Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu

Rozdział 1c – Dopuszcze­nie indy­wid­u­alne WE pojazdu

Art. 70zt. 1. Spełnie­nie odpowied­nich warunków lub wyma­gań tech­nicznych danego pojazdu określonych w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrek­tywy 2007/​46/​WE, potwierdza się świadectwem dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu.

  1. Dopuszcze­niu indy­wid­u­al­nemu WE pojazdu podlega nowy pojazd kat­e­gorii M1N1, o którym mowa w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrek­tywy 2007/​46/​WE, przed wprowadze­niem do obrotu na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, na którego typ pro­du­cent lub importer nie uzyskał świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu.

Art. 70zu. 1. Świadectwo dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu wydaje, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 800 zł.

  1. Świadectwo dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu wydaje się na wniosek pro­du­centa, importera albo właś­ci­ciela pojazdu.

  2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

doku­menty, o których mowa w pkt 1 dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrek­tywy 2007/​46/​WE; kopię dowodu uiszczenia opłaty za dopuszcze­nie indy­wid­u­alne WE pojazdu; oświad­cze­nie o następu­jącej treści: „Oświad­czam, że w zakre­sie pojazdu o numerze VIN …, złożyłem tylko jeden wniosek i tylko w jed­nym państ­wie członkowskim Unii Europe­jskiej”. Art. 70zv. 1. Badanie potwierdza­jące spełnie­nie odpowied­nich warunków lub wyma­gań tech­nicznych w celu uzyska­nia świadectwa dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu przeprowadza jed­nos­tka uprawniona, na wniosek pro­du­centa, importera albo właś­ci­ciela pojazdu.

  1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

doku­ment infor­ma­cyjny pojazdu sporząd­zony zgod­nie z załącznikiem I do dyrek­tywy 2007/​46/​WE; kopie świadectw homolo­gacji typu lub inne doku­menty potwierdza­jące spełnie­nie odpowied­nich wyma­gań tech­nicznych określonych w pkt 4 w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrek­tywy 2007/​46/​WE. 3. Z przeprowad­zonego bada­nia jed­nos­tka sporządza spra­woz­danie z badań potwierdza­jące spełnie­nie odpowied­nich warunków lub wyma­gań tech­nicznych w celu dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu.

Art. 70zw. Opłata, o której mowa w art. 70zu ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 70zx. 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze rozporządzenia:

wzory doku­men­tów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu; wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu. 2. Wyda­jąc roz­porządze­nie, o którym mowa w ust. 1, min­is­ter uwzględnia:

potrzebę zapewnienia zabez­pieczenia doku­men­tów przez podro­bi­e­niem lub prze­r­o­bi­e­niem; koszty czyn­ności admin­is­tra­cyjnych oraz koszty związane z wydaniem świadectwa dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu. Art. 70zy. Maksy­malne stawki opłat, o których mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 4, art. 70za ust. 1, art. 70ze ust. 2, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 2 i art. 70zu ust. 1 ule­gają corocznie zmi­anie na następny rok kalen­dar­zowy w stop­niu odpowiada­ją­cym śred­niorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług kon­sump­cyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statysty­cznego w formie komu­nikatu, w Dzi­en­niku Urzę­dowym Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej „Mon­i­tor Polski”.

Art. 70zz. Przepisów rozdzi­ałów 1a – 1c nie sto­suje się do:

pojazdów zabytkowych lub pojazdu określonego w art. 79 ust. 4 pkt 3; 2) nowego pojazdu oraz nowego przed­miotu wyposaże­nia lub części, nie przez­nac­zonych do wprowadzenia do obrotu, a krótkotr­wale skład­owanych na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej między oper­ac­jami trans­portowymi – pod warunk­iem okaza­nia na żądanie właś­ci­wego organu kon­troli doku­men­tów potwierdza­ją­cych odbiorcę i miejsce docelowego odbioru nowego pojazdu oraz nowego przed­miotu wyposaże­nia lub części.