Centralna ewidencja pojazdów

Rozdział 2a – Cen­tralna ewidencja pojazdów

Art. 80a. 1. Tworzy się cen­tralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej „ewidencją”.

 1. W ewidencji gro­madzi się dane i infor­ma­cje o pojaz­dach zare­je­strowanych oraz o ich właś­ci­cielach lub niek­tórych posiadaczach.

 2. W ewidencji wyo­dręb­nia się zbiór danych i infor­ma­cji o pojaz­dach, o których mowa w art. 73 ust. 3. Wyt­warzanie, prze­chowywanie, przetwarzanie lub przekazy­wanie danych i infor­ma­cji o tych pojaz­dach odbywa się z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie infor­ma­cji niejawnych.

 3. Ewidencję prowadzi min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w sys­temie tele­in­for­maty­cznym. W rozu­mie­niu niniejszej ustawy min­is­ter ten jest admin­is­tra­torem danych i infor­ma­cji zgro­mad­zonych w ewidencji.

Art. 80b. 1. W ewidencji gro­madzi się:

dane o pojeździe: markę, typ, model, wari­ant i wer­sję, rodzaj, numer rejes­tra­cyjny oraz numer świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu lub świadectwa homolo­gacji typu pojazdu, numer iden­ty­fika­cyjny VIN lub numer nad­wozia (pod­wozia), (uchy­lona), rok pro­dukcji, datę pier­wszej rejes­tracji, ter­min bada­nia tech­nicznego i odczyt licznika prze­biegu pojazdu w momen­cie bada­nia, zas­trzeże­nia, o których mowa w art. 75 ust. 1, infor­ma­cję o dodatkowym bada­niu tech­nicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4, przeprowad­zonym po naprawie wynika­jącej ze zdarzenia powodu­jącego odpowiedzial­ność zakładu ubez­pieczeń z tytułu zawartej umowy ubez­pieczenia określonego w grupie 3 dzi­ału II załącznika do ustawy o dzi­ałal­ności ubez­pieczeniowej; serię i numer dowodu rejes­tra­cyjnego albo poz­wole­nia cza­sowego oraz datę ich wyda­nia; serię i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana; nazwę organu, który dokonał rejes­tracji pojazdu; dane o właś­ci­cielu pojazdu oraz o posi­adaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5: imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres zamieszka­nia (siedz­iby), numer ewiden­cyjny Powszech­nego Elek­tron­icznego Sys­temu Ewidencji Lud­ności (PESEL), numer iden­ty­fika­cyjny REGON; infor­ma­cje o: nada­niu i wybi­ciu numeru nad­wozia (pod­wozia), kradzieży pojazdu oraz jego odnalezie­niu, utra­cie dowodu rejes­tra­cyjnego i tablic rejes­tra­cyjnych, poz­wole­nia cza­sowego i tablic tym­cza­sowych oraz karty pojazdu, a także ich odnalezie­niu, zatrzy­ma­niu dowodu rejes­tra­cyjnego albo poz­wole­nia cza­sowego, (uchy­lona); infor­ma­cje o zawartej umowie obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­ności cywilnej posi­adacza pojazdu, określa­jące: imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubez­piec­zonego i jego adres zamieszka­nia (siedz­iby), nazwę zakładu ubez­pieczeń, który zawarł umowę, nazwę, serię i numer doku­mentu potwierdza­jącego zawar­cie umowy, datę zawar­cia umowy, okres odpowiedzial­ności zakładu ubez­pieczeń, datę rozwiąza­nia umowy. 1a. W ewidencji gro­madzi się także dane i infor­ma­cje wyma­gane do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz infor­ma­cje o wydawanych doku­men­tach i oznaczeni­ach pojazdu:

dane o pojeździe podle­ga­ją­cym rejes­tracji: przez­nacze­nie, pojem­ność i moc sil­nika, dopuszczalna masa całkowita, dopuszczalna ład­owność, liczba osi, najwięk­szy dopuszczalny nacisk osi, dopuszczalna masa całkowita ciąg­niętej przy­czepy, liczba miejsc, data pier­wszej rejes­tracji za granicą, poprzedni numer rejes­tra­cyjny i nazwa organu, który dokonał rejes­tracji, podrodzaj, rodzaje paliwa, śred­nie zuży­cie paliwa, maksy­malna masa całkowita, masa własna, wartości uśred­nione emisji CO2 dla każdego wymienionego w lit. l rodzaju paliwa, rodzaj zaw­ieszenia, wyposaże­nie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu, nazwę pro­du­centa, rozstaw osi, rozstaw kół (wartość maksy­malna, śred­nia i min­i­malna); infor­ma­cje o: dowodzie rejes­tra­cyjnym – seria, numer oraz data wyda­nia wtórnika, poz­wole­niu cza­sowym – data ważności, data przedłuże­nia ważności, cel wyda­nia, seria, numer oraz data wyda­nia wtórnika, kar­cie pojazdu – seria, numer oraz data wyda­nia wtórnika, nalepce kon­trol­nej – data wyda­nia wtórnika, znakach legal­iza­cyjnych – seria, numer oraz data wyda­nia wtórnika, nalepce na tablice tym­cza­sowe – data wyda­nia wtórnika, wyre­je­strowa­niu pojazdu – data i przy­czyna wyre­je­strowa­nia, zby­ciu pojazdu – dane nowego właś­ci­ciela pojazdu, cza­sowym wyco­fa­niu pojazdu z ruchu i jego ponownym dopuszcze­niu do ruchu po tym wyco­fa­niu, wydanym zaświad­cze­niu o demon­tażu pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji, lub zaświad­cze­niu o przyję­ciu niekom­plet­nego pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 bądź w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy – data wyda­nia i dane przed­siębiorcy prowadzącego stację demon­tażu; inne dane i infor­ma­cje stanow­iące treść adno­tacji urzę­dowych zamieszczanych w doku­men­tach pojazdu zgod­nie z ustawą oraz z odręb­nymi przepisami; iden­ty­fika­tor osoby dokonu­jącej w bazie danych zamieszczenia lub zmi­any danych i infor­ma­cji. 1b. Infor­ma­cje, o których mowa:

w ust. 1a pkt 1 lit. m i p – gro­madzi się wyłącznie dla samo­chodów osobowych reje­strowanych po raz pier­wszy; w ust. 1a pkt 1 lit. r – gro­madzi się wyłącznie dla samo­chodów ciężarowych o dopuszczal­nej masie całkowitej od 3,5 t oraz przy­czep i naczep, które łącznie z pojaz­dem sil­nikowym posi­adają dopuszczalną masę całkow­itą od 7,0 t, reje­strowanych po raz pier­wszy; w ust. 1a pkt 1 lit. s – gro­madzi się dla pojazdów samo­chodowych reje­strowanych po raz pier­wszy; w ust. 1a pkt 1 lit. u i lit. v – gro­madzi się wyłącznie dla samo­chodów osobowych reje­strowanych po raz pier­wszy na tery­to­rium państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, których nie reje­strowano wcześniej poza tery­to­rium państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej lub które zostały zare­je­strowane po raz pier­wszy poza tery­to­rium państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej w okre­sie krót­szym niż trzy miesiące przed rejes­tracją na tery­to­rium państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej. 2. Dane lub infor­ma­cje, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, przekazuje do ewidencji:

wymienione w ust. 1 pkt 15 – organ właś­ciwy w sprawach rejes­tracji pojazdów, niezwłocznie po zare­je­strowa­niu pojazdu, oraz – w przy­pad­kach, o których mowa w pkt 1 lit. h i lit. j – także stacja kon­troli pojazdów, która wykon­ała badanie tech­niczne pojazdu, niezwłocznie po jego wyko­na­niu; wymienione w ust. 1 pkt 6: w lit. a – organ właś­ciwy w sprawach rejes­tracji pojazdów, niezwłocznie po doko­na­niu zmi­any danych w dowodzie rejes­tra­cyjnym, w lit. b – właś­ciwa jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna Policji, niezwłocznie po wys­tąpi­e­niu tych zdarzeń, w lit. c – organ właś­ciwy w sprawach rejes­tracji pojazdów, niezwłocznie po doko­na­niu infor­ma­cji o wys­tąpi­e­niu tych zdarzeń, w lit. d – właś­ciwa jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna Policji, Inspekcji Trans­portu Dro­gowego lub Żan­darmerii Wojskowej albo stacja kon­troli pojazdów, niezwłocznie po doko­na­niu tych czyn­ności; wymienione w ust. 1 pkt 7 – ośrodek infor­ma­cji określony przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez­pieczeni­ach obow­iązkowych, Ubez­pieczeniowym Fun­duszu Gwaran­cyjnym i Pol­skim Biurze Ubez­pieczy­cieli Komu­nika­cyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.16)), niezwłocznie po ich zaewidencjonowa­niu; wymienione w ust. 1a – organ właś­ciwy w sprawach rejes­tracji pojazdów, niezwłocznie po ich uzyska­niu. 3. Z ewidencji nie usuwa się danych lub infor­ma­cji o:

właś­ci­cielu lub posi­adaczu pojazdu – w przy­padku ich zmi­any; pojeździe, który został wyre­je­strowany. 4. Admin­is­tra­tor danych przetwarza­jący dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwol­niony z obow­iązku infor­ma­cyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).

Art. 80c. 1. Dane lub infor­ma­cje zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się, o ile są one niezbędne do real­iza­cji ich usta­wowych zadań, następu­ją­cym pod­miotom, z zas­trzeże­niem ust. 2:

Policji; Inspekcji Trans­portu Dro­gowego; Żan­darmerii Wojskowej; Straży Granicznej; Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; Cen­tral­nemu Biuru Antyko­rup­cyjnemu, Służ­bie Kon­tr­wywiadu Wojskowego oraz Służ­bie Wywiadu Wojskowego; Sze­fowi Biura Ochrony Rządu; sądom; proku­raturze; organom kon­troli skar­bowej, organom cel­nym i wywiad­owi skar­bowemu; Ubez­pieczeniowemu Fun­dus­zowi Gwaran­cyjnemu; Pol­skiemu Biuru Ubez­pieczy­cieli Komu­nika­cyjnych; Zakład­owi Ubez­pieczeń Społecznych – w celu umożli­wienia zabez­pieczenia usta­wowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubez­pieczeń Społecznych jest zobow­iązany; organom właś­ci­wym w sprawach rejes­tracji pojazdów; strażom gmin­nym (miejskim); Sze­fowi Kra­jowego Cen­trum Infor­ma­cji Krymi­nal­nych; komornikom sądowym; admin­is­tra­cyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; wojskowym komen­dan­tom uzu­pełnień; min­istrowi właś­ci­wemu do spraw środowiska; min­istrowi właś­ci­wemu do spraw trans­portu; min­istrowi właś­ci­wemu do spraw łączności; Preze­sowi Głównego Urzędu Statysty­cznego. 2. Dane lub infor­ma­cje o pojaz­dach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostęp­nia się wyłącznie pod­miotom określonym w ust. 1 pkt 18.

 1. Dane lub infor­ma­cje zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się także na wniosek właś­ci­ciela lub posi­adacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których one dotyczą.

3a. Każdy może uzyskać, nieod­płat­nie, potwierdze­nie lub zaprzecze­nie zgod­ności danych zawartych w dowodzie rejes­tra­cyjnym lub poz­wole­niu cza­sowym z danymi zgro­mad­zonymi w ewidencji, za pośred­nictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor­matyza­cji dzi­ałal­ności pod­miotów real­izu­ją­cych zada­nia pub­liczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.17)).

