Badania techniczne pojazdów

Rozdział 3 – Bada­nia tech­niczne pojazdów

Art. 81. 1. Właś­ci­ciel pojazdu samo­chodowego, ciąg­nika rol­niczego, pojazdu wol­no­bieżnego wchodzącego w skład kole­jki turysty­cznej, motoroweru lub przy­czepy jest obow­iązany przed­staw­iać go do bada­nia technicznego.

 1. Bada­nia tech­niczne dzieli się na bada­nia okre­sowe, bada­nia dodatkowe oraz bada­nia co do zgod­ności z warunk­ami technicznymi.

 2. Okre­sowe badanie tech­niczne po raz pier­wszy jest przeprowadzane przed pier­wszą rejes­tracją pojazdu na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

 3. Bada­niu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega:

nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgod­ności WE, świadectwo zgod­ności, dopuszcze­nie jed­nos­tkowe pojazdu, decyzję o uzna­niu dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu; zare­je­strowany pojazd: na którego typ wydano świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu – w okre­sie od dnia pier­wszej rejes­tracji za granicą do dnia ter­minu okre­sowego bada­nia tech­nicznego, ustalonego na pod­stawie ust. 5, lub w którego dowodzie rejes­tra­cyjnym lub innym doku­men­cie wydanym przez właś­ciwy organ państwa członkowskiego przed­staw­ionym do rejes­tracji, zawarta jest infor­ma­cja o wyko­nanym bada­niu tech­nicznym i jego ter­minie ważności – z wyjątkiem tak­sówki, pojazdu uprzy­wile­jowanego lub pojazdu odpowied­nio przys­tosowanego lub wyposażonego zgod­nie z przepisami o prze­wozie towarów niebez­piecznych, pojazdu z zamon­towanym urządze­niem tech­nicznym podle­ga­ją­cym dozorowi tech­nicznemu oraz pojazdu przys­tosowanego kon­struk­cyjnie do ruchu lewostron­nego. 5. Okre­sowe badanie tech­niczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zas­trzeże­niem ust. 610.

 1. Okre­sowe badanie tech­niczne samo­chodu osobowego, samo­chodu ciężarowego o dopuszczal­nej masie całkowitej nieprzekracza­jącej 3,5 t, moto­cykla lub przy­czepy o dopuszczal­nej masie całkowitej nieprzekracza­jącej 3,5 t przeprowadza się przed upły­wem 3 lat od dnia pier­wszej rejes­tracji, następ­nie przed upły­wem 5 lat od dnia pier­wszej rejes­tracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzed­niego bada­nia tech­nicznego, a następ­nie przed upły­wem kole­jnego roku od dnia przeprowadzenia bada­nia. Nie doty­czy to pojazdu prze­wożącego towary niebez­pieczne, tak­sówki osobowej, pojazdu samo­chodowego kon­struk­cyjnie przez­nac­zonego do prze­wozu osób w licz­bie od 5 do 9, wyko­rzysty­wane­godo zarobkowego trans­portu dro­gowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu asi­lanego gazem, pojazdu uprzy­wile­jowanego oraz pojazdu uży­wanego do nauki jazdy lub egza­minu państ­wowego, które podle­gają corocznym badan­iom technicznym.

 2. Okre­sowe badanie tech­niczne ciąg­nika rol­niczego, przy­czepy rol­niczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upły­wem 3 lat od dnia pier­wszej rejes­tracji, a następ­nie przed upły­wem każdych kole­jnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

 3. Przepisy ust. 67 doty­czą również pojazdów, o których mowa w ust. 67, zare­je­strowanych po raz pier­wszy za granicą. W tym przy­padku za dzień pier­wszej rejes­tracji, o której mowa w ust. 67, przyj­muje się dzień pier­wszej rejes­tracji za granicą.

 4. Okre­sowe badanie tech­niczne auto­busu przeprowadza się przed upły­wem roku od dnia pier­wszej rejes­tracji i następ­nie co 6 miesięcy.

 5. Przy­czepa lekka i pojazd zabytkowy nie podle­gają okre­sowym badan­iom tech­nicznym. W przy­padku pojazdu zabytkowego, wyko­rzysty­wanego do zarobkowego trans­portu dro­gowego podlega on corocznym badan­iom technicznym.

 6. Nieza­leżnie od badań, o których mowa w ust. 35, dodatkowemu bada­niu tech­nicznemu podlega pojazd:

skierowany przez organ kon­troli ruchu dro­gowego: w razie uza­sad­nionego przy­puszczenia, że zagraża bez­pieczeństwu ruchu lub narusza wyma­gania ochrony środowiska, który uczest­niczył w wypadku dro­gowym, w którym zostały uszkod­zone zasad­nicze ele­menty nośné kon­strukcji nad­wozia, pod­wozia lub ramy, z zas­trzeże­niem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan tech­niczny wskazuje na narusze­nie ele­men­tów nośnych kon­strukcji pojazdu, mogące stwarzać zagroże­nie dla bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; skierowany przez starostę albo na wniosek posi­adacza pojazdu: w celu iden­ty­fikacji lub ustal­e­nia danych niezbęd­nych do jego rejes­tracji, jeżeli z doku­men­tów wyma­ganych do jego rejes­tracji wynika, że uczest­niczył on w wypadku dro­gowym, lub narusza wyma­gania ochrony środowiska; w którym doko­nano zmian kon­struk­cyjnych lub wymi­any ele­men­tów powodu­ją­cych zmi­anę danych w dowodzie rejes­tra­cyjnym, z zas­trzeże­niem art. 66 ust. 4 pkt 56, z wyłącze­niem mon­tażu insta­lacji do zasi­la­nia gazem; który ma być uży­wany jako tak­sówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzy­wile­jowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadza­nia egza­minu państ­wowego lub pojazd odpowied­nio przys­tosowany lub wyposażony zgod­nie z przepisami o prze­wozie dro­gowym towarów niebez­piecznych; w którym została doko­nana naprawa wynika­jąca ze zdarzenia powodu­jącego odpowiedzial­ność zakładu ubez­pieczeń z tytułu zawartej umowy ubez­pieczenia określonego w gru­pach 310 dzi­ału II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzi­ałal­ności ubez­pieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.22)) w zakre­sie ele­men­tów układu nośnego, hamul­cowego lub kierown­iczego mają­cych wpływ na bez­pieczeństwo ruchu dro­gowego; w którym w cza­sie bada­nia tech­nicznego stwierd­zono ślady uszkodzeń lub narusze­nie ele­men­tów nośnych kon­strukcji pojazdu, mogą­cych stwarzać zagroże­nie dla bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego; dla którego określono wyma­gania tech­niczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizy­cznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; auto­bus, którego dopuszczalna pręd­kość na autostradzie i drodze ekspre­sowej wynosi 100 km/​h, co do zgod­ności z dodatkowymi warunk­ami tech­nicznymi; dla którego określono dodatkowe wyma­gania tech­niczne w między­nar­o­dowych porozu­mieni­ach doty­czą­cych między­nar­o­dowego trans­portu dro­gowego; wyposażonego w blokadę alko­holową. 11a. Bada­niu co do zgod­ności z warunk­ami tech­nicznymi podlega pojazd zabytkowy przed pier­wszą rejes­tracją na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

 1. Badanie tech­niczne pojazdu z zamon­towanym urządze­niem tech­nicznym podle­ga­ją­cym dozorowi tech­nicznemu może być przeprowad­zone po przed­staw­ie­niu doku­mentu wydanego przez właś­ciwy organ dozoru tech­nicznego, stwierdza­jącego sprawność urządzenia technicznego.

12a. Badanie tech­niczne pojazdu wyposażonego w blokadę alko­holową przeprowadza się po przed­staw­ie­niu doku­mentu potwierdza­jącego kali­brację blokady alko­holowej, wys­taw­ionego przez pro­du­centa urządzenia lub jego upoważnionego przed­staw­iciela, ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.

 1. W razie pow­sta­nia trud­ności w ustal­e­niu para­metrów pojazdu, badanie tech­niczne może być przeprowad­zone po przed­staw­ie­niu opinii rzec­zoz­nawcy samo­chodowego, o którym mowa w art. 79a.

 2. Ter­min ważności bada­nia tech­nicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż ter­min ważności bada­nia tech­nicznego usta­lany na pod­stawie ust. 510.

 3. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze roz­porządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia badań tech­nicznych oraz wzory doku­men­tów stosowanych przy tych bada­ni­ach, uwzględ­ni­a­jąc w szczegól­ności zakres warunków tech­nicznych pojazdów podle­ga­ją­cych badaniu.

 4. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu, uwzględ­ni­a­jąc konieczność zapewnienia bez­piecznego korzys­ta­nia z pojazdów zabytkowych oraz zakres warunków tech­nicznych tych pojazdów podle­ga­ją­cych bada­niu, określi, w drodze roz­porządzenia, zakres i sposób przeprowadza­nia badań zgod­ności tych pojazdów z warunk­ami tech­nicznymi, wzory doku­men­tów związanych z tymi badaniami.

Art. 82. 1. Organ dokonu­jący rejes­tracji pojazdu wpisuje do dowodu rejes­tra­cyjnego ter­min bada­nia tech­nicznego pojazdu.

 1. Jeżeli pojazd jest zare­je­strowany, kole­jny ter­min bada­nia tech­nicznego wpisuje do dowodu rejes­tra­cyjnego uprawniony diag­nosta po stwierdze­niu pozy­ty­wnego wyniku bada­nia i po uiszcze­niu przez właś­ci­ciela pojazdu opłaty ewidencyjnej.

Art. 83. 1. Badanie tech­niczne jest przeprowadzane na koszt właś­ci­ciela lub posi­adacza pojazdu, w:

pod­sta­wowej stacji kon­troli pojazdów – w zakre­sie: okre­sowego bada­nia tech­nicznego pojazdów o dopuszczal­nej masie całkowitej nieprzekracza­jącej 3,5 t, z zas­trzeże­niem lit. c, dodatkowych badań tech­nicznych w odniesie­niu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zas­trzeże­niem ust. 1a, badań tech­nicznych przy­czep przez­nac­zonych do łączenia z pojaz­dami określonymi w lit. a, o ile stacja speł­nia wyma­gania, o których mowa w przepisach wydanych na pod­stawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakre­sie dłu­gości stanowiska kon­trol­nego; okrę­gowej stacji kon­troli pojazdów – w zakre­sie : okre­sowego bada­nia tech­nicznego wszys­t­kich pojazdów, dodatkowych badań tech­nicznych w odniesie­niu do pojazdów, o których mowa w lit. a. badań co do zgod­ności z warunk­ami tech­nicznymi pojazdów zabytkowych. 1a. Badanie tech­niczne w zakre­sie badań co do zgod­ności z warunk­ami tech­nicznymi auto­busu, którego dopuszczalna pręd­kość na autostradzie i drodze ekspre­sowej wynosi 100 km/​h, pojazdu przez­nac­zonego do prze­wozu towarów niebez­piecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, w którym doko­nano zmian kon­struk­cyjnych lub wymi­any ele­men­tów powodu­ją­cych zmi­anę danych w dowodzie rejes­tra­cyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wyma­gania tech­niczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy­cznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wyma­gania w między­nar­o­dowych porozu­mieni­ach doty­czą­cych między­nar­o­dowego trans­portu dro­gowego jest przeprowadzane wyłącznie w okrę­gowej stacji kon­troli pojazdów.

 1. Dzi­ałal­ność gospo­dar­cza w zakre­sie prowadzenia stacji kon­troli pojazdów jest dzi­ałal­noś­cią reg­u­lowaną w rozu­mie­niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo­bodzie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777) i wymaga uzyska­nia wpisu do rejestru przed­siębior­ców prowadzą­cych stację kon­troli pojazdów.

 2. Stację kon­troli pojazdów może prowadzić przed­siębiorca, który:

posi­ada siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej; nie jest przed­siębiorcą, w sto­sunku do którego otwarto lik­widację lub ogłos­zono upadłość; nie był pra­wom­oc­nie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiąg­nię­cia korzyści majątkowej lub przestępstwo prze­ci­wko doku­men­tom – doty­czy osoby fizy­cznej lub członków organów osoby prawnej; posi­ada wyposaże­nie kontrolno-​pomiarowe oraz warunki lokalowe gwaran­tu­jące wykony­wanie odpowied­niego zakresu badań tech­nicznych pojazdów zgod­nie ze szczegółowymi warunk­ami przeprowadza­nia tych badań; posi­ada poświad­cze­nie zgod­ności wyposaże­nia i warunków lokalowych z wyma­gani­ami odpowied­nio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przed­siębior­ców prowadzą­cych stację kon­troli pojazdów; zatrud­nia uprawnionych diag­nos­tów. 4. Poświad­cze­nie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, po doko­na­niu sprawdzenia stacji kon­troli pojazdów. Poświad­cze­nie zachowuje ważność do czasu zmi­any stanu fak­ty­cznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Art. 83a. 1. Organem właś­ci­wym do prowadzenia rejestru przed­siębior­ców prowadzą­cych stację kon­troli pojazdów jest starosta właś­ciwy ze względu na miejsce wykony­wa­nia dzi­ałal­ności objętej wpisem.

 1. W przy­padku gdy przed­siębiorca wykonuje dzi­ałal­ność gospo­dar­czą, o której mowa w art. 83 ust. 2, w jed­nos­tkach orga­ni­za­cyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obow­iązany uzyskać wpis w odręb­nych właś­ci­wych rejes­trach na każdą z tych jednostek.

 2. Wpis do rejestru przed­siębior­ców prowadzą­cych stację kon­troli pojazdów jest dokony­wany na wniosek przed­siębiorcy zaw­ier­a­jący następu­jące dane:

firmę przed­siębiorcy; numer w rejestrze przed­siębior­ców albo ewidencji dzi­ałal­ności gospo­dar­czej oraz numer iden­ty­fikacji podatkowej (NIP), o ile przed­siębiorca taki numer posi­ada; adres zamieszka­nia albo siedz­iby przed­siębiorcy; adres stacji kon­troli pojazdów przed­siębiorcy; zakres badań; imiona i nazwiska zatrud­nionych diag­nos­tów wraz numerami ich uprawnień. 4. Wraz z wnioskiem przed­siębiorca składa oświad­cze­nie następu­jącej treści: „Oświad­czam, że:

dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przed­siębior­ców prowadzą­cych stację kon­troli pojazdów są kom­pletne i zgodne z prawdą; znane mi są i speł­niam warunki wykony­wa­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w zakre­sie prowadzenia stacji kon­troli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czer­wca 1997 r. – Prawo o ruchu dro­gowym.”. 5. Oświad­cze­nie powinno również zawierać:

firmę przed­siębiorcy oraz jego miejsce zamieszka­nia albo siedz­ibę i adres; oznacze­nie miejsca i datę złoże­nia oświad­czenia; pod­pis osoby uprawnionej do reprezen­towa­nia przed­siębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. <5a. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi wzór wniosku o zmi­anę danych zawartych w rejestrze przed­siębior­ców prowadzą­cych stację kon­troli pojazdów oraz wzór wniosku o wykreśle­nie z rejestru przed­siębior­ców prowadzą­cych stację kon­troli pojazdów, w formie doku­men­tów elek­tron­icznych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor­matyza­cji dzi­ałal­ności pod­miotów real­izu­ją­cych zada­nia publiczne.>

 1. W rejestrze przed­siębior­ców prowadzą­cych stację kon­troli pojazdów umieszcza się dane przed­siębiorcy, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszka­nia, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

 2. Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech iden­ty­fika­cyjnych pojazdu przez stację kon­troli pojazdów.

Dodany ust. 5a w art. 83a wejdzie w życie z dn. 25.12.2014 r . (Dz. U. z 2014 r . poz. 822).

Art. 83b. 1. Nadzór nad stac­jami kon­troli pojazdów sprawuje starosta.

 1. W ramach wykony­wanego nad­zoru starosta:

co najm­niej raz w roku przeprowadza kon­trolę stacji kon­troli pojazdów w zakre­sie: zgod­ności stacji z wyma­gani­ami, o których mowa w art. 83 ust. 3, praw­idłowości wykony­wa­nia badań tech­nicznych pojazdów, praw­idłowości prowadzenia wyma­ganej doku­men­tacji; wydaje zalece­nia pokon­trolne i wyz­nacza ter­min usunię­cia naruszeń warunków wykony­wa­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w zakre­sie prowadzenia stacji kon­troli pojazdów; wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przed­siębiorcę stacji kon­troli pojazdów, skreśla­jąc przed­siębiorcę z rejestru dzi­ałal­ności reg­u­lowanej, jeżeli przed­siębiorca: złożył oświad­cze­nie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niez­godne ze stanem fak­ty­cznym, nie usunął naruszeń warunków wykony­wa­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w zakre­sie prowadzenia stacji kon­troli pojazdów w wyz­nac­zonym przez starostę ter­minie, rażąco naruszył warunki wykony­wa­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w zakre­sie prowadzenia stacji kon­troli pojazdów. 3. Starosta może powierzyć, w drodze porozu­mienia, czyn­ności kon­trolne Dyrek­torowi Trans­portowego Dozoru Technicznego.

 1. (uchy­lony).

Art. 83c. Do kon­troli dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przed­siębiorcy sto­suje się przepisy rozdzi­ału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo­bodzie dzi­ałal­ności gospodarczej.

Art. 84. 1. Badanie tech­niczne pojazdów wykonuje zatrud­niony w stacji kon­troli pojazdów uprawniony diagnosta.

 1. Starosta wydaje uprawnie­nie do wykony­wa­nia badań tech­nicznych, jeżeli osoba ubie­ga­jąca się o jego wydanie posi­ada wyma­gane wyk­sz­tałce­nie tech­niczne i prak­tykę, odbyła wyma­gane szkole­nie oraz zdała egza­min kwalifikacyjny.

2a. Egza­min, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrek­tora Trans­portowego Dozoru Technicznego.

2b. Przez wyma­gane wyk­sz­tałce­nie tech­niczne i prak­tykę, o których mowa w ust. 2, rozu­mie się:

wyższe wyk­sz­tałce­nie w obszarze nauk tech­nicznych o spec­jal­ności samo­chodowej i udoku­men­towane 6 miesięcy prak­tyki w stacji kon­troli pojazdów lub w zakładzie (warszta­cie) naprawy pojazdów na stanowisku kon­troli lub naprawy pojazdów albo śred­nie wyk­sz­tałce­nie tech­niczne o spec­jal­ności samo­chodowej i udoku­men­towany rok prak­tyki w stacji kon­troli pojazdów lub w zakładzie (warszta­cie) naprawy pojazdów na stanowisku kon­troli lub naprawy pojazdów, albo wyższe wyk­sz­tałce­nie w obszarze nauk tech­nicznych o spec­jal­ności innej niż samo­chodowa i udoku­men­towany rok prak­tyki w stacji kon­troli pojazdów lub w zakładzie (warszta­cie) naprawy pojazdów na stanowisku kon­troli lub naprawy pojazdów, albo śred­nie wyk­sz­tałce­nie tech­niczne o spec­jal­ności innej niż samo­chodowa i udoku­men­towane 2 lata prak­tyki w stacji kon­troli pojazdów lub w zakładzie (warszta­cie) naprawy pojazdów na stanowisku kon­troli lub naprawy pojazdów. 2c. Z obow­iązku odby­cia szkole­nia, o którym mowa w ust. 2, jest zwol­niona osoba ubie­ga­jąca się o wydanie uprawnienia do wykony­wa­nia badań tech­nicznych, która ukończyła stu­dia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk tech­nicznych obe­j­mu­ją­cym wiedzę i umiejęt­ności w zakre­sie diag­nos­tyki samochodowej.

2d. Zwol­nie­nie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na pod­stawie dołąc­zonych do wniosku doku­men­tów poświad­cza­ją­cych ukończe­nie studiów wyższych.

2e. Do okresu prak­tyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 13, wlicza się prak­tykę objętą pro­gramem ksz­tałce­nia na stu­di­ach, pod warunk­iem że prak­tyka jest odby­wana na pod­stawie umowy zawartej między uczel­nią a stacją kon­troli pojazdów lub pod­miotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

 1. Starosta cofa diag­noś­cie uprawnie­nie do wykony­wa­nia badań tech­nicznych, jeżeli w wyniku przeprowad­zonej kon­troli, o której mowa w art. 83 ust. 6, stwierdzono:

przeprowadze­nie przez diag­nostę bada­nia tech­nicznego niez­god­nie z określonym zakre­sem i sposobem wyko­na­nia; wydanie przez diag­nostę zaświad­czenia albo doko­nanie wpisu do dowodu rejes­tra­cyjnego pojazdu niez­god­nie ze stanem fak­ty­cznym lub przepisami. 4. W przy­padku cofnię­cia diag­noś­cie uprawnienia do wykony­wa­nia badań tech­nicznych, ponowne uprawnie­nie nie może być wydane wcześniej niż po upły­wie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnię­ciu stała się ostateczna.

Art. 84a. 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze rozporządzenia:

szczegółowe wyma­gania w sto­sunku do stacji kon­troli pojazdów przeprowadza­ją­cych bada­nia tech­niczne w określonym zakre­sie; wzór wniosku o wpis do rejestru przed­siębior­ców prowadzą­cych stację kon­troli pojazdów oraz wzór zaświad­czenia potwierdza­jącego wpis przed­siębiorcy do tego rejestru; pro­gram szkole­nia diag­nos­tów, sposób przeprowadza­nia egza­minu kwal­i­fika­cyjnego, o którym mowa w art. 84 ust. 2, i wysokość opłaty za egza­min oraz wzory doku­men­tów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykony­wa­nia badań tech­nicznych; wysokość opłat za: wydanie poświad­czenia, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5, przeprowadze­nie badań tech­nicznych. 2. Wyda­jąc roz­porządze­nie, o którym mowa w ust. 1, min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu uwzględni w szczegól­ności warunki tech­niczne pojazdów podle­ga­ją­cych bada­niu, konieczność zapewnienia odpowied­nich kwal­i­fikacji diag­nos­tów wykonu­ją­cych badanie oraz koszty wykony­wa­nia badań.

Art. 85. 1. Tramwaj i trole­jbus podle­gają odręb­nym badan­iom technicznym.

 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze roz­porządzenia, zakres, warunki, ter­miny i sposób przeprowadza­nia badań tech­nicznych tramwa­jów i trole­jbusów oraz jed­nos­tki wykonu­jące te bada­nia, uwzględ­ni­a­jąc w szczególności:

warunki tech­niczne pojazdów podle­ga­ją­cych bada­niu; pro­ces zuży­wa­nia pod­sta­wowych części i ele­men­tów wyposaże­nia tych pojazdów mają­cych bezpośredni wpływ na bez­pieczeństwo ruchu; odpowied­nie wyposaże­nie jed­nos­tek wykonu­ją­cych te bada­nia. Art. 86. 1. Do pojazdów Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Cel­nej, których doty­czą warunki i tryb rejes­tracji określone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1 oraz pojazdów należą­cych do obcych sił zbro­jnych prze­by­wa­ją­cych na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, na pod­stawie umów między­nar­o­dowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także do pojazdów Państ­wowej Straży Pożarnej, mają zas­tosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z wyłącze­niem wymogu posi­ada­nia zez­wole­nia starosty, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b.

 1. Bada­nia tech­niczne pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:

przez upoważnione komórki orga­ni­za­cyjne lub stacje kon­troli pojazdów prowad­zone przez służby, o których mowa w ust. 1, z wyłącze­niem obcych sił zbro­jnych prze­by­wa­ją­cych na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej; w stac­jach kon­troli pojazdów prowadzą­cych dzi­ałal­ność, o której mowa w art. 83 ust. 2. 3. Upoważnione do przeprowadza­nia badań tech­nicznych komórki orga­ni­za­cyjne lub stacje kon­troli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posi­adają uprawnienia stacji kon­troli pojazdów wyłącznie w odniesie­niu do pojazdów służb, o których mowa w ust. 1.

 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych, min­is­ter właś­ciwy do spraw finan­sów pub­licznych oraz Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw trans­portu oraz po zasięg­nię­ciu opinii Szefa Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Biura Ochrony Rządu i Szefa Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, a także Szefa Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, uwzględ­ni­a­jąc specy­fikę wynika­jącą z przez­naczenia pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, określą, w drodze rozporządzenia:

jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne sprawu­jące nadzór nad komórkami orga­ni­za­cyjnymi i stac­jami kon­troli pojazdów przeprowadza­ją­cymi bada­nia tech­niczne pojazdów oraz wyda­jące upoważnienia do przeprowadza­nia badań tech­nicznych, wzory doku­men­tów związanych z uzyskaniem upoważnień do wykony­wa­nia badań oraz wzór upoważnienia do ich przeprowadza­nia; wyma­gania w sto­sunku do komórek orga­ni­za­cyjnych i stacji kon­troli pojazdów poważnionych do przeprowadza­nia badań tech­nicznych pojazdów; wzory doku­men­tów stosowanych przy bada­ni­ach tech­nicznych pojazdów; warunki i ter­miny przeprowadza­nia badań tech­nicznych pojazdów; okoliczności dopuszcza­jące przeprowadzanie badań tech­nicznych pojazdów, w stac­jach kon­troli pojazdów prowadzą­cych dzi­ałal­ność, o której mowa w art. 83 ust. 2, nie posi­ada­ją­cych upoważnienia do badań tech­nicznych pojazdów służb; zasady i warunki współpracy przy wykony­wa­niu badań tech­nicznych pojazdów innej służby niż właś­ciwa dla komórki orga­ni­za­cyjnej przeprowadza­jącej badanie.