Homologacja

Rozdział 1a – Homologacja

Art. 70a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

ory­gi­nal­nym przed­mio­cie wyposaże­nia lub części – rozu­mie się przez to przed­miot wyposaże­nia lub część, które wypro­dukowano zgod­nie ze specy­fikac­jami i nor­mami pro­duk­cyjnymi przewidzianymi przez pro­du­centa pojazdów dla pro­dukcji przed­miotu wyposaże­nia lub części pojazdu, którego to doty­czy, oraz przed­miot wyposaże­nia lub część, które wypro­dukowano na tej samej linii pro­duk­cyjnej; obe­j­muje to również przed­miot wyposaże­nia lub część dla których ich pro­du­cent zaświad­czy, że ten przed­miot wyposaże­nia lub część odpowiadają jakoś­cią przed­miotowi wyposaże­nia lub części, uży­wanym do mon­tażu pojazdu, którego to doty­czy, i zostały wypro­dukowane zgod­nie ze specy­fikac­jami i nor­mami pro­duk­cyjnymi pro­du­centa pojazdu; pro­ce­durze homolo­gacji typu WE pojazdu albo pro­ce­durze homolo­gacji typu pojazdu – rozu­mie się przez to jedną z następu­ją­cych pro­ce­dur: krok po kroku – pro­ce­durę homolo­gacji typu, w ramach której pro­du­cent uzyskuje wszys­tkie wyma­gane świadectwa homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części albo świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ, na pod­stawie których jed­nos­tka uprawniona, o której mowa w art. 70y ust. 1, przeprowadza badanie homolo­ga­cyjne typu pojazdu będące pod­stawą do wyda­nia świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectwa homolo­gacji typu pojazdu, jed­nos­top­niową – pro­ce­durę homolo­gacji typu, w ramach której jed­nos­tka uprawniona, o której mowa w art. 70y ust. 1, przeprowadza badanie homolo­ga­cyjne dla wszys­t­kich wyma­ganych przed­miotów wyposaże­nia lub części oraz badanie homolo­ga­cyjne typu pojazdu, będące pod­stawą do wyda­nia świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectwa homolo­gacji typu pojazdu, mieszaną – pro­ce­durę homolo­gacji typu krok po kroku, pod­czas której pro­du­cent może nie przed­stawić jed­nego lub kilku świadectw homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części albo świadectw homolo­gacji typu EKG ONZ, do bada­nia homolo­ga­cyjnego typu pojazdu pod warunk­iem zastąpi­enia ich spra­woz­da­ni­ami zaw­ier­a­ją­cymi wyniki badań homolo­ga­cyjnych tych przed­miotów wyposaże­nia lub części; wirtu­al­nej metodzie testowa­nia – rozu­mie się przez to symu­lacje kom­put­erowe, w tym obliczenia potwierdza­jące, że typ pojazdu, typ przed­miotu wyposaże­nia lub części speł­nia odpowied­nie wyma­gania tech­niczne, w zakre­sie określonym w załączniku XVI do dyrek­tywy 2007/​46/​WE Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady z dnia 5 wrześ­nia 2007 r. ustanaw­ia­jącej ramy dla homolo­gacji pojazdów sil­nikowych i przy­czep oraz układów, części i odd­ziel­nych zespołów tech­nicznych przez­nac­zonych do tych pojazdów („dyrek­tywa ramowa”) (Dz. Urz. UE26309.10.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrek­tywą 2007/​46/​WE”; zgod­ności pro­dukcji pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części albo zgod­ności mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem – rozu­mie się przez to pro­dukcję pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części zgod­nie z wyma­gani­ami dla typu, który uzyskał odpowied­nie świadectwo homolo­gacji typu albo zez­wole­nie na dopuszcze­nie do obrotu oraz stosowanie metod pro­dukcji zapew­ni­a­ją­cych spełnie­nie tych wyma­gań; w przy­padku mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem – rozu­mie się przez to mon­taż zgod­nie z wyma­gani­ami dla typu, który uzyskał świadectwo homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem oraz stosowanie metod mon­tażu zapew­ni­a­ją­cych spełnie­nie tych wyma­gań. Art. 70b. 1. Nowy typ pojazdu, typ przed­miotu wyposaże­nia lub części, który ma być wprowad­zony do obrotu na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, powinien speł­niać wyma­gania tech­niczne, odpowied­nie dla danej kat­e­gorii pojazdu, określone w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zm ust. 1 pkt 1.

 1. Spełnie­nie odpowied­nich wyma­gań tech­nicznych danego typu pojazdu, typu przed­miotu wyposaże­nia lub części potwierdza się w pro­ce­durze homologacji:

typu pojazdu; typu WE pojazdu; typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części; typu EKG ONZ. 3. Na potrzeby pro­ce­dury homolo­gacji typu, pojazdy zgod­nie z ich maksy­malną masą całkow­itą lub cechami kon­struk­cyjnymi dzieli się na kat­e­gorie. Kat­e­gorie pojazdów określa załącznik nr 2 do ustawy.

 1. Obow­iązek spełnienia odpowied­nich wyma­gań tech­nicznych doty­czy również sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem, które potwierdza się w pro­ce­durze homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem.

 2. Obow­iązek, o którym mowa w ust. 1, w odniesie­niu do typu przed­miotu wyposaże­nia lub części doty­czy typów przed­miotu wyposaże­nia lub części, dla których zakres wyma­gań tech­nicznych określają przepisy wydane na pod­stawie art. 70zm ust. 1 pkt 1.

 3. Jeżeli homolo­gacja typu przed­miotu wyposaże­nia lub części obe­j­muje przed­mioty wyposaże­nia lub części nieza­leżnie od tego, czy są przez­nac­zone do napraw, przeglądów lub kon­serwacji pojazdów, nie wymaga się dodatkowej homolo­gacji typu tych przed­miotów wyposaże­nia lub części, jeżeli ustawa nie przewiduje dla nich obow­iązku uzyska­nia odręb­nego świadectwa homolo­gacji typu.

Art. 70c. Potwierdze­nie spełnienia wyma­gań tech­nicznych następuje przez wydanie dla:

pojazdu: świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu, świadectwa homolo­gacji typu pojazdu; przed­miotu wyposaże­nia lub części: świadectwa homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części, świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ; sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem – świadectwa homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem. Art. 70d. 1. Pro­du­cent nowego typu pojazdu, typu przed­miotu wyposaże­nia lub części jest obow­iązany uzyskać dla każdego nowego typu pojazdu, typu przed­miotu wyposaże­nia lub części odpowied­nie świadectwo homolo­gacji typu WE, z zas­trzeże­niem ust. 26.

 1. Nowy typ pojazdu zapro­jek­towanego i zbu­dowanego do użytku przede wszys­tkim na pla­cach budowy, w kamienioło­mach, w obiek­tach por­towych lub w por­tach lot­niczych oraz pojazdu wol­no­bieżnego nie podlega obow­iązkowi uzyska­nia świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu oraz świadectwa homolo­gacji typu pojazdu. Pro­du­cent tego typu pojazdu może wys­tąpić o dopuszcze­nie fakul­taty­wne poprzez uzyskanie świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu, potwierdza­jącego spełnie­nie odpowied­nich wyma­gań tech­nicznych, w zakre­sie, w jakim ten typ pojazdu speł­nia wyma­gania określone w załącznikach IVXI do dyrek­tywy 2007/​46/​WE. Przepisu nie sto­suje się do pojazdów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz do tramwaju i trolejbusu.

 2. Nowy typ pojazdu spec­jal­nego Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, organów kon­troli skar­bowej, Służby Cel­nej, Inspekcji Trans­portu Dro­gowego, Służby Więzi­en­nej i jed­nos­tek ochrony prze­ci­w­pożarowej lub nowy typ pojazdu uży­wanego do celów spec­jal­nych, nie podlega obow­iązkowi uzyska­nia świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu oraz świadectwa homolo­gacji typu pojazdu. Pro­du­cent tych typów pojazdów może uzyskać świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu, jeżeli typ pojazdu speł­nia odpowied­nie wyma­gania tech­niczne określone w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zm ust. 1 pkt 1.

 3. Pro­du­cent:

tramwaju, trole­jbusu – jest obow­iązany uzyskać dla każdego nowego typu tego pojazdu świadectwo homolo­gacji typu pojazdu.

 1. Pod­miot dokonu­jący mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem jest obow­iązany uzyskać świadectwo homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem.

 2. Pro­du­cent:

nowego typu pojazdu, jest zwol­niony z obow­iązku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli uzyskał: świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu, w odniesie­niu do pojazdów pro­dukowanych w małych seri­ach, świadectwo homolo­gacji typu pojazdu, w odniesie­niu do pojazdów pro­dukowanych w małych seri­ach, świadectwo homolo­gacji typu pojazdu, w odniesie­niu do pojazdów kat­e­gorii T4.1, T4.2, T5, C, R, uznanie świadectwa homolo­gacji typu pojazdu wydanego zgod­nie z pro­ce­durą homolo­gacji typu przez właś­ciwy organ innego niż Rzecz­pospolita Pol­ska państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, uznanie świadectwa homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seri­ach wydanego na dany typ pojazdu zgod­nie z pro­ce­durą homolo­gacji typu przez właś­ciwy organ innego niż Rzecz­pospolita Pol­ska państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, dopuszcze­nie jed­nos­tkowe pojazdu, uznanie dopuszczenia jed­nos­tkowego pojazdu wydanego przez właś­ciwy organ innego niż Rzecz­pospolita Pol­ska państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, świadectwo dopuszczenia indy­wid­u­al­nego WE pojazdu; nowego typu przed­miotu wyposaże­nia lub części jest zwol­niony z obow­iązku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: uzyskał świadectwo homolo­gacji typu EKG ONZ, nowy typ przed­miotu wyposaże­nia lub części jest objęty świadectwem homolo­gacji typu WE pojazdu. 7. W pro­ce­durze homolo­gacji typu WE pojazdu świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ uznaje się za równoważné świadect­wom homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części w zakre­sie, w jakim wyma­gania określone w reg­u­lam­i­nach EKG ONZ wymienionych w części II załącznika IV do dyrek­tywy 2007/​46/​WE pokry­wają się z zakre­sem wyma­gań dla tego przed­miotu wyposaże­nia lub części, określonym w odpowied­nich dyrek­tywach lub roz­porządzeni­ach Unii Europejskiej.

 1. W przy­padku gdy pojazd, o którym mowa w ust. 2, nie speł­nia wszys­t­kich wyma­gań dyrek­tywy 2007/​46/​WE oraz pro­du­cent pojazdu nie może uzyskać zwol­nienia z niek­tórych wyma­gań tech­nicznych, o których mowa w art. 70zm ust. 1 pkt 1, uznaje się go za pojazd niekom­pletny. 9. Przepisu ust. 6 pkt 1 lit. a nie sto­suje się do pojazdów specjalnych.

Art. 70e. Obow­iązek uzyska­nia świadectwa homolo­gacji typu nie doty­czy pojazdu:

kat­e­gorii M1, przez­nac­zonego do zawodów sportowych; kat­e­gorii L: przys­tosowanego do uży­wa­nia przez osoby niepełnosprawne, przez­nac­zonego do zawodów sportowych; kat­e­gorii T przez­nac­zonego do prac leśnych obe­j­mu­jącej: ciąg­nik zry­wkowy i ciąg­nik z przed­nim sys­te­mem załad­ow­czym, pojazd skon­struowany na ramie sprzętu do prac ziem­nych. Art. 70f. 1. Pro­du­cent pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części jest odpowiedzialny za wszys­tkie aspekty pro­cesu homolo­gacji oraz za zapewnie­nie zgod­ności pro­dukcji nieza­leżnie od tego, czy bezpośred­nio uczest­niczy we wszys­t­kich eta­pach wyt­warza­nia pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części.

 1. Pro­du­cent pojazdu skom­ple­towanego jest odpowiedzialny za uzyskanie świadectwa homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części albo świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ oraz za zapewnie­nie zgod­ności pro­dukcji w zakre­sie tych przed­miotów wyposaże­nia lub części, które zostały dodane na etapie dokony­wanej przez niego kom­ple­tacji pojazdu.

 2. Pro­du­cent pojazdu skom­ple­towanego wprowadza­jący zmi­any w przed­mio­cie wyposaże­nia lub części, które były objęte pro­ce­durą homolo­gacji typu na wcześniejszym etapie kom­ple­tacji pojazdu, jest odpowiedzialny za uzyskanie świadectwa homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części albo świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ oraz za zapewnie­nie zgod­ności pro­dukcji w zakre­sie doko­nanej zmiany.

Art. 70g. 1. Zakazuje się wprowadza­nia do obrotu nowego pojazdu bez wyma­ganego odpowied­niego świadectwa homolo­gacji typu lub innego równoważnego doku­mentu, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1.

 1. Pod­miot, który wprowadzi do obrotu pojazd wbrew zaka­zowi określonemu w ust. 1, jest obow­iązany na swój koszt wyco­fać ten pojazd z obrotu.

 2. W przy­padku odpłat­nego wprowadzenia do obrotu pojazdu, o którym mowa w ust. 2, pod­miot jest obow­iązany również do odkupi­enia pojazdu od osoby, która fak­ty­cznie włada tym pojazdem.

 3. W przy­padku niewyco­fa­nia z obrotu pojazdu bez wyma­ganego odpowied­niego świadectwa homolo­gacji typu lub innego równoważnego doku­mentu, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1, właś­ciwy organ, po nałoże­niu kary, o której mowa w art. 140m ust. 1 pkt 1, określa, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, pojazd, który podlega wyco­fa­niu z obrotu oraz ter­min jego wyco­fa­nia, a także nakazuje real­iza­cję obow­iązku określonego w ust. 3. Decyzji nadaje się rygor naty­ch­mi­as­towej wykonalności.

 4. Pojazdy wyco­fane z obrotu nie mogą być ponownie wprowad­zone do obrotu.

 5. Zakazuje się wprowadza­nia do obrotu nowego przed­miotu wyposaże­nia lub części bez wyma­ganego odpowied­niego świadectwa homolo­gacji typu albo zez­wole­nia na dopuszcze­nie do obrotu.

 6. Pod­miot, który wprowadzi do obrotu przed­miot wyposaże­nia lub część wbrew zaka­zowi określonemu w ust. 6, jest obow­iązany na swój koszt:

podać do pub­licznej wiado­mości w środ­kach masowego przekazu o zasięgu ogólnopol­skim lub w miejs­cach wprowadzenia do obrotu przed­miotów wyposaże­nia lub części objęte obow­iązkiem wyco­fa­nia z obrotu, infor­ma­cję o przed­mio­tach wyposaże­nia lub częś­ci­ach obję­tych obow­iązkiem wyco­fa­nia z obrotu wraz z ter­minem ich wyco­fa­nia, który nie powinien być krót­szy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 12 miesięcy, mając na uwadze czas niezbędny do praw­idłowego zre­al­i­zowa­nia obow­iązków wynika­ją­cych z przepisów niniejszej ustawy; wyco­fać z obrotu przed­miot wyposaże­nia lub część, zgod­nie z żądaniem, o którym mowa w ust. 9. 8. Przed­miot wyposaże­nia lub część wyco­fane z obrotu, nie mogą być ponownie wprowad­zone do obrotu.

 1. Osoba fak­ty­cznie włada­jąca przed­miotem wyposaże­nia lub częś­cią objętą obow­iązkiem wyco­fa­nia z obrotu, w ter­minie określonym w ust. 7 pkt 1, ma prawo żądać od pod­miotu, który wprowadził do obrotu przed­miot wyposaże­nia lub część, odkupi­enia albo wymi­any na nowy przed­miot wyposaże­nia lub część speł­ni­a­jące wyma­gania ustawy, na pod­stawie doku­mentu potwierdza­jącego ich zakup.

 2. W przy­padku niewyko­na­nia obow­iązków określonych w ust. 7, po nałoże­niu kary, o której mowa w art. 140m ust. 1 pkt 3, właś­ciwy organ określa, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, przed­miot wyposaże­nia lub część, który podlega wyco­fa­niu z obrotu, ter­min jego wyco­fa­nia, a także nakazuje real­iza­cję obow­iązków określonych w ust. 7. Decyzji nadaje się rygor naty­ch­mi­as­towej wykonalności.

 3. Do postępowa­nia w sprawach wyco­fa­nia z obrotu pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części, sto­suje się odpowied­nio przepisy o postępowa­niu egzekucyjnym w administracji.

Art. 70h. 1. Świadectwa homolo­gacji typu albo świadectwo homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem wydaje, zmienia, odmawia wyda­nia lub cofa, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Technicznego.

 1. Wydanie lub zmi­ana świadectwa homolo­gacji typu albo świadectwa homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem następuje za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 1600 zł.

 2. Wydanie lub zmi­ana świadectwa homolo­gacji typu albo świadectwa homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem następuje na wniosek odpowied­nio pro­du­centa albo pod­miotu dokonu­jącego mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem.

 3. W przy­padku wniosku o wydanie lub zmi­anę świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectwa homolo­gacji typu pojazdu pro­du­cent we wniosku wskazuje pro­ce­durę homolo­gacji krok po kroku, jed­nos­top­niową albo mieszaną, w opar­ciu o którą przeprowad­zono bada­nia homologacyjne.

 4. Do wniosku o wydanie lub zmi­anę świadectwa homolo­gacji typu, z zas­trzeże­niem art. 70m ust. 1, dołącza się:

pakiet infor­ma­cyjny zaw­ier­a­jący: spis treści paki­etu infor­ma­cyjnego, folder infor­ma­cyjny składa­jący się z: – doku­mentu infor­ma­cyjnego sporząd­zonego według wzoru określonego w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zm ust. 1 pkt 8, – dane i infor­ma­cje o pojeździe niezbędne do rejes­tracji i ewidencji pojazdu – o ile są wyma­gane, – kopie odpowied­nich świadectw homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części – o ile są wyma­gane, – kopie odpowied­nich świadectw homolo­gacji typu EKG ONZ – o ile są wyma­gane, – infor­ma­cję i instrukcję, określa­jące warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części, mające wpływ na bez­pieczeństwo w ruchu dro­gowym lub ochronę środowiska – o ile wys­tępują, pro­tokół z bada­nia homolo­ga­cyjnego wraz ze spra­woz­daniem wydany przez jed­nos­tkę uprawnioną w przy­padku bada­nia homolo­ga­cyjnego typu pojazdu – o ile jest wyma­gany, spra­woz­danie zaw­ier­a­jące wyniki bada­nia homolo­ga­cyjnego, wydane przez jed­nos­tkę uprawnioną w przy­padku bada­nia homolo­ga­cyjnego typu przed­miotu wyposaże­nia lub części – o ile jest wyma­gane, doku­menty zaw­ier­a­jące dane i infor­ma­cje o wyma­gani­ach tech­nicznych przed­miotów wyposaże­nia lub części wraz z oświad­cze­niem, że speł­ni­ają one zasad­nicze wyma­gania w tym zakre­sie, w przy­padku pojazdów pro­dukowanych w małych seri­ach; instrukcję mon­tażu – w przy­padku świadectw homolo­gacji typu, o których mowa w art. 70c pkt 2 lit. b; kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie albo zmi­anę świadectwa homolo­gacji typu; oświad­cze­nie o wpisie do Cen­tral­nej Ewidencji Infor­ma­cji o Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej albo do rejestru przed­siębior­ców w Kra­jowym Rejestrze Sądowym; oświad­cze­nie, w przy­padku świadectwa homolo­gacji typu WE, o następu­jącej treści: „Oświad­czam, że w zakre­sie typu pojazdu, typu przed­miotu wyposaże­nia lub części … złożyłem tylko jeden wniosek, i tylko w jed­nym państ­wie członkowskim Unii Europe­jskiej”; wykaz osób upoważnionych do pod­pisy­wa­nia: świadectw zgod­ności WE albo świadectw zgod­ności – w przy­padku odpowied­nio świadectw homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectw homolo­gacji typu pojazdu, oświad­czeń o danych i infor­ma­c­jach o pojeździe niezbęd­nych do rejes­tracji i ewidencji pojazdu – zaw­ier­a­jący ich dane osobowe: imię i nazwisko, zaj­mowane stanowisko oraz wzór pod­pisu; deklarację o sposo­bie i meto­dach zapewnienia zgod­ności pro­dukcji pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia, części, z typem podle­ga­ją­cym pro­ce­durze homolo­gacji. 6. Do wniosku o wydanie lub zmi­anę świadectwa homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem dołącza się:

pro­tokół z bada­nia homolo­ga­cyjnego wraz ze spra­woz­daniem wydany przez jed­nos­tkę uprawnioną; wykaz osób upoważnionych do pod­pisy­wa­nia wyciągów ze świadectwa homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem zaw­ier­a­jący ich dane osobowe: imię i nazwisko, zaj­mowane stanowisko oraz wzór pod­pisu; deklarację o sposo­bie i meto­dach zapewnienia zgod­ności mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem; wykaz stosowanych ele­men­tów insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem; wykaz zakładów mon­tu­ją­cych insta­lacje przys­tosowu­jące dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem; kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie albo zmi­anę świadectwa homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem; oświad­cze­nie o wpisie do Cen­tral­nej Ewidencji Infor­ma­cji o Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej albo do rejestru przed­siębior­ców w Kra­jowym Rejestrze Sądowym. 7. Wniosek o zmi­anę świadectwa homolo­gacji typu składa się wyłącznie w państ­wie, które wydało to świadectwo homolo­gacji typu.

 1. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego może w uza­sad­nionych przy­pad­kach wezwać pro­du­centa do przed­staw­ienia dodatkowych infor­ma­cji niezbęd­nych do określe­nia zakresu wyma­ganych badań lub do uproszczenia ich przeprowadzania.

Art. 70i. 1. Do wniosku o wydanie świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu dla pojazdu, w którym w przed­mio­cie wyposaże­nia lub części zas­tosowano nowa­torskie rozwiąza­nia kon­struk­cyjne lub tech­nolo­gie, które nie speł­ni­ają wyma­gań określonych w przepisach doty­czą­cych homolo­gacji typu, pro­du­cent dołącza również:

uza­sad­nie­nie zas­tosowa­nia nowa­tors­kich rozwiązań kon­struk­cyjnych lub tech­nologii; opis zas­tosowanych rozwiązań i ich wpływ na bez­pieczeństwo i ochronę środowiska; opis przeprowad­zonych badań oraz ich wyniki wykazu­jące, że zapewniono co najm­niej równoważny poziom bez­pieczeństwa i ochrony środowiska w sto­sunku do wyma­gań określonych w przepisach doty­czą­cych homolo­gacji. 2. Bada­nia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza jed­nos­tka uprawniona, o której mowa w art. 70y ust. 1.

 1. W ter­minie miesiąca od dnia otrzy­ma­nia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego wys­tępuje do Komisji Europe­jskiej z wnioskiem o wydanie zgody na wydanie świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu.

 2. Do czasu wyda­nia zgody, o której mowa w ust. 3, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego wydaje, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, świadectwo homolo­gacji typu pojazdu na okres 10 miesięcy, o ile pro­du­cent wys­tąpi we wniosku, o którym mowa w ust. 1, o wydanie takiego świadectwa, a pojazd speł­nia warunki, o których mowa w art. 66 ust. 11b oraz art. 66a.

 3. Po wyda­niu świadectwa homolo­gacji typu pojazdu, o którym mowa w ust. 4, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego przekazuje niezwłocznie Komisji Europe­jskiej i innym niż Rzecz­pospolita Pol­ska państ­wom członkowskim Unii Europe­jskiej infor­ma­cję o jego wyda­niu wraz z doku­men­tacją, o której mowa w ust. 1.

 4. W przy­padku uzyska­nia zgody Komisji Europe­jskiej, o której mowa w ust. 3, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego niezwłocznie wydaje świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu. W uza­sad­nionych przy­pad­kach świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu może określać ter­min jego ważności, jed­nakże nie krót­szy niż 36 miesięcy.

 5. W przy­padku odmowy wyda­nia zgody przez Komisję Europe­jską, o której mowa w ust. 3, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Technicznego:

odmawia wyda­nia świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu; w ter­minie 6 miesięcy od dnia otrzy­ma­nia odmowy wyda­nia zgody cofa wydane świadectwo homolo­gacji typu pojazdu – o ile decyzja nie wygasła po upły­wie ter­minu, o którym mowa w ust. 4. 8. W przy­padku otrzy­ma­nia od właś­ci­wego organu państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej infor­ma­cji o wyda­niu świadectwa homolo­gacji typu pojazdu, o którym mowa w ust. 4, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego pode­j­muje decyzję o uzna­niu tego świadectwa homolo­gacji typu pojazdu w ter­minie 30 dni od dnia otrzy­ma­nia tej infor­ma­cji, na pod­stawie doku­men­tacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 70j. 1. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, uznaje świadectwo homolo­gacji typu wydane na dany typ pojazdu przez właś­ciwy organ innego niż Rzecz­pospolita Pol­ska państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, na okres odpowiada­jący jego ważności, jeżeli dany typ pojazdu speł­nia wymagania:

pro­ce­dury uzyska­nia świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu albo pro­ce­dury homolo­gacji typu pojazdu na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. 2. W celu uzyska­nia uzna­nia, o którym mowa w ust. 1, pro­du­cent nowego typu pojazdu składa wniosek o uznanie świadectwa homolo­gacji typu wydanego na dany typ pojazdu.

 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się świadectwo homolo­gacji typu, o którym mowa w ust. 1, oraz doku­menty określone w art. 70h ust. 5 pkt 1.

 2. Uznanie, o którym mowa w ust. 1, wydane na dany typ pojazdu następuje za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł.

 3. Pro­du­cent jest obow­iązany powiadomić Dyrek­tora Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, w odniesie­niu do świadectwa homolo­gacji typu pojazdu stanow­iącego pod­stawę do uzyska­nia uzna­nia, o którym mowa w ust. 1, o okolicznoś­ci­ach, o których mowa w art. 70q ust. 46.

 4. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego uchyla decyzję o uzna­niu, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

wys­tąpi­enia okoliczności, o których mowa w art. 70q: ust. 45 – w całości, ust. 6 – w zakre­sie wari­antu lub wer­sji, w ramach których uznane świadectwo homolo­gacji typu pojazdu wygasło; nieusunię­cia zagrożeń, o których mowa w art. 70u ust. 1; nieuwzględ­nienia zas­trzeżeń, o których mowa w art. 70u ust. 3 pkt 3. Art. 70k. 1. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, uznaje świadectwo homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seri­ach wydane na dany typ pojazdu, jeżeli wyma­gania tech­niczne stanow­iące pod­stawę do jego wyda­nia są równoważné wyma­gan­iom tech­nicznym obow­iązu­ją­cym na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w pro­ce­durze homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seriach.

 1. W celu uzyska­nia uzna­nia, o którym mowa w ust. 1, pro­du­cent pojazdu składa wniosek o uznanie świadectwa homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seriach.

 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się świadectwo homolo­gacji typu, o którym mowa w ust. 1, oraz doku­menty określone w art. 70h ust. 5 pkt 1.

 3. Uznanie, o którym mowa w ust. 1, wydane na dany typ pojazdu następuje za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł.

 4. Pro­du­cent jest obow­iązany powiadomić Dyrek­tora Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, w odniesie­niu do świadectwa homolo­gacji typu pojazdu stanow­iącego pod­stawę do uzyska­nia uzna­nia, o którym mowa w ust. 1, o okolicznoś­ci­ach, o których mowa w art. 70q ust. 46.

 5. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego uchyla decyzję o uzna­niu, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

wys­tąpi­enia okoliczności, o których mowa w art. 70q: ust. 45 – w całości, ust. 6 – w zakre­sie wari­antu lub wer­sji, w ramach których uznane świadectwo homolo­gacji typu pojazdu wygasło; nieusunię­cia zagrożeń, o których mowa w art. 70u ust. 1; nieuwzględ­nienia zas­trzeżeń, o których mowa w art. 70u ust. 3 pkt 3. Art. 70l. 1. Na wniosek pro­du­centa, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego przekazuje właś­ci­wym w sprawach homolo­gacji organom państw członkows­kich Unii Europe­jskiej kopie świadectwa homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seri­ach, w celu uzna­nia tego świadectwa.

 1. W przy­padku gdy pojazd, który uzyskał świadectwo homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdu pro­dukowanego w małych seri­ach ma być sprzedany, zare­je­strowany lub dopuszc­zony do ruchu na tery­to­rium innego niż Rzecz­pospolita Pol­ska państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, na wniosek właś­ci­ciela pojazdu, wydaje kopię świadectwa homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seriