Centralna ewidencja kierowców

Rozdział 1a – Cen­tralna ewidencja kierowców

Art. 100a. 1. Tworzy się cen­tralną ewidencję kierow­ców, zwaną dalej „ewidencją”.

  1. W ewidencji gro­madzi się dane o osobach posi­ada­ją­cych lub którym cofnięto uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami sil­nikowymi lub tramwa­jami, zwane dalej „uprawnieniami”.

[3. W ewidencji gro­madzi się także dane o osobach nieposi­ada­ją­cych uprawnień, w sto­sunku do których orzec­zono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.]

<3. W ewidencji gro­madzi się także dane o:

osobach nieposi­ada­ją­cych uprawnień, które kieru­jąc pojaz­dem popełniły narusze­nie, określone w przepisach wydanych na pod­stawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sty­cz­nia 2011 r. o kieru­ją­cych pojaz­dami; instruk­torach i wykład­ow­cach prowadzą­cych szkole­nie osób ubie­ga­ją­cych się o uzyskanie uprawnień do kierowa­nia pojaz­dami lub poz­wole­nia na kierowanie tramwa­jem; egza­m­i­na­torach osób ubie­ga­ją­cych się o uzyskanie uprawnień do kierowa­nia pojaz­dami lub poz­wole­nia na kierowanie tramwa­jem; ośrod­kach szkole­nia kierow­ców i innych jed­nos­tkach prowadzą­cych szkole­nie osób ubie­ga­ją­cych się o uzyskanie uprawnień do kierowa­nia pojaz­dami lub poz­wole­nia na kierowanie tramwa­jem; lekarzach uprawnionych do przeprowadza­nia badań lekars­kich w celu ustal­e­nia ist­nienia lub braku prze­ci­wwskazań zdrowot­nych do kierowa­nia pojaz­dem; pra­cow­n­i­ach psy­cho­log­icznych wykonu­ją­cych bada­nia psy­cho­log­iczne w zakre­sie psy­chologii trans­portu; psy­cholo­gach uprawnionych do wykony­wa­nia badań psy­cho­log­icznych w zakre­sie psy­chologii trans­portu; ośrod­kach doskonale­nia tech­niki jazdy; instruk­torach tech­niki jazdy; ośrod­kach egza­m­i­na­cyjnych> Nowe brzmie­nie ust. 3 w ar t. 100a wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z 2012 r . poz. 113 oraz z 2013 r . poz. 82)

  1. Ewidencję prowadzi min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w sys­temie tele­in­for­maty­cznym. W rozu­mie­niu niniejszej ustawy min­is­ter ten jest admin­is­tra­torem danych zgro­mad­zonych w ewidencji.

[Art. 100b.] [1. W ewidencji gro­madzi się dane o osobach nią objętych:

imię i nazwisko; datę i miejsce urodzenia; numer ewiden­cyjny Powszech­nego Elek­tron­icznego Sys­temu Ewidencji Lud­ności (PESEL); adres zamieszka­nia; rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia; datę uzyska­nia pier­wszego uprawnienia, a w przy­padku jego cofnię­cia – także datę ponownego uzyska­nia uprawnienia; datę ważności uprawnienia; numer doku­mentu stwierdza­jącego uprawnie­nie; ograniczenia doty­czące uprawnienia; speł­ni­anie wyma­gań doty­czą­cych uprawnień; nazwę organu, który wydał doku­ment stwierdza­jący uprawnie­nie; doty­czące: zatrzy­ma­nia doku­mentu stwierdza­jącego uprawnie­nie oraz jego zwróce­nia, cofnię­cia uprawnienia oraz jego przy­wróce­nia, utraty doku­mentu stwierdza­jącego uprawnie­nie oraz jego odnalezienia, zas­tosowa­nia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów; zakres i numer zaświad­czenia ADR, o którym mowa w przepisach o prze­wozie dro­gowym towarów niebez­piecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane; zakres, numer i datę wyda­nia świadectwa kwal­i­fikacji zawodowej potwierdza­jącego uzyskanie kwal­i­fikacji wstęp­nej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. o trans­porcie dro­gowym; zakres, numer i datę wyda­nia świadectwa kwal­i­fikacji zawodowej potwierdza­jącego ukończe­nie szkole­nia okre­sowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. o trans­porcie dro­gowym; 14) (uchy­lony). 2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:

wymienione w pkt 1914 – organ właś­ciwy w sprawach wydawa­nia doku­men­tów stwierdza­ją­cych uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami, niezwłocznie po wyda­niu doku­mentu stwierdza­jącego uprawnie­nie; wymienione w pkt 10: w lit. a – odpowied­nio do swoich kom­pe­tencji: właś­ciwa jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna Policji, Inspekcji Trans­portu Dro­gowego lub Żan­darmerii Wojskowej, organ właś­ciwy w sprawach wydawa­nia doku­men­tów stwierdza­ją­cych uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami, proku­ra­tor, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzeka­nia w sprawach o wykroczenia w try­bie dyscy­pli­narnym, niezwłocznie po doko­na­niu tych czyn­ności, w lit. b – organ właś­ciwy w sprawach wydawa­nia doku­men­tów stwierdza­ją­cych uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami, niezwłocznie po pod­ję­ciu decyzji o doko­na­niu tych czyn­ności, w lit. c – organ właś­ciwy w sprawach wydawa­nia doku­men­tów stwierdza­ją­cych uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami, niezwłocznie po uzyska­niu infor­ma­cji o wys­tąpi­e­niu tych zdarzeń, w lit. d – sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzeka­nia w sprawach o wykroczenia w try­bie dyscy­pli­narnym, niezwłocznie po upra­wom­oc­nie­niu się orzeczenia; wymienione w pkt 11 – pod­miot prowadzący kursy dok­sz­tał­ca­jące dla kierow­ców prze­wożą­cych towary niebez­pieczne, o których mowa w przepisach o prze­wozie dro­gowym towarów niebez­piecznych; wymienione w pkt 12 – woje­w­oda lub dyrek­tor Okrę­gowej Komisji Egza­m­i­na­cyjnej; wymienione w pkt 13 – kierownik ośrodka szkole­nia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. o trans­porcie dro­gowym. 3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgro­mad­zone w ewidencji, podle­gają usunię­ciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na pod­stawie którego orzec­zono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatar­ciu. Infor­ma­cje o zatar­ciu przekazuje do ewidencji Biuro Infor­ma­cyjne Kra­jowego Rejestru Karnego.

  1. Admin­is­tra­tor danych przetwarza­jący dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwol­niony z obow­iązku infor­ma­cyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.]

<Art. 100b. 1. W ewidencji gro­madzi się następu­jące dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 2 i ust. 3 pkt 1:

imię i nazwisko; datę i miejsce urodzenia; numer ewiden­cyjny Powszech­nego Elek­tron­icznego Sys­temu Ewidencji Lud­ności (PESEL), a w przy­padku osoby nieposi­ada­jącej numeru PESEL – serię, numer i nazwę doku­mentu potwierdza­jącego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten doku­ment; adres zamieszka­nia; rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia; datę uzyska­nia pier­wszego uprawnienia, a w przy­padku jego cofnię­cia – także datę ponownego uzyska­nia uprawnienia; datę ważności uprawnienia; numer doku­mentu stwierdza­jącego uprawnie­nie; ograniczenia doty­czące uprawnienia; nazwę organu, który wydał doku­ment stwierdza­jący uprawnie­nie; doty­czące: zatrzy­ma­nia doku­mentu stwierdza­jącego uprawnie­nie oraz jego zwróce­nia – serię i numer doku­mentu, datę zatrzy­ma­nia i datę zwróce­nia, cofnię­cia uprawnienia oraz jego przy­wróce­nia – serię i numer doku­mentu, datę cofnię­cia i datę przy­wróce­nia, utraty doku­mentu stwierdza­jącego uprawnie­nie oraz jego odnalezienia – serię i numer doku­mentu, datę utraty i datę odnalezienia, zas­tosowa­nia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów – datę rozpoczę­cia zakazu i datę zakończenia zakazu, infor­ma­cji o wykrocze­niu lub przestępst­wie stanow­ią­cych naruszenia przepisów ruchu dro­gowego – data upra­wom­oc­nienia się rozstrzyg­nię­cia, liczba punk­tów otrzy­manych przez kierowcę, nazwa naruszenia, data, godz­ina i miejsce jego popełnienia, dane pojazdu (rodzaj, marka i numer rejes­tra­cyjny), którym popełniono narusze­nie, zakres, numer i datę wyda­nia orzeczenia psy­cho­log­icznego o braku prze­ci­wwskazań psy­cho­log­icznych do kierowa­nia pojaz­dem; wojew­ódzki ośrodek ruchu dro­gowego, w którym przeprowad­zono egza­min państ­wowy; zakres i numer zez­wole­nia na kierowanie pojaz­dem uprzy­wile­jowanym; infor­ma­cje o wydanych wtórnikach doku­men­tów stwierdza­ją­cych uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami – serię, numer oraz datę i przy­czynę wyda­nia wtórnika. 2. W ewidencji gro­madzi się dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 2, 3, 5, 79:

imię i nazwisko; datę i miejsce urodzenia; numer ewiden­cyjny Powszech­nego Elek­tron­icznego Sys­temu Ewidencji Lud­ności (PESEL), a w przy­padku osoby nieposi­ada­jącej numeru PESEL – serię, numer i nazwę doku­mentu potwierdza­jącego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten doku­ment; numer ewiden­cyjny odpowied­nio instruk­tora, wykład­owcy, egza­m­i­na­tora, lekarza, psy­chologa lub instruk­tora tech­niki jazdy; zakres posi­adanych uprawnień; datę ważności doku­mentu stwierdza­jącego posi­adanie odpowied­nich uprawnień; datę i przy­czynę skreśle­nia z ewidencji; datę, do kiedy nie może być doko­nany kole­jny wpis do ewidencji lub rejestru. 3. W ewidencji gro­madzi się dane o jed­nos­tkach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 4, 6, 810:

nazwę; oznacze­nie adresu siedz­iby; numer ewiden­cyjny; numer iden­ty­fikacji statysty­cznej (REGON); wskazanie odpowied­niego zakresu prowad­zonej dzi­ałal­ności; datę skreśle­nia z rejestru lub ewidencji; datę, do kiedy nie może być doko­nany kole­jny wpis do ewidencji lub rejestru. 4. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje do ewidencji:

organ właś­ciwy w sprawach wydawa­nia doku­men­tów stwierdza­ją­cych uprawnie­nie do kierowa­nia pojaz­dami, niezwłocznie po wyda­niu tych doku­men­tów, w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 110 oraz pkt 11 lit. f i h; odpowied­nio do swoich kom­pe­tencji: właś­ciwa jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna Policji, Inspekcji Trans­portu Dro­gowego lub Żan­darmerii Wojskowej, organ właś­ciwy w sprawach wydawa­nia doku­men­tów stwierdza­ją­cych uprawnie­nie do kierowa­nia pojaz­dami, proku­ra­tor lub sąd, niezwłocznie po doko­na­niu czyn­ności – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a; organ właś­ciwy w sprawach wydawa­nia doku­men­tów stwierdza­ją­cych uprawnie­nie do kierowa­nia pojaz­dami, niezwłocznie po wyda­niu decyzji – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i g; organ właś­ciwy w sprawach wydawa­nia doku­men­tów stwierdza­ją­cych uprawnie­nie do kierowa­nia pojaz­dami, niezwłocznie po uzyska­niu infor­ma­cji o wys­tąpi­e­niu tych zdarzeń – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. c; sąd, niezwłocznie po upra­wom­oc­nie­niu się orzeczenia – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. d i i; odpowied­nio do swoich kom­pe­tencji: organy kon­troli ruchu dro­gowego, proku­ra­tor lub sąd – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e; pod­miot prowadzący kursy dok­sz­tał­ca­jące dla kierow­ców prze­wożą­cych towary niebez­pieczne, o których mowa w przepisach o prze­wozie dro­gowym towarów niebez­piecznych – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12; woje­w­oda lub dyrek­tor Okrę­gowej Komisji Egza­m­i­na­cyjnej – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13; kierownik ośrodka szkole­nia kierow­ców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. o trans­porcie dro­gowym – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14; starosta – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15182026; woje­w­oda – w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19. 5. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do ewidencji, w drodze teletransmisji:

starosta – w odniesie­niu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 2; woje­w­oda – w odniesie­niu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 9; marsza­łek wojew­ództwa – w odniesie­niu do osób, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 3, 57. 6. Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje do ewidencji, w drodze teletransmisji:

starosta – w odniesie­niu do jed­nos­tek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 4; woje­w­oda – w odniesie­niu do jed­nos­tek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 8; marsza­łek wojew­ództwa – w zakre­sie jed­nos­tek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 610. 7. Dane, o których mowa w:

ust. 1 pkt 11 lit. d, podle­gają usunię­ciu z ewidencji, jeżeli skazanie, na pod­stawie którego orzec­zono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatar­ciu. Infor­ma­cję o zatar­ciu przekazuje do ewidencji Biuro Infor­ma­cyjne Kra­jowego Rejestru Karnego; ust. 1 pkt 11 lit. e oraz lit. i, usuwa się na zasadach określonych w art. 98 ust. 56 ustawy z dnia 5 sty­cz­nia 2011 r. o kieru­ją­cych pojaz­dami; ust. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 7, podle­gają usunię­ciu odpowied­nio z ewidencji lub rejestru po upły­wie określonych w nich dat. 8. Admin­is­tra­tor danych przetwarza­jący dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwol­niony z obow­iązku infor­ma­cyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.>

Nowe brzmie­nie art. 100b wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r . poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82).

Art. 100c. [1. Dane zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się, o ile są one niezbędne do real­iza­cji ich usta­wowych zadań, następu­ją­cym podmiotom:]

Policji; Inspekcji Trans­portu Dro­gowego; Żan­darmerii Wojskowej; Straży Granicznej; Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; Cen­tral­nemu Biuru Antyko­rup­cyjnemu; Służ­bie Kon­tr­wywiadu Wojskowego oraz Służ­bie Wywiadu Wojskowego; Sze­fowi Biura Ochrony Rządu sądom; proku­raturze; staros­tom; strażom gmin­nym (miejskim); Sze­fowi Kra­jowego Cen­trum Infor­ma­cji Krymi­nal­nych; organom kon­troli skar­bowej, organom cel­nym, wywiad­owi skar­bowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 wrześ­nia 1991 r. o kon­troli skar­bowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz.65, z późn. zm.23)); wojskowym komen­dan­tom uzu­pełnień; 2 pod­miotowi wyda­jącemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sys­temie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494); Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu w celu umożli­wienia organom i służbom uprawnionym do korzys­ta­nia z sys­temu Tachonet wymi­anę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państ­wach, w których funkcjonuje sys­tem tachografu cyfrowego. <marsza­łkowi wojew­ództwa;> <wojew­ódzkiemu ośrod­kowi ruchu dro­gowego.> [2. Dane zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się także na wniosek osoby, której one dotyczą.]

<2. Dane zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się także na wniosek osoby, której one doty­czą. Dane te mogą być udostęp­ni­ane z wyko­rzys­taniem urządzeń tele­trans­misji danych.>

2a. Każdy może uzyskać, nieod­płat­nie, potwierdze­nie lub zaprzecze­nie zgod­ności danych zawartych w doku­men­cie stwierdza­ją­cym uprawnie­nie do kierowa­nia pojaz­dami z danymi zgro­mad­zonymi w ewidencji, za pośred­nictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor­matyza­cji dzi­ałal­ności pod­miotów real­izu­ją­cych zada­nia publiczne.

2b. Potwierdze­niu lub zaprzecze­niu, o którym mowa w ust. 2a, podle­gają dane określone w art. 100b ust. 1 pkt 12 oraz pkt 47. Art. 80c ust. 3c i 3d sto­suje się odpowiednio.

[3. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych może udostęp­nić, w formie zaświad­czenia, dane zgro­mad­zone w ewidencji innym pod­miotom niż wymienione w ust. 12, w tym osobom fizy­cznym, osobom prawnym lub jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym nieposi­ada­ją­cym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uza­sad­niony interes.]

<3. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych udostęp­nia, w formie zaświad­czenia, dane zgro­mad­zone w ewidencji innym pod­miotom niż wymienione w ust. 12, w tym osobom fizy­cznym, osobom prawnym lub jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym nieposi­ada­ją­cym osobowości prawnej, na ich pisemny wniosek, jeżeli wykażą swój uza­sad­niony interes prawny.>

  1. Dane zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się, z zas­trzeże­niem ust. 5, na pisemny, umo­ty­wowany wniosek zain­tere­sowanego pod­miotu złożony w postaci pisem­nej lub w postaci elek­tron­icznej z uży­ciem mech­a­nizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor­matyza­cji dzi­ałal­ności pod­miotów real­izu­ją­cych zada­nia publiczne.

4a. Dane zgro­mad­zone w ewidencji mogą być udostęp­ni­ane pod­miotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień raty­fikowanych przez Rzecz­pospolitą Pol­ską umów między­nar­o­dowych, a także wyko­na­nia aktu prawa stanowionego przez orga­ni­za­cję między­nar­o­dową, której Rzecz­pospolita Pol­ska jest członkiem, akty prawa stanowionego przez orga­ni­za­cję między­nar­o­dową, której Rzecz­pospolita Pol­ska jest członkiem lub porozu­mienia zawarte pomiędzy właś­ci­wymi min­is­trami państw członkows­kich Unii Europejskiej.

  1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostęp­nie­nie danych zgro­mad­zonych w ewidencji pod­miotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym, za pomocą urządzeń tele­trans­misji danych, bez konieczności składa­nia pisem­nego wniosku, jeżeli speł­ni­ają łącznie następu­jące warunki:

posi­adają urządzenia umożli­wia­jące odno­towanie w sys­temie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał; posi­adają zabez­pieczenia tech­niczne i orga­ni­za­cyjne uniemożli­wia­jące wyko­rzys­tanie danych niez­god­nie z celem ich uzyska­nia; jest to uza­sad­nione specy­fiką lub zakre­sem wykony­wanych zadań albo prowad­zonej działalności.

Art. 100d. 1. Udostęp­nie­nie danych zgro­mad­zonych w ewidencji następuje:

dla pod­miotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 24a – nieod­płat­nie; dla pod­miotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 – odpłat­nie. 2. (uchylony).

Art. 100e. 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw admin­is­tracji pub­licznej, min­istrem właś­ci­wym do spraw trans­portu oraz min­istrem właś­ci­wym do spraw finan­sów pub­licznych określi, w drodze rozporządzenia:

sposób prowadzenia ewidencji; warunki i sposób współdzi­ała­nia pod­miotów, które przekazują dane do ewidencji; rodzaj danych zgro­mad­zonych w ewidencji, które mogą być udostęp­nione poszczegól­nym pod­miotom, o których mowa w art. 100c ust. 13; <szczegółowy sposób udostęp­ni­a­nia danych, o których mowa w art. 100c ust. 2;> wysokość opłat za udostęp­nie­nie danych zgro­mad­zonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia. 2. W roz­porządze­niu należy uwzględ­nić w szczególności:

orga­ni­za­cję sys­temu tele­in­for­maty­cznego, w którym prowad­zona jest ewidencja; nieprzekraczalne ter­miny przekazy­wa­nia danych do ewidencji oraz sposób ich przekazy­wa­nia; zakres danych udostęp­ni­anych poszczegól­nym pod­miotom; <bez­pieczeństwo danych;> zróżni­cow­aną wysokość opłat w zależności od zakresu udostęp­ni­anych danych.