Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Rozdział 2 – Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Art. 71. 1. Doku­mentem stwierdza­ją­cym dopuszcze­nie do ruchu pojazdu samo­chodowego, ciąg­nika rol­niczego, pojazdu wol­no­bieżnego wchodzącego w skład kole­jki turysty­cznej, motoroweru lub przy­czepy jest dowód rejes­tra­cyjny albo poz­wole­nie cza­sowe. Przepis ten nie doty­czy pojazdów, o których mowa w ust. 3.

 1. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszc­zone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zare­je­strowane i zaopa­tr­zone w zale­gal­i­zowane tablice (tablicę) rejes­tra­cyjne, a w przy­padku pojazdów samo­chodowych, z wyłącze­niem moto­cykli, w nalepkę kontrolną.

 2. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przy­czepa moto­cyk­lowa oraz przy­czepa spec­jalna przez­nac­zona do ciąg­nię­cia przez ciąg­nik rol­niczy lub pojazd wol­no­bieżny jest dopuszc­zony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66.

 3. Zespół pojazdów składa­jący się z pojazdu samo­chodowego o dopuszczal­nej masie całkowitej nieprzekracza­jącej 3,5 t i przy­czepy albo auto­busu i przy­czepy może być dopuszc­zony do ruchu po uzyska­niu odpowied­niej adno­tacji w dowodzie rejes­tra­cyjnym pojazdu sil­nikowego, doko­nanej na pod­stawie przeprowad­zonego bada­nia tech­nicznego. Przepis ten nie doty­czy motocykla.

4a. Przepis ust. 4 doty­czy także ciąg­nika rol­niczego i pojazdu wol­no­bieżnego wchodzącego w skład kole­jki turysty­cznej. W przy­padku ciąg­nika rol­niczego może być on dopuszc­zony do ruchu po uzyska­niu odpowied­niej adno­tacji w dowodzie rejes­tra­cyjnym o ogranicze­niu pręd­kości kon­struk­cyjnej do 25 km/​h.

 1. Pojazd zare­je­strowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wyma­ganym warunkom tech­nicznym i jest zaopa­tr­zony w tablice rejes­tra­cyjne z numerem rejes­tra­cyjnym składa­ją­cym się z liter alfa­betu łacińskiego i cyfr arab­s­kich, z zas­trzeże­niem art. 59 ust. 23, a kieru­jący pojaz­dem ma przy sobie doku­ment stwierdza­jący doko­nanie rejestracji.

5a. W przy­padku gdy z doku­mentu stwierdza­jącego doko­nanie rejes­tracji pojazdu, o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do uży­wa­nia pojazdu przez kieru­jącego, osoba ta obow­iązana jest posi­adać przy sobie i okazy­wać na żądanie organu kon­troli ruchu dro­gowego doku­ment potwierdza­jący to prawo.

 1. Pojazd sprowad­zony z tery­to­rium państwa niebędącego państ­wem członkowskim Unii Europe­jskiej, po doko­na­niu zwol­nienia pojazdu przez organ Służby Cel­nej do pro­ce­dury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.

 2. Właś­ci­ciel pojazdu sprowad­zonego z tery­to­rium państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej jest obow­iązany zare­je­strować pojazd na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w ter­minie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Art. 72. 1. Rejes­tracji dokonuje się na podstawie:

dowodu włas­ności pojazdu lub doku­mentu potwierdza­jącego powierze­nie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5; karty pojazdu, jeżeli była wydana; świadectwa zgod­ności WE albo świadectwa zgod­ności wraz z oświad­cze­niem zaw­ier­a­ją­cym dane i infor­ma­cje o pojeździe niezbędne do rejes­tracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu, decyzji o uzna­niu dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu – jeżeli są wyma­gane; zaświad­czenia o pozy­ty­wnym wyniku bada­nia tech­nicznego pojazdu, jeżeli jest wyma­gane albo dowodu rejes­tra­cyjnego pojazdu lub innego doku­mentu wydanego przez właś­ciwy organ państwa członkowskiego, potwierdza­jącego wyko­nanie oraz ter­min ważności bada­nia tech­nicznego; dowodu rejes­tra­cyjnego, jeżeli pojazd był zare­je­strowany; dowodu odprawy cel­nej przy­wozowej, jeżeli pojazd został sprowad­zony z tery­to­rium państwa niebędącego państ­wem członkowskim Unii Europe­jskiej i jest reje­strowany po raz pier­wszy; doku­mentu potwierdza­jącego zapłatę akcyzy na tery­to­rium kraju albo doku­mentu potwierdza­jącego brak obow­iązku zapłaty akcyzy na tery­to­rium kraju albo zaświad­czenia stwierdza­jącego zwol­nie­nie od akcyzy, w rozu­mie­niu przepisów o podatku akcy­zowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samo­chodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kat­e­go­ria homolo­ga­cyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat­e­go­ria homolo­ga­cyjna L6e) został sprowad­zony z tery­to­rium państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej i jest reje­strowany po raz pier­wszy; (uchy­lony); [zaświad­czenia wydanego przez właś­ciwy organ potwierdza­jący: uiszcze­nie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkows­kich Unii Europe­jskiej lub brak obow­iązku, o którym mowa w lit. a] – jeżeli sprowadzany pojazd jest reje­strowany po raz pier­wszy, z zas­trzeże­niem ust. 1a;

Przepis uchy­la­jący powyższy pkt ust. 1a w ar t. 72 wejdzie w życie z dn. 1.01.2016 r . (Dz. U. z 2014 r. poz. 312)

dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji, lub oświad­czenia o podle­ga­niu obow­iązkowi zapew­ni­a­nia sieci zbiera­nia pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo fak­tury zaw­ier­a­jącej takie oświad­cze­nie, jeżeli pojazd jest reje­strowany po raz pier­wszy. [1a. W przy­padku gdy sprowadzany pojazd jest przed­miotem dostawy doko­nanej przez podat­nika podatku od towarów i usług na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej przed doko­naniem pier­wszej rejes­tracji na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, zaświadczenie:

o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, może być zastą­pi­one fak­turą z wyszczegól­nioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdza­jącą doko­nanie tej dostawy przez tego podat­nika, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, może być zastą­pi­one fak­turą doku­men­tu­jącą czyn­ności, których pod­stawą opo­datkowa­nia jest marża, potwierdza­jącą doko­nanie tej dostawy przez tego podat­nika – pod warunk­iem że odprzedaż pojazdów stanowi przed­miot dzi­ałal­ności tego podatnika.]

1b. W przy­padku naby­cia samo­chodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, od wyspec­jal­i­zowanego salonu sprzedaży w rozu­mie­niu przepisów o podatku akcy­zowym, doku­ment potwierdza­jący zapłatę akcyzy na tery­to­rium kraju może być zastą­pi­ony oświad­cze­niem wyspec­jal­i­zowanego salonu sprzedaży, że posi­ada ory­gi­nał lub kopię doku­mentu potwierdza­jącego zapłatę akcyzy na tery­to­rium kraju od tego samo­chodu osobowego lub pojazdu.

 1. Wyma­gania ust. 1 nie dotyczą:

pojazdu, który był już zare­je­strowany na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej – w zakre­sie ust. 1 pkt 3; pojazdu zaku­pi­onego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jed­nos­tki samorządu tery­to­ri­al­nego – w zakre­sie ust. 1 pkt 25; pojazdu zaku­pi­onego od Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Straży Granicznej, Służby Cel­nej lub Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej – w zakre­sie ust. 1 pkt 5; (uchy­lony); pojazdu wyco­fanego cza­sowo z ruchu – w zakre­sie ust. 1 pkt 5; w tym przy­padku zami­ast dowodu rejes­tra­cyjnego wymaga się przed­staw­ienia decyzji o cza­sowym wyco­fa­niu pojazdu z ruchu; pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji – w zakre­sie ust. 1 pkt 9; pojazdu wyre­je­strowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 – w przy­padku powtórnej rejes­tracji – w zakre­sie ust. 1 pkt 5; pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a – w zakre­sie ust. 1 pkt 4. 2a. W przy­padku pojazdu sprowadzanego z tery­to­rium państwa niebędącego państ­wem członkowskim zami­ast dowodu rejes­tra­cyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przed­staw­ie­nie innego doku­mentu stwierdza­jącego rejes­trację pojazdu, wydanego przez organ właś­ciwy do rejes­tracji pojazdów w tym państwie.

2b. W przy­padku pojazdu zabytkowego, zami­ast dowodu rejes­tra­cyjnego, dopuszcza się przed­staw­ie­nie oświad­czenia właś­ci­ciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzial­ności karnej za fałszywe zez­na­nia, że nie posi­ada dowodu rejestracyjnego.

 1. Dodatkowo wymaga się doku­mentu potwierdza­jącego spełnie­nie wyma­gań, o których mowa w art. 2 pkt 39 – w sto­sunku do pojazdów zabytkowych.

3a. Świadectwo zgod­ności WE lub świadectwo zgod­ności traci ważność po upły­wie ter­minu określonego w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i nie może być uznane za doku­ment, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

 1. W przy­padku zagu­bi­enia dowodu rejes­tra­cyjnego lub karty pojazdu, zami­ast tych doku­men­tów należy przed­stawić zaświad­cze­nie wys­taw­ione przez organ rejestru­jący właś­ciwy ze względu na miejsce ostat­niej rejes­tracji, potwierdza­jące dane zawarte w zagu­bionym doku­men­cie, niezbędne do rejestracji.

Art. 73. 1. Rejes­tracji pojazdu dokonuje, na wniosek właś­ci­ciela, starosta właś­ciwy ze względu na miejsce jego zamieszka­nia (siedz­ibę), wyda­jąc dowód rejes­tra­cyjny i zale­gal­i­zowane tablice (tablicę) rejes­tra­cyjne oraz nalepkę kon­trolną, jeżeli jest wyma­gana, z zas­trzeże­niem ust. 25.

 1. Rejes­tracji pojazdu, którego właś­ci­cielem jest przed­siębiorstwo wieloza­kład­owe lub inny pod­miot, w skład którego wchodzą wydzielone jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne, może dokonać starosta właś­ciwy ze względu na siedz­ibę zakładu lub jed­nos­tki, na wniosek kierown­ika zakładu lub wydzielonej jed­nos­tki orga­ni­za­cyjnej upoważnionego przez właściciela.

 2. Rejes­tracji pojazdów Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Straży Granicznej, kon­troli skar­bowej i Służby Cel­nej dokonują właś­ciwe organy tych jed­nos­tek. Organy te wydają dowód rejes­tra­cyjny i zale­gal­i­zowane tablice (tablicę) rejes­tra­cyjne oraz nalepkę kon­trolną, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejes­tra­cyjne lub nalepka kon­trolna nie są wyma­gane, a numer rejes­tra­cyjny umieszcza się bezpośred­nio na pojeździe.

3a. Pro­du­cent blanki­etów dowodów rejes­tra­cyjnych, poz­woleń cza­sowych, nalepek kon­trol­nych i innych doku­men­tów wyma­ganych do rejes­tracji pojazdów, a także staros­towie przekazują odpłat­nie woje­w­odzie mazowieck­iemu odpowied­nio: blanki­ety dowodów rejes­tra­cyjnych, poz­woleń cza­sowych, nalepek kon­trol­nych i innych doku­men­tów wyma­ganych do rejes­tracji pojazdów, a także zale­gal­i­zowane tablice rejes­tra­cyjne niezbędne do rejes­tracji, o której mowa w art. 76 ust. 4. Infor­ma­cje doty­czące przekazanych blanki­etów dowodów rejes­tra­cyjnych, poz­woleń cza­sowych, nalepek kon­trol­nych i innych doku­men­tów wyma­ganych do rejes­tracji oraz tablic rejes­tra­cyjnych podle­gają ochronie zgod­nie z przepisami o ochronie infor­ma­cji nie­jawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

 1. Rejes­tracji pojazdu należącego do przed­staw­icielstwa dyplo­maty­cznego, urzędu kon­sularnego i misji spec­jal­nej państw obcych lub orga­ni­za­cji między­nar­o­dowej, a także ich per­son­elu korzys­ta­jącego z przy­wile­jów i immu­nitetów dyplo­maty­cznych lub kon­sularnych na mocy ustaw, umów bądź powszech­nie uznanych zwycza­jów między­nar­o­dowych lub na zasadzie wza­jem­ności, dokonuje woje­w­oda mazowiecki na wniosek min­is­tra właś­ci­wego do spraw zagranicznych.

 2. W razie powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizy­czną lub prawną pod­miotowi pol­skiemu, pojazd ten jest reje­strowany przez określony w ust. 1 organ właś­ciwy ze względu na miejsce zamieszka­nia (siedz­ibę) pod­miotu polskiego.

Art. 74. 1. Cza­sowej rejes­tracji pojazdu dokonuje, w przy­pad­kach określonych w ust. 2, starosta właś­ciwy ze względu na miejsce zamieszka­nia (siedz­ibę) właś­ci­ciela pojazdu, wyda­jąc poz­wole­nie cza­sowe i zale­gal­i­zowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

 1. Cza­sowej rejes­tracji dokonuje się:

z urzędu – po złoże­niu wniosku o rejes­trację pojazdu; na wniosek właś­ci­ciela pojazdu – w celu umożli­wienia: wywozu pojazdu za granicę, prze­jazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, prze­jazdu pojazdu związanego z koniecznoś­cią doko­na­nia jego bada­nia tech­nicznego lub naprawy; na wniosek jed­nos­tki uprawnionej lub jed­nos­tki badaw­czej pro­du­centa pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części – w celu umożli­wienia odpowied­nich badań; [2a. Cza­sowej rejes­tracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, można dokonać, pomimo braku dołąc­zonych do wniosku o rejes­trację doku­men­tów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6, 6a i 8. Doku­menty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.]

<2a. Cza­sowej rejes­tracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, można dokonać pomimo braku dołąc­zonych do wniosku o rejes­trację doku­men­tów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 66a. Doku­menty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.>

 1. Cza­sowej rejes­tracji dokonuje się na okres nieprzekracza­jący 30 dni, z zas­trzeże­niem ust. 4. Ter­min ten może być jed­no­ra­zowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejes­tracją pojazdu.

 2. W przy­padku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejes­tracji dokonuje się na okres wynika­jący z wniosku, nie dłuższy jed­nak niż 6 miesięcy.

 3. Po upły­wie ter­minu cza­sowej rejes­tracji poz­wole­nie cza­sowe i tablice rejes­tra­cyjne zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przy­padku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a.

Nowe brzmie­nie ust. 2a w ar t. 74 wejdzie w życie z dn. 1.01.2016 r . (Dz. U. z 2014 r. poz. 312).

Art. 75. 1. Jeżeli uży­wanie pojazdu uza­leżnione jest od szczegól­nych warunków określonych przepisami, starosta wpisuje w dowodzie rejes­tra­cyjnym lub poz­wole­niu cza­sowym odpowied­nie zastrzeżenie.

 1. Dowód rejes­tra­cyjny, poz­wole­nie cza­sowe, zale­gal­i­zowane tablice (tablica) rejes­tra­cyjne i nalepka kon­trolna są wydawane za opłatą oraz po uiszcze­niu opłaty ewiden­cyjnej. Opłatę oraz opłatę ewiden­cyjną pobiera organ dokonu­jący rejestracji.

 2. Zabra­nia się rejes­tracji pojazdu złożonego poza wytwórnią, z wyjątkiem pojazdu marki „SAM” oraz pojazdu zabytkowego.

Art. 75a. 1. Pro­dukcja tablic rejes­tra­cyjnych jest dzi­ałal­noś­cią reg­u­lowaną w rozu­mie­niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo­bodzie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459) i wymaga wpisu do rejestru przed­siębior­ców pro­duku­ją­cych tablice rejes­tra­cyjne, zwanego dalej „rejestrem”.

 1. Dzi­ałal­ność, o której mowa w ust. 1, może wykony­wać przed­siębiorca, który speł­nia następu­jące warunki:

posi­ada możli­wości tech­niczne gwaran­tu­jące wykony­wanie tablic rejes­tra­cyjnych lub mate­ri­ałów służą­cych do ich pro­dukcji zgod­nie z warunk­ami tech­nicznymi; warunek ten nie doty­czy przed­siębior­ców sprowadza­ją­cych z zagranicy mate­ri­ały służące do wyrobu tablic rejes­tra­cyjnych; posi­ada cer­ty­fikat na zgod­ność tablic rejes­tra­cyjnych lub mate­ri­ałów służą­cych do ich pro­dukcji z warunk­ami tech­nicznymi; nie jest pod­miotem, w sto­sunku do którego wszczęto postępowanie upadłoś­ciowe lub lik­wida­cyjne; nie zalega z uiszcze­niem podatków, opłat lub składek na ubez­piecze­nie społeczne; nie został pra­wom­oc­nie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiąg­nię­cia korzyści majątkowej lub przestępstwo prze­ci­wko doku­men­tom – doty­czy osoby fizy­cznej lub członków organów osoby prawnej. 3. Za przed­siębiorcę pro­duku­jącego tablice rejes­tra­cyjne, o którym mowa w ust. 2, uważa się jednostkę:

pro­duku­jącą tablice rejes­tra­cyjne z wytłoc­zonymi numerami rejes­tra­cyjnymi; pro­duku­jącą tablice rejes­tra­cyjne bez wytłoc­zonych numerów rejes­tra­cyjnych; tłoczącą numery rejes­tra­cyjne; pro­duku­jącą lub sprowadza­jącą z zagranicy mate­ri­ały mające szczególne znacze­nie do pro­dukcji tablic rejes­tra­cyjnych; przetwarza­jącą mate­ri­ały mające szczególne znacze­nie do pro­dukcji tablic rejes­tra­cyjnych. 4. Tablice rejes­tra­cyjne są pro­dukowane wyłącznie na zamówienie:

organu właś­ci­wego w sprawach rejes­tracji pojazdów – z wytłoc­zonymi numerami rejes­tra­cyjnymi; przed­siębiorcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 – bez wytłoc­zonych numerów rejes­tra­cyjnych. 5. Mate­ri­ały, o których mowa w ust. 3 pkt 45, są przetwarzane, pro­dukowane lub sprowadzane z zagranicy na zamówie­nie przed­siębiorcy, o którym mowa w ust. 2.

 1. Przed­siębiorca, o którym mowa w ust. 2, prowadzi ewidencje:

mate­ri­ałów do pro­dukcji tablic rejes­tra­cyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 45; wypro­dukowanych tablic rejes­tra­cyjnych; sprzedanych tablic rejes­tra­cyjnych. Art. 75aa. 1. Organem właś­ci­wym do prowadzenia rejestru jest marsza­łek wojew­ództwa właś­ciwy ze względu na siedz­ibę przedsiębiorcy.

 1. Rejestr może być prowad­zony w sys­temie teleinformatycznym.

Art. 75ab. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pod­stawie wniosku przed­siębiorcy, zaw­ier­a­jącego następu­jące dane:

firmę przed­siębiorcy oraz jego siedz­ibę i adres albo adres zamieszka­nia; numer w rejestrze przed­siębior­ców w Kra­jowym Rejestrze Sądowym albo w Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej; numer iden­ty­fikacji podatkowej (NIP); adres siedz­iby oraz adresy jed­nos­tek, w których będzie wykony­wana dzi­ałal­ność, o której mowa w art. 75a ust. 1; pod­pis przed­siębiorcy oraz oznacze­nie daty i miejsca złoże­nia wniosku. 2. Wraz z wnioskiem przed­siębiorca składa:

[cer­ty­fikat, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2;] <oświad­cze­nie o posi­ada­niu cer­ty­fikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, wraz z danymi umożli­wia­ją­cymi jego iden­ty­fikację;> zaświad­cze­nie albo oświad­cze­nie o niekar­al­ności za przestępstwo popełnione w celu osiąg­nię­cia korzyści majątkowej lub przestępstwo prze­ci­wko doku­men­tom: przed­siębiorcy, jeżeli jest on osobą fizy­czną, osób – członków władz organów osoby prawnej lub nieposi­ada­jącej osobowości prawnej jed­nos­tki orga­ni­za­cyjnej oraz oświad­cze­nie następu­jącej treści: „Oświad­czam, że:

dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kom­pletne i zgodne z prawdą; znane mi są i speł­niam szczególne warunki wykony­wa­nia dzi­ałal­ności, o której mowa w art. 75a ust. 12 ustawy z dnia 20 czer­wca 1997 r. – Prawo o ruchu dro­gowym; posi­adam aktu­alny doku­ment określa­jący sta­tus jed­nos­tki będącej osobą prawną lub nieposi­ada­jącą osobowości prawnej jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną albo doku­ment stwierdza­jący tożsamość w przy­padku osoby fizy­cznej.”. 3. Oświad­cze­nie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzial­ności karnej za składanie fałszy­wych zez­nań. Składa­jący oświad­cze­nie jest obow­iązany do zawar­cia w nim klauzuli następu­jącej treści: „Jestem świadomy odpowiedzial­ności karnej za złoże­nie fałszy­wego oświad­czenia.”. Klauzula ta zastępuje poucze­nie organu o odpowiedzial­ności karnej za składanie fałszy­wych zeznań.

 1. Oświad­cze­nie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinno również zawierać:

firmę przed­siębiorcy oraz jego siedz­ibę i adres albo adres zamieszka­nia; oznacze­nie miejsca i datę złoże­nia oświad­czenia; pod­pis osoby uprawnionej do reprezen­towa­nia przed­siębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. <5. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zaw­ier­a­jącego oświad­cze­nie o posi­ada­niu cer­ty­fikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, wraz z danymi umożli­wia­ją­cymi jego iden­ty­fikację, w formie doku­mentu elek­tron­icznego w rozu­mie­niu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor­matyza­cji dzi­ałal­ności pod­miotów real­izu­ją­cych zada­nia pub­liczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).>

Nowe brzmie­nie pkt 1 w ust. 2 w art. 75ab wejdzie w życie z dn. 25.12.2014 r. (Dz. U. z 2014 r . poz. 822).

Dodany ust. 5 w art. 75ab wejdzie w życie z dn. 25.12.2014 r. (Dz. U. z 2014 r . poz. 822).

Art. 75ac. 1. Wpisowi do rejestru podle­gają dane określone w art. 75ab ust. 1 pkt 14 oraz infor­ma­cje o cer­ty­fika­cie, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2.

 1. Wpisem do rejestru jest również wykreśle­nie albo zmi­ana wpisu.

 2. Wyda­jąc zaświad­cze­nie o doko­na­niu wpisu do rejestru, właś­ciwy marsza­łek wojew­ództwa określa w nim zakres prowad­zonej przez przed­siębiorcę dzi­ałal­ności w zakre­sie pro­dukcji tablic rejes­tra­cyjnych, zgod­nie z art. 75a ust. 3.

Art. 75ad. Rażą­cym narusze­niem warunków wykony­wa­nia dzi­ałal­ności w zakre­sie pro­dukcji tablic rejes­tra­cyjnych jest narusze­nie warunków, o których mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, 35 oraz ust. 45, oraz określonych w przepisach doty­czą­cych warunków oraz sposobu pro­dukcji i dys­try­bucji tablic rejestracyjnych.

Art. 75b. Organ właś­ciwy w sprawach rejes­tracji legal­izuje tablice rejes­tra­cyjne, umieszcza­jąc na nich znak legalizacyjny.

Art. 75c. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu, uwzględ­ni­a­jąc konieczność praw­idłowego zabez­pieczenia obrotu tabli­cami rejes­tra­cyjnymi oraz mate­ri­ałami mają­cymi szczególne znacze­nie do pro­dukcji tablic rejes­tra­cyjnych, określi, w drodze rozporządzenia:

warunki pro­dukcji i szczegółowy sposób dys­try­bucji tablic rejes­tra­cyjnych i znaków legal­iza­cyjnych oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6; tryb legal­iza­cji tablic rejes­tra­cyjnych, warunki tech­niczne oraz wzór znaku legal­iza­cyjnego, o którym mowa w art. 75b; mate­ri­ały mające szczególne znacze­nie do pro­dukcji tablic rejes­tra­cyjnych. Art. 75d. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu dokona wyboru pro­du­centa blanki­etów dowodów rejes­tra­cyjnych, poz­woleń cza­sowych, znaków legal­iza­cyjnych, nalepek kon­trol­nych oraz kart pojazdów na zasadach określonych przepisami o zamówieni­ach publicznych.

Art. 76. 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze rozporządzenia:

w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw wewnętrznych oraz Min­istrem Obrony Nar­o­dowej: warunki i tryb rejes­tracji pojazdów, z zas­trzeże­niem ust. 23, oraz wzory dowodu rejes­tra­cyjnego, poz­wole­nia cza­sowego, nalepki kon­trol­nej, tablic rejes­tra­cyjnych oraz innych tablic, cech iden­ty­fika­cyjnych i oznaczeń, w które zaopa­truje się pojazd, a także ich opis, warunki dys­try­bucji blanki­etów dowodów rejes­tra­cyjnych, poz­woleń cza­sowych i nalepek kon­trol­nych; wysokość opłat za wydanie dowodu rejes­tra­cyjnego, poz­wole­nia cza­sowego i tablic (tabl­icy) rejes­tra­cyjnych; szczegółowe czyn­ności organów w sprawach związanych z dopuszcze­niem pojazdu do ruchu oraz wzory doku­men­tów w tych sprawach. 2. Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej w porozu­mie­niu z min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu oraz min­istrem właś­ci­wym do spraw wewnętrznych określi, w drodze roz­porządzenia, warunki i tryb rejes­tracji oraz wzory dowodu rejes­tra­cyjnego i tablic rejes­tra­cyjnych pojazdów Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, a także jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne właś­ciwe w tych sprawach.

2a. Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej w porozu­mie­niu z Dyrek­torem Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego oraz min­istrem właś­ci­wym do spraw wewnętrznych określi, w drodze roz­porządzenia, warunki i tryb rejes­tracji oraz wzory dowodu rejes­tra­cyjnego i tablic rejes­tra­cyjnych pojazdów Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne właś­ciwe w tych sprawach.

 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych w porozu­mie­niu z min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu, min­istrem właś­ci­wym do spraw finan­sów pub­licznych oraz Min­istrem Obrony Nar­o­dowej oraz po zasięg­nię­ciu opinii Szefa Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego określi, w drodze roz­porządzenia, warunki i tryb rejes­tracji oraz wzory dowodu rejes­tra­cyjnego i tablic rejes­tra­cyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Straży Granicznej, kon­troli skar­bowej i Służby Cel­nej, a także jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne właś­ciwe w tych sprawach.

 2. Prezes Rady Min­istrów, uwzględ­ni­a­jąc wyma­gania wynika­jące z obow­iązku ochrony infor­ma­cji nie­jawnych określi, w drodze zarządzenia niepodle­ga­jącego ogłoszeniu:

warunki i tryb rejes­tracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony nar­o­dowej, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego i kon­troli skar­bowej, wyko­rzysty­wanych do prowadzenia czyn­ności operacyjno-​rozpoznawczych; szczególny tryb i warunki przekazy­wa­nia blanki­etów dowodów rejes­tra­cyjnych, poz­woleń cza­sowych, nalepek kon­trol­nych i innych doku­men­tów wyma­ganych do rejes­tracji oraz tablic rejes­tra­cyjnych, o których mowa w art. 73 ust. 3a; szczególne wyma­gania w zakre­sie per­son­al­iza­cji tych blanki­etów. 5. W roz­porządzeni­ach, o których mowa w ust. 13, należy uwzględ­nić w szczególności:

konieczność prze­ci­wdzi­ała­nia dopuszcze­niu do ruchu pojazdów pochodzą­cych z kradzieży; praw­idłowe zabez­piecze­nie doku­men­tów związanych z rejes­tracją, tabli­cami rejes­tra­cyjnymi i innymi oznaczeni­ami; koszty dzi­ała­nia admin­is­tracji pub­licznej w sprawach rejes­tracji pojazdów; sposób wyko­rzys­ta­nia pojazdów, o których mowa w ust. 23, przy wykony­wa­niu zadań określonych w przepisach doty­czą­cych Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Straży Granicznej, kon­troli skar­bowej i Służby Cel­nej. Art. 77. 1. Pro­du­cent lub importer nowych pojazdów jest obow­iązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samo­chodowego wprowad­zonego do obrotu hand­lowego na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

 1. Karta pojazdu jest przekazy­wana właś­ci­cielowi pojazdu.

 2. Kartę pojazdu dla pojazdu samo­chodowego, innego niż określony w ust. 1, wydaje, za opłatą i po uiszcze­niu opłaty ewiden­cyjnej, właś­ciwy w sprawach rejes­tracji starosta przy pier­wszej rejes­tracji pojazdu na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, z wyłącze­niem pojazdów zabytkowych i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 4.

 3. Min­is­ter właś­ciwy do spraw transportu:

w porozu­mie­niu z min­is­trami właś­ci­wym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Nar­o­dowej określi, w drodze roz­porządzenia, warunki i tryb wydawa­nia kart pojazdów oraz wzór karty pojazdu, a także jej opis; określi, w drodze roz­porządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu; określi, w drodze roz­porządzenia, doku­menty stanow­iące pod­stawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czyn­ności jed­nos­tek zaj­mu­ją­cych się dys­try­bucją, prze­chowywaniem i wydawaniem kart pojazdów; określi, w drodze roz­porządzenia, warunki dys­try­bucji kart pojazdów. 5. W roz­porządze­niu, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględ­nić znacze­nie tych doku­men­tów dla rejes­tracji pojazdu oraz wysokość kosztów związanych z drukiem i dys­try­bucją kart pojazdów.

Art. 78. 1. W razie prze­niesienia na inną osobę włas­ności pojazdu zare­je­strowanego, doty­chcza­sowy właś­ci­ciel przekazuje nowemu właś­ci­cielowi dowód rejes­tra­cyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

1a. W razie prze­niesienia na inną osobę włas­ności pojazdu cza­sowo wyco­fanego z ruchu doty­chcza­sowy właś­ci­ciel przekazuje nowemu właś­ci­cielowi decyzję o cza­sowym wyco­fa­niu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

2.Właściciel pojazdu zare­je­strowanego jest obow­iązany zaw­iadomić w ter­minie nieprzekracza­ją­cym 30 dni starostę o:

naby­ciu lub zby­ciu pojazdu; zmi­anie stanu fak­ty­cznego wyma­ga­jącej zmi­any danych zamieszc­zonych w dowodzie rejes­tra­cyjnym. 3. Zdarzenia, o których mowa w ust. 2, są doku­men­towane w kar­cie pojazdu; odpowied­nich wpisów dokonuje starosta.

 1. Właś­ci­ciel lub posi­adacz pojazdu jest obow­iązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowa­nia lub uży­wa­nia w oznaniez­naną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

 2. W przy­padku, gdy właś­ci­cielem lub posi­adaczem pojazdu jest:

osoba prawna, jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna niema­jąca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyz­nają zdol­ność prawną, jed­nos­tka samorządu tery­to­ri­al­nego, spółka kap­i­tałowa w orga­ni­za­cji, pod­miot w stanie lik­widacji, przed­siębiorca niebędący osobą fizy­czną, zagraniczna jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna – do udzie­le­nia infor­ma­cji, o której mowa w ust. 4, obow­iązana jest osoba wyz­nac­zona przez organ uprawniony do reprezen­towa­nia tego pod­miotu na zewnątrz, a w przy­padku niewyz­naczenia takiej osoby – osoby wchodzące w skład tego organu zgod­nie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezen­tacji podmiotu.

Art. 78a. 1. Cza­sowego wyco­fa­nia pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właś­ci­ciela pojazdu lub pod­miotu, któremu powier­zono pojazd w try­bie przepisu art. 73 ust. 5, starosta właś­ciwy ze względu na miejsce ostat­niej rejes­tracji pojazdu, wyda­jąc decyzję o cza­sowym wyco­fa­niu pojazdu z ruchu.

 1. Wyco­fa­niu cza­sowemu, na wniosek pod­miotów, o których mowa w ust. 1, podle­gają zarejestrowane:

samo­chody ciężarowe i przy­czepy o dopuszczal­nej masie całkowitej od 3,5 t; ciąg­niki samo­chodowe; pojazdy spec­jalne; auto­busy. 3. Decyzję o cza­sowym wyco­fa­niu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ, o którym mowa w ust. 1, po złoże­niu przez właś­ci­ciela pojazdu lub pod­miot, któremu powier­zono pojazd w try­bie przepisu art. 73 ust. 5, do depozytu w tym organie dowodu rejes­tra­cyjnego i tablic rejestracyjnych.

 1. Pojazd może być cza­sowo wyco­fany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jed­nak łączny okres wyco­fa­nia pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wyda­nia decyzji o jego cza­sowym wyco­fa­niu z ruchu.

 2. Właś­ci­ciel pojazdu lub pod­miot, któremu powier­zono pojazd w try­bie przepisu art. 73 ust. 5, jest obow­iązany zapewnić wyco­fanemu z ruchu pojaz­dowi postój poza drogą pub­liczną, strefą zamieszka­nia i strefą ruchu. Przepis art. 46 ust. 5 sto­suje się odpowiednio.

 3. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze roz­porządzenia, tryb iwarunki cza­sowego wyco­fa­nia pojazdów z ruchu, wysokość opłat w zależności od okresu wyco­fa­nia z ruchu, w wysokości nie wyższej niż 150 zł, oraz wzory doku­men­tów stosowanych w tym zakre­sie, mając na względzie konieczność prze­ci­wdzi­ała­nia uży­wa­niu pojazdów cza­sowo wyco­fanych z ruchu oraz koszty ponos­zone przez organy admin­is­tracji publicznej.

Art. 79. 1. Pojazd podlega wyre­je­strowa­niu przez organ właś­ciwy ze względu na miejsce ostat­niej rejes­tracji pojazdu, na wniosek jego właś­ci­ciela, w przypadku:

przekaza­nia pojazdu do przed­siębiorcy prowadzącego stację demon­tażu lub przed­siębiorcy prowadzącego punkt zbiera­nia pojazdów, na pod­stawie zaświad­czenia o demon­tażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji, albo równoważnego doku­mentu wydanego w innym państ­wie; kradzieży pojazdu, jeżeli jego właś­ci­ciel złożył stosowne oświad­cze­nie pod odpowiedzial­noś­cią karną za fałszywe zez­na­nia; wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zare­je­strowany za granicą lub zbyty za granicę; zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą; udoku­men­towanej trwałej i zupełnej utraty posi­ada­nia pojazdu bez zmi­any w zakre­sie prawa włas­ności; przekaza­nia niekom­plet­nego pojazdu do przed­siębiorcy prowadzącego stację demon­tażu lub przed­siębiorcy prowadzącego punkt zbiera­nia pojazdów, na pod­stawie zaświad­czenia o przyję­ciu niekom­plet­nego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji, albo równoważnego doku­mentu wydanego w innym państ­wie. wyco­fa­nia pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 2. W przy­padku przekaza­nia przed­siębiorcy prowadzącemu stację demon­tażu lub przed­siębiorcy prowadzącemu punkt zbiera­nia pojazdów pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji, w celu jego wyre­je­strowa­nia, przed­siębiorca wydaje zaświad­cze­nie o demon­tażu tego pojazdu, odpowiada­jące wymogom określonym dla zaświad­czenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy.

 1. W przy­padku nieprzedłoże­nia przez właś­ci­ciela pojazdu zaświad­czenia o demon­tażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji, lub zaświad­czenia o przyję­ciu niekom­plet­nego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy, albo równoważnego doku­mentu wydanego w innym państ­wie, organ rejestru­jący, po upły­wie 30 dni od dnia otrzy­ma­nia zaświad­czenia od przed­siębiorcy prowadzącego stację demonta żu, dokonuje wyre­je­strowa­nia pojazdu z urzędu.

 2. Pojazd wyre­je­strowany nie podlega powtórnej rejes­tracji, z wyjątkiem pojazdu:

odzyskanego po kradzieży; zabytkowego; mającego co najm­niej 25 lat uznanego przez rzec­zoz­nawcę samo­chodowego za unika­towy lub mający szczególne znacze­nie dla udoku­men­towa­nia his­torii moto­ryza­cji; ciąg­nika i przy­czepy rol­niczej; wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 5. W przy­padku, o którym mowa w ust. l pkt 5, warunk­iem wyre­je­strowa­nia pojazdu jest wniesie­nie przez właś­ci­ciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na real­iza­cję zadań związanych z utrzy­maniem czys­tości i porządku w gmi­nach. Przepisu nie sto­suje się do pojazdów Policji i jed­nos­tek ochrony przeciwpo¿arowej.

 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw admin­is­tracji pub­licznej, uwzględ­ni­a­jąc w szczegól­ności koszty ponos­zone przez gminy związane z usuwaniem negaty­wnych skutków utraty pojazdu oraz kosztów związanych z usuwaniem wraków, określi, w drodze roz­porządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5.

Art. 79a. 1. Rzec­zoz­nawcą samo­chodowym jest osoba, która:

(uchy­lony); posi­ada co najm­niej śred­nie wyk­sz­tałce­nie; posi­ada 2-​letnią prak­tykę zawodową w dziedzinie związanej z moto­ryza­cją; posi­ada prawo jazdy kat­e­gorii A, B oraz C1 lub C; nie była karana wyrok­iem sądu za przestępstwo umyślne; posi­ada cer­ty­fikat w zakre­sie rzec­zoz­naw­stwa samo­chodowego wydany przez jed­nos­tkę akredy­towaną w pol­skim sys­temie akredy­tacji; została wpisana na listę rzec­zoz­naw­ców samo­chodowych. 1a. Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie sto­suje się do osób, które posi­adają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk tech­nicznych o spec­jal­ności samochodowej.

 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu wpisuje na listę rzec­zoz­naw­ców samo­chodowych osobę, która speł­nia wyma­gania określone w ust. 1 pkt 26, i potwierdza wpis, wyda­jąc zaświadczenie.

 2. Wpis dokony­wany jest za opłatą, na okres wynika­jący z ter­minu ważności cer­ty­fikatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

 3. Na liś­cie rzec­zoz­naw­ców samo­chodowych umieszcza się imię i nazwisko rzec­zoz­nawcy oraz jego numer identyfikacyjny.

 4. Lista rzec­zoz­naw­ców jest ogól­nie dostępna.

 5. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu prowadzi ewidencję i listę rzec­zoz­naw­ców samochodowych.

 6. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu skreśla rzec­zoz­nawcę z listy rzec­zoz­naw­ców samochodowych:

po upły­wie ter­minu, o którym mowa w ust. 3; niespeł­ni­a­jącego wyma­gań, o których mowa w ust. 1 pkt 26; w razie śmierci rzec­zoz­nawcy. 8. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze roz­porządzenia, wysokość opłaty za wpis na listę rzec­zoz­naw­ców samo­chodowych oraz wzory doku­men­tów z tym związanych, w szczegól­ności zaświad­czenia potwierdza­jącego wpis.

Art.79b. W przy­padku gdy zmi­ana stanu fak­ty­cznego w zakre­sie adresu właś­ci­ciela lub posi­adacza pojazdu, wyma­ga­jąca wyda­nia nowego dowodu rejes­tra­cyjnego pojazdu, spowodowana została zmi­anami admin­is­tra­cyjnymi, rada powiatu może, w drodze uch­wały, zmniejszyć opłatę lub zwol­nić od jej uiszczenia osoby obow­iązane do ubie­ga­nia się o wydanie tego dokumentu.

Art. 80. Zada­nia i kom­pe­tencje określone w art. 73 ust. 12, art. 74 ust. 1, art. 75, art. 77 ust. 3 i art. 78 ust. 3 nie mogą być powier­zone w drodze porozu­mienia gminie. Przepis ten nie doty­czy powiatu warszawskiego.