3b. Potwierdze­niu lub zaprzecze­niu, o którym mowa w ust. 3a, podle­gają następu­jące dane:

marka pojazdu; seria i numer dowodu rejes­tra­cyjnego albo poz­wole­nia cza­sowego; dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g i pkt 5 lit. a i odpowied­nio lit. c albo lit. d. 3c. W celu uzyska­nia potwierdzenia lub zaprzeczenia, o którym mowa w ust. 3a, jest wyma­gane podanie wszys­t­kich danych wskazanych w ust. 3b.

3d. Potwierdze­nie lub zaprzecze­nie, o którym mowa w ust. 3a, może otrzy­mać osoba, której tożsamość została ustalona w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor­matyza­cji dzi­ałal­ności pod­miotów real­izu­ją­cych zada­nia publiczne.

3e. Dane lub infor­ma­cje zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się w postaci elek­tron­icznej przy uży­ciu sys­teu tele­in­for­maty­cznego, z wyłącze­niem danych o właś­ci­cielu pojazdu lub o posi­adaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5, po poda­niu danych iden­ty­fiku­ją­cych pojazd, określonych w przepisach wydanych na pod­stawie art. 80e ust. 1.

 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych może udostęp­nić dane lub infor­ma­cje zgro­mad­zone w ewidencji innym pod­miotom niż wymienione w ust. 13, w tym osobom fizy­cznym, osobom prawnym lub jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym nieposi­ada­ją­cym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uza­sad­niony interes.

 2. Dane lub infor­ma­cje zgro­mad­zone w ewidencji mogą być udostęp­nione do celów komer­cyjnych, statysty­cznych lub badaw­czych w formie uzgod­nionej przez strony, w sposób wyk­lucza­jący możli­wość iden­ty­fikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.

 3. Dane lub infor­ma­cje zgro­mad­zone w ewidencji udostęp­nia się, z zas­trzeże­niem ust. 3e oraz 7, na uza­sad­niony wniosek zain­tere­sowanego pod­miotu złożony w postaci pisem­nej lub w postaci elek­tron­icznej z uży­ciem mech­a­nizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor­matyza­cji dzi­ałal­ności pod­miotów real­izu­ją­cych zada­nia publiczne.

6a. Dane lub infor­ma­cje zgro­mad­zone w ewidencji mogą być udostęp­ni­ane pod­miotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień raty­fikowanych przez Rzecz­pospolitą Pol­ską umów między­nar­o­dowych, a także wyko­na­nia aktu prawa stanowionego przez orga­ni­za­cję między­nar­o­dową, której Rzecz­pospolita Pol­ska jest członkiem. Tryb i sposób udostęp­ni­a­nia danych określają raty­fikowane przez Rzecz­pospolitą Pol­ską umowy między­nar­o­dowe, akty prawa stanowionego przez orga­ni­za­cję między­nar­o­dową, której Rzecz­pospolita Pol­ska jest członkiem lub porozu­mienia zawarte pomiędzy właś­ci­wymi min­is­trami państw członkows­kich Unii Europejskiej.

 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostęp­nie­nie danych lub infor­ma­cji zgro­mad­zonych w ewidencji pod­miotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym, za pomocą urządzeń tele­trans­misji danych, bez konieczności składa­nia pisem­nego wniosku, jeżeli speł­ni­ają łącznie następu­jące warunki:

posi­adają urządzenia umożli­wia­jące odno­towanie w sys­temie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane lub infor­ma­cje uzyskał; posi­adają zabez­pieczenia tech­niczne i orga­ni­za­cyjne uniemożli­wia­jące wyko­rzys­tanie danych lub infor­ma­cji niez­god­nie z celem ich uzyska­nia; jest to uza­sad­nione specy­fiką lub zakre­sem wykony­wanych zadań albo prowad­zonej dzi­ałal­ności. 8. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych, kieru­jąc się potrze­bami ujed­no­lice­nia wniosków oraz usprawnienia pro­cesu udostęp­ni­a­nia danych z cen­tral­nej ewidencji pojazdów, określi, w drodze roz­porządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 36.

Art. 80d. 1. Udostęp­nie­nie danych lub infor­ma­cji zgro­mad­zonych w ewidencji następuje:

1) nieod­płat­nie, w przypadku:

a) pod­miotów, o których mowa w art. 80c ust. 1, 36a,

b) danych lub infor­ma­cji udostęp­ni­anych na pod­stawie art. 80c ust. 23e;

2) odpłat­nie, w przypadku:

a) pod­miotów, o których mowa w art. 80c ust. 4,

b) danych lub infor­ma­cji udostęp­ni­anych na pod­stawie art. 80c ust. 5.

 1. Tworzy się Fun­dusz – Cen­tralna Ewidencja Pojazdów i Kierow­ców, zwany dalej „Fun­duszem”, którego dys­po­nen­tem jest min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych.

 2. Fun­dusz jest państ­wowym fun­duszem celowym.

3a. Organy i pod­mioty obow­iązane do pobra­nia i przekaza­nia lub uiszczenia opłaty ewiden­cyjnej mają obow­iązek, w ter­minie, o którym mowa w przepisach wydanych na pod­stawie ust. 7:

przekazy­wać należné kwoty na rachunek Fun­duszu; sporządzać i przesyłać min­istrowi właś­ci­wemu do spraw wewnętrznych miesięczne spra­woz­da­nia z pobranych i przekazanych lub uiszc­zonych opłat ewiden­cyjnych. 3b. Od nieter­mi­nowo przekazanych lub uiszc­zonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w wysokości odsetek należnych za nieter­mi­nowe reg­u­lowanie zobow­iązań podatkowych.

3c. Do należności z tytułu opłat ewiden­cyjnych oraz odsetek za zwłokę sto­suje się odpowied­nio przepisy dzi­ału III ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. – Ordy­nacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.18)), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują min­istrowi właś­ci­wemu do spraw wewnętrznych.

 1. Przy­chodami Fun­duszu są:

opłaty pobrane za udostęp­nie­nie danych lub infor­ma­cji z cen­tral­nej ewidencji pojazdów i cen­tral­nej ewidencji kierow­ców; opłata ewiden­cyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1; 2a) opłata ewiden­cyjna, o której mowa w art. 8 ust. 45;

opłata ewiden­cyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez­pieczeni­ach obow­iązkowych, Ubez­pieczeniowym Fun­duszu Gwaran­cyjnym i Pol­skim Biurze Ubez­pieczy­cieli Komu­nika­cyjnych; opłata ewiden­cyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 15, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 89, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 34, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 sty­cz­nia 2011 r. o kieru­ją­cych pojaz­dami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. o trans­porcie dro­gowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.20)) odsetki za zwłokę pobier­ane z tytułu nieter­mi­nowo przekazy­wanych lub uiszczanych opłat ewiden­cyjnych; odsetki od wol­nych środ­ków przekazanych w zarządzanie zgod­nie z przepisami o finansach pub­licznych; inne przy­chody. 4a. Ściąg­nię­cie należności z tytułu należnych opłat ewiden­cyjnych i odsetek, o których mowa w ust. 3b, następuje na pod­stawie przepisów ustawy z dnia 17 czer­wca 1966 r. o postępowa­niu egzekucyjnym w admin­is­tracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.21)) – w zakre­sie egzekucji obow­iązków o charak­terze pieniężnym.

 1. Wydatki Fun­duszu są przez­nac­zone na finan­sowanie wydatków związanych z utworze­niem, roz­wo­jem i funkcjonowaniem cen­tral­nej ewidencji pojazdów, cen­tral­nej ewidencji kierow­ców, w tym Kra­jowego Punktu Kon­tak­towego oraz cen­tral­nej ewidencji posi­adaczy kart parkingowych.

 2. Wysokość każdej opłaty ewiden­cyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 15, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 89, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 34, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 sty­cz­nia 2011 r. o kieru­ją­cych pojaz­dami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. o trans­porcie dro­gowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierp­nia 2011 r. o prze­wozie towarów niebez­piecznych, nie może przekroczyć równowartości w zło­tych 2 euro a w przy­padku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 45 ustawy, równowartości w zło­tych 50 euro­cen­tów, ustalonej przy zas­tosowa­niu kursu śred­niego ustalonego przez Nar­o­dowy Bank Pol­ski w dniu ogłoszenia roz­porządzenia, o którym mowa w ust. 7.

 3. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw trans­portu, min­istrem właś­ci­wym do spraw zabez­pieczenia społecznego oraz min­istrem właś­ci­wym do spraw insty­tucji finan­sowych określi, w drodze rozporządzenia:

wysokość opłaty ewiden­cyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 45, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 15, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 89, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 34, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 sty­cz­nia 2011 r. o kieru­ją­cych pojaz­dami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. o trans­porcie dro­gowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierp­nia 2011 r. o prze­wozie towarów niebez­piecznych, oraz sposób jej wnoszenia; tryb i zasady pobiera­nia, ewidencjonowa­nia, przekazy­wa­nia i rozlicza­nia opłaty ewiden­cyjnej przez organy i pod­mioty zobow­iązane do jej pobiera­nia; wzór miesięcznego spra­woz­da­nia zaw­ier­a­jącego kwoty opłat ewiden­cyjnych pobranych i przekazanych lub uiszc­zonych na rachunek Fun­duszu. 8. W roz­porządze­niu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględ­nić w szczególności:

przy­padki uiszcza­nia opłaty ewiden­cyjnej; zróżni­cow­aną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czyn­ności, której doko­nanie jest uza­leżnione od jej uiszczenia; koszty związane z funkcjonowaniem cen­tral­nej ewidencji pojazdów i cen­tral­nej ewidencji kierow­ców; ter­miny przekazy­wa­nia i rozlicza­nia opłaty ewiden­cyjnej oraz przekazy­wa­nia miesięcznego spra­woz­da­nia z opłat ewiden­cyjnych pobranych i przekazanych lub uiszc­zonych przez organy i pod­mioty zobow­iązane do jej pobiera­nia. Art. 80e. 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw admin­is­tracji pub­licznej, min­istrem właś­ci­wym do spraw trans­portu oraz min­istrem właś­ci­wym do spraw finan­sów pub­licznych określi, w drodze rozporządzenia:

sposób prowadzenia ewidencji; warunki i sposób współdzi­ała­nia pod­miotów, które przekazują dane lub infor­ma­cje do ewidencji, a także ter­miny i sposób przekazy­wa­nia tych danych lub infor­ma­cji, rodzaj lub zakres danych lub infor­ma­cji zgro­mad­zonych w ewidencji, które mogą być udostęp­nione poszczegól­nym pod­miotom, o których mowa w art. 80c ust. 135; rodzaj lub zakres danych lub infor­ma­cji zgro­mad­zonych w ewidencji, które mogą być udostęp­nione na pod­stawie art. 80c ust. 3e i 5, dane iden­ty­fiku­jące pojazd, o których mowa w art. 80c ust. 3e, wysokość opłat za udostęp­nie­nie danych lub infor­ma­cji zgro­mad­zonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia – uwzględ­ni­a­jąc konieczność zapewnienia bez­pieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnie­niem i dostępem, a także możli­wość zróżni­cow­a­nia zakresu danych iden­ty­fiku­ją­cych pojazd oraz wysokości opłat w zależności od rodzaju lub zakresu udostęp­ni­anych danych lub informacji.

 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw admin­is­tracji pub­licznej oraz Min­istrem Obrony Nar­o­dowej, po zasięg­nię­ciu opinii Szefa Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, a także Szefa Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, określi, w drodze zarządzenia, sposób wyo­dręb­nienia w ewidencji zbioru danych i infor­ma­cji o pojaz­dach, o których mowa w art. 73 ust. 3.