Dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Rozdział 1b – Dopuszcze­nie jed­nos­tkowe pojazdu

Art. 70zn. 1. Spełnie­nie odpowied­nich warunków lub wyma­gań tech­nicznych danego pojazdu, potwierdza się dopuszcze­niem jed­nos­tkowym pojazdu.

 1. Dopuszcze­niu jed­nos­tkowemu pojazdu, z zas­trzeże­niem ust. 36, podlega nowy pojazd:

przed wprowadze­niem do obrotu na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, na którego typ pro­du­cent lub importer nie uzyskał świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectwa homolo­gacji typu pojazdu; na którego typ zostało wydane świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectwo homolo­gacji typu pojazdu, w którym przed rejes­tracją zostały wprowad­zone zmi­any w pojeździe, przed­mio­cie wyposaże­nia lub części, wpły­wa­jące na zmi­anę warunków stanow­ią­cych pod­stawę do wyda­nia świadectwa homolo­gacji typu tego pojazdu. 3. Nowy pojazd zapro­jek­towany i zbu­dowany do użytku przede wszys­tkim na pla­cach budowy, w kamienioło­mach, w obiek­tach por­towych lub w por­tach lot­niczych, pojazd wol­no­bieżny, pojazd kat­e­gorii M1 przez­nac­zony do zawodów sportowych nie podlega obow­iązkowi uzyska­nia dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu. Pro­du­cent takiego pojazdu może wys­tąpić o dopuszcze­nie fakul­taty­wne poprzez uzyskanie dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu, jeżeli pojazd speł­nia odpowied­nie warunki lub wyma­gania tech­niczne obow­iązu­jące w pro­ce­durze dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu, określone w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zs ust. 1 pkt 1. Przepisu nie sto­suje się do pojazdów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy.

 1. Nowy pojazd spec­jalny Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, organów kon­troli skar­bowej, Służby Cel­nej, Inspekcji Trans­portu Dro­gowego, Służby Więzi­en­nej i jed­nos­tek ochrony prze­ci­w­pożarowej lub nowy pojazd uży­wany do celów spec­jal­nych nie podlega obow­iązkowi uzyska­nia dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu. Pro­du­cent takiego pojazdu może wys­tąpić o uzyskanie dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu, jeżeli pojazd speł­nia odpowied­nie warunki lub wyma­gania tech­niczne obow­iązu­jące w pro­ce­durze dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu, określone w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zs ust. 1 pkt 1.

 2. Dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu nie sto­suje się do tramwaju i trolejbusu.

 3. W przy­padku pojazdu kat­e­gorii M, N, O podle­ga­jącego dopuszcze­niu jed­nos­tkowemu, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego w uza­sad­nionych przy­pad­kach zwal­nia, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, wniosku­jącego o dopuszcze­nie jed­nos­tkowe z obow­iązku spełnienia niek­tórych wyma­gań tech­nicznych, o których mowa w załączniku IVXI do dyrek­tywy 2007/​46/​WE, pod warunk­iem zas­tosowa­nia wyma­gań alter­naty­wnych równoważnych z wyma­gani­ami określonymi w tych załącznikach w najwyższym możli­wym do real­iza­cji zakre­sie bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego i ochrony środowiska.

Art. 70zo. 1. Dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu udziela, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 800 zł.

 1. Dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu udziela się na wniosek pro­du­centa, importera, właś­ci­ciela pojazdu albo ich upoważnionego przed­staw­iciela, posi­ada­jącego siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia na tery­to­rium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

doku­ment infor­ma­cyjny sporząd­zony według wzoru określonego w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zs ust. 1 pkt 1; spra­woz­danie z badań potwierdza­jące spełnie­nie odpowied­nich warunków lub wyma­gań tech­nicznych w celu dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu; kopię dowodu uiszczenia opłaty za dopuszcze­nie jed­nos­tkowe pojazdu. Art. 70zp. 1. Dopuszcze­nie jed­nos­tkowe pojazdu udzielone na dany pojazd przez właś­ciwy organ państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej zgod­nie z pro­ce­durą uznaje Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, jeżeli dany pojazd speł­nia odpowied­nie warunki lub wyma­gania tech­niczne, które są równoważné warunkom lub wyma­gan­iom obow­iązu­ją­cym na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

 1. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek pro­du­centa, importera lub właś­ci­ciela pojazdu, za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 800 zł.

 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

doku­ment potwierdza­jący dopuszcze­nie jed­nos­tkowe pojazdu wydane przez właś­ciwy organ państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej; doku­ment wydany przez właś­ciwy organ państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej wskazu­jący przepisy tech­niczne, na pod­stawie których udzielono dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu. 4. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego może zwró­cić się o dodatkowe infor­ma­cje o udzielonym dopuszcze­niu jed­nos­tkowym pojazdu do właś­ci­wego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 1. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, na wniosek właś­ci­wego organu państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, udostęp­nia temu organowi infor­ma­cje o udzielonym dopuszcze­niu jed­nos­tkowym pojazdu.

 2. W przy­padku gdy pojazd, który uzyskał dopuszcze­nie jed­nos­tkowe pojazdu, ma być sprzedany, zare­je­strowany lub dopuszc­zony do ruchu na tery­to­rium innego niż Rzecz­pospolita Pol­ska państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, na wniosek pro­du­centa lub właś­ci­ciela pojazdu, wydaje doku­ment wskazu­jący przepisy tech­niczne, na pod­stawie których udzielono dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu.

Art. 70zq. 1. Badanie potwierdza­jące spełnie­nie odpowied­nich warunków lub wyma­gań tech­nicznych oraz równoważności zas­tosowanych wyma­gań alter­naty­wnych dla danego pojazdu w celu dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu przeprowadza jed­nos­tka uprawniona, na wniosek pro­du­centa, importera lub właś­ci­ciela pojazdu.

 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

doku­ment infor­ma­cyjny pojazdu według wyma­gań określonych w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zs ust. 1 pkt 1; kopie świadectw homolo­gacji typu lub inne doku­menty potwierdza­jące spełnie­nie odpowied­nich wyma­gań tech­nicznych określonych w przepisach Unii Europe­jskiej lub reg­u­lam­i­nach EKG ONZ. 3. Z przeprowad­zonego bada­nia jed­nos­tka sporządza spra­woz­danie z badań potwierdza­jące spełnie­nie odpowied­nich warunków lub wyma­gań tech­nicznych w celu dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu.

Art. 70zr. Opłaty, o których mowa w art. 70zo ust. 1 oraz art. 70zp ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 70zs. 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze rozporządzenia:

zakres warunków lub wyma­gań tech­nicznych obow­iązu­ją­cych w pro­ce­durze dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu, zakres i sposób przeprowadza­nia badań potwierdza­ją­cych spełnie­nie odpowied­nich warunków lub wyma­gań tech­nicznych w celu dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu oraz wzory doku­men­tów z tym związanych; warunki oceny równoważności wyma­gań alter­naty­wnych w pro­ce­durze dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu; wysokość opłat za udzie­le­nie dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu oraz wydanie decyzji o uzna­niu dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu, wydanego na dany pojazd przez właś­ciwy organ innego niż Rzecz­pospolita Pol­ska państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej. 2. Wyda­jąc roz­porządze­nie, o którym mowa w ust. 1, min­is­ter uwzględnia:

konieczność zapewnienia bez­pieczeństwa w ruchu dro­gowym i ochrony środowiska; koszty czyn­ności admin­is­tra­cyjnych oraz koszty związane z udzie­le­niem dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu.