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się nieod­płat­nie, o ile jest to niezbędne do real­iza­cji ich usta­wowych zadań, pod­miotom wymienionym w art. 100c ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 3, 88a oraz powia­towym zespołom do spraw orzeka­nia o niepełnosprawności.

  1. Dane zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się także na wniosek osoby której one doty­czą. Dane te mogą być udostęp­ni­ane z wyko­rzys­taniem urządzeń tele­trans­misji danych.

  2. Dane zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się na pisemny umo­ty­wowany wniosek zain­tere­sowanego podmiotu.

  3. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostęp­nie­nie danych zgro­mad­zonych w ewidencji pod­miotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym, za pomocą urządzeń tele­trans­misji danych, bez konieczności składa­nia pisem­nego wniosku, jeżeli speł­ni­ają łącznie następu­jące warunki:

posi­adają urządzenia umożli­wia­jące odno­towanie w sys­temie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał; posi­adają zabez­pieczenia tech­niczne i orga­ni­za­cyjne uniemożli­wia­jące wyko­rzys­tanie danych niez­god­nie z celem ich uzyska­nia; jest to uza­sad­nione specy­fiką lub zakre­sem wykony­wanych zadań albo prowad­zonej dzi­ałal­ności. Art. 100i. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych, w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw zabez­pieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia:

sposób prowadzenia ewidencji, warunki i sposób współdzi­ała­nia pod­miotów, które przekazują dane do ewidencji – mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego pro­cesu gro­madzenia i aktu­al­iza­cji danych gro­mad­zonych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwa.>