Krajowy Punkt Kontaktowy

Rozdział 2c – Kra­jowy Punkt Kontaktowy

Art. 80k. 1. Tworzy się Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy przy cen­tral­nej ewidencji pojazdów.

  1. Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy prowadzi min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w sys­temie tele­in­for­maty­cznym, o którym mowa w art. 80a ust. 4.

  2. Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy umożli­wia wymi­anę infor­ma­cji z właś­ci­wymi kra­jowymi punk­tami kon­tak­towymi innych państw członkows­kich Unii Europe­jskiej oraz z kra­jowymi pod­mio­tami uprawnionymi – w zakre­sie danych doty­czą­cych pojazdów oraz ich właś­ci­cieli lub posiadaczy.

  3. Kra­jowymi pod­mio­tami uprawnionymi są, w zakre­sie niezbęd­nym do real­iza­cji ich usta­wowych zadań:

Policja; Inspekcja Trans­portu Dro­gowego; straże gminne (miejskie); organy celne; Straż Graniczna. 5. Wymi­ana infor­ma­cji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnie­niem naruszeń, o których mowa w ust. 6, w szczegól­ności w celu ułatwienia iden­ty­fikacji osób pode­jrzanych o popełnie­nie naruszenia pod­czas kierowa­nia pojaz­dem zare­je­strowanym w innym państ­wie członkowskim Unii Europe­jskiej na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej lub pod­czas kierowa­nia pojaz­dem zare­je­strowanym w Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej na tery­to­rium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  1. Wymi­ana infor­ma­cji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnie­niem następu­ją­cych naruszeń przepisów ruchu drogowego:

niestosowaniem się do ograniczenia pręd­kości; niedopełnie­niem obow­iązku korzys­ta­nia z pasów bez­pieczeństwa lub prze­woże­nia dziecka w fote­liku bez­pieczeństwa dla dziecka lub innym urządze­niu podtrzy­mu­ją­cym dla dzieci; niestosowaniem się do syg­nałów świ­etl­nych lub znaków nakazu­ją­cych zatrzy­manie pojazdu; prowadze­niem pojazdu po uży­ciu alko­holu albo w stanie nietrzeź­wości; prowadze­niem pojazdu po uży­ciu lub pod wpły­wem środka odurza­jącego; niedopełnie­niem obow­iązku uży­wa­nia w cza­sie jazdy kasków ochron­nych; wyko­rzysty­waniem drogi lub poszczegól­nych jej części w sposób niez­godny z przez­nacze­niem; korzys­taniem pod­czas jazdy z tele­fonu wyma­ga­jącego trzy­ma­nia słuchawki lub mikro­fonu w ręku. Art. 80l. 1. Wymi­anę infor­ma­cji, o której mowa w art. 80k ust. 3, Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy real­izuje przy uży­ciu urządzeń tele­trans­misji danych oraz z wyko­rzys­taniem opro­gramowa­nia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 decyzji Rady 2008/​616/​WSiSW z dnia 23 czer­wca 2008 r. w sprawie wdroże­nia decyzji 2008/​615/​WSiSW w sprawie inten­sy­fikacji współpracy trans­granicznej, szczegól­nie w zwal­cza­niu ter­ro­ryzmu i przestępc­zości trans­granicznej (Dz. Urz. UE21006.08.2008, str. 12), przez:

udostęp­ni­anie danych na zapy­ta­nia kra­jowych punk­tów kon­tak­towych innych państw członkows­kich Unii Europe­jskiej; przekazy­wanie zapy­tań kra­jowych pod­miotów uprawnionych do kra­jowych punk­tów kon­tak­towych innych państw członkows­kich Unii Europe­jskiej; przekazy­wanie kra­jowym pod­miotom uprawnionym odpowiedzi na złożone przez nie zapy­ta­nia, o których mowa w pkt 2, udzielonych przez kra­jowe punkty kon­tak­towe innych państw członkows­kich Unii Europe­jskiej. 2. Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy real­izuje wymi­anę infor­ma­cji z kra­jowymi punk­tami kon­tak­towymi innych państw członkows­kich Unii Europe­jskiej zgod­nie z pro­ce­du­rami określonymi w rozdziale 3 pkt 23 załącznika do decyzji, o której mowa w ust. 1. Kra­jowe pod­mioty uprawnione:

składają zapy­ta­nia o udzie­le­nie infor­ma­cji, o których mowa w art. 80k ust. 3, za pośred­nictwem Kra­jowego Punktu Kon­tak­towego przy uży­ciu urządzeń tele­trans­misji danych; udostęp­ni­ają uzyskane infor­ma­cje właś­ci­wym funkcjonar­ius­zom lub pra­cown­ikom kra­jowych pod­miotów uprawnionych na potrzeby prowad­zonych postępowań; wyko­rzys­tują rozwiąza­nia tele­in­for­maty­czne przys­tosowane do współpracy z Kra­jowym Punk­tem Kon­tak­towym. Art. 80m. Kra­jowe pod­mioty uprawnione:

1) składają zapy­ta­nia o udzie­le­nie infor­ma­cji, o których mowa w art. 80k ust. 3, za pośred­nictwem Kra­jowego Punktu Kon­tak­towego przy uży­ciu urządzeń tele­trans­misji danych;

2) udostęp­ni­ają uzyskane infor­ma­cje właś­ci­wym funkcjonar­ius­zom lub pra­cown­ikom kra­jowych pod­miotów uprawnionych na potrzeby prowad­zonych postępowań;

3) wyko­rzys­tują rozwiąza­nia tele­in­for­maty­czne przys­tosowane do współpracy z Kra­jowym Punk­tem Kontaktowym.

Art. 80n. Kra­jowe pod­mioty uprawnione przetwarzają dane uzyskane za pośred­nictwem Kra­jowego Punktu Kon­tak­towego wyłącznie w związku z popełnie­niem naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6.

Art. 80o. 1. Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy, na zapy­ta­nia kra­jowych punk­tów kon­tak­towych innych państw członkows­kich Unii Europe­jskiej, udostęp­nia tym punk­tom dane o:

pojeździe: numer rejes­tra­cyjny, numer iden­ty­fika­cyjny VIN lub numer nad­wozia (pod­wozia), kraj rejes­tracji, marka, model, kat­e­go­ria; właś­ci­cielu pojazdu oraz o posi­adaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5: imię i nazwisko (nazwa lub firma), adres zamieszka­nia (siedz­iba), numer ewiden­cyjny Powszech­nego Elek­tron­icznego Sys­temu Ewidencji Lud­ności (PESEL), numer iden­ty­fika­cyjny REGON. 2. Kra­jowe pod­mioty uprawnione w zapy­ta­ni­ach o udzie­le­nie infor­ma­cji podają:

kraj rejes­tracji pojazdu; numer rejes­tra­cyjny pojazdu; państwo popełnienia naruszenia; datę popełnienia naruszenia; godz­inę popełnienia naruszenia; rodzaj naruszenia, o którym mowa w art. 80k ust. 6. Art. 80p. 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych sporządza spra­woz­danie zawierające:

liczbę zapy­tań o udzie­le­nie infor­ma­cji kierowanych za pośred­nictwem Kra­jowego Punktu Kon­tak­towego do kra­jowych punk­tów kon­tak­towych innych państw członkows­kich Unii Europe­jskiej w związku z popełnie­niem naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6, wraz z podaniem rodzaju naruszeń, których doty­czyły zapy­ta­nia i liczby zapy­tań, które nie skutkowały przekazaniem przez kra­jowe punkty kon­tak­towe innych państw członkows­kich Unii Europe­jskiej infor­ma­cji, o których mowa w art. 80k ust. 3; liczbę naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6, w związku z którymi kierowano zapy­ta­nia za pośred­nictwem Kra­jowego Punktu Kon­tak­towego, w tym liczbę naruszeń: ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestru­ją­cych, w związku z którymi wysłano zaw­iadomie­nie o popełnie­niu naruszenia; liczbę wypad­ków śmiertel­nych z udzi­ałem pojazdów zare­je­strowanych w innych państ­wach członkows­kich Unii Europe­jskiej. 2. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych przekazuje Komisji Europe­jskiej spra­woz­danie, o którym mowa w ust. 1, co dwa lata, w ter­minie do dnia 6 maja za okres dwóch poprzed­nich lat kalendarzowych.

  1. Spra­woz­danie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane:

w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w opar­ciu o infor­ma­cje uzyskane z Kra­jowego Punktu Kon­tak­towego; w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23 – w opar­ciu o infor­ma­cje uzyskane od kra­jowych pod­miotów uprawnionych. 4. Kra­jowe pod­mioty uprawnione przekazują min­istrowi właś­ci­wemu do spraw wewnętrznych infor­ma­cje, o których mowa w ust. 1 pkt 23, na for­mu­la­rzu w postaci elek­tron­icznej, przy uży­ciu urządzeń tele­trans­misji danych.

  1. Kra­jowe pod­mioty uprawnione przekazują min­istrowi właś­ci­wemu do spraw wewnętrznych infor­ma­cje, o których mowa w ust. 1 pkt 23, co dwa lata, w ter­minie do dnia 15 marca za okres dwóch poprzed­nich lat kalendarzowych.

Art. 80q. 1. Do danych osobowych przetwarzanych na pod­stawie przepisów niniejszego rozdzi­ału przez Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy oraz kra­jowe pod­mioty uprawnione sto­suje się odpowied­nio przepisy rozdzi­ału 4 ustawy z dnia 16 wrześ­nia 2011 r. o wymi­anie infor­ma­cji z organami ści­ga­nia państw członkows­kich Unii Europe­jskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371 oraz z 2013 r. poz. 1650).

  1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być wyko­rzysty­wane wyłącznie do celów określonych w art. 80k ust. 5 oraz w związku z popełnie­niem naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6.

  2. Każda zain­tere­sowana osoba ma prawo do uzyska­nia infor­ma­cji na temat włas­nych danych osobowych, które zostały przekazane innemu państwu członkowskiemu Unii Europe­jskiej, w tym infor­ma­cji o dacie złoże­nia wniosku oraz o właś­ci­wym organie innego państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, który te dane osobowe uzyskał.

Art. 80r. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw trans­portu określi, w drodze roz­porządzenia, wzór for­mu­la­rza do przekazy­wa­nia infor­ma­cji, o którym mowa w art. 80p ust. 4, kieru­jąc się zakre­sem infor­ma­cji określonym w art. 80p ust. 1 oraz koniecznoś­cią ujed­no­lice­nia formy przekazy­wanych danych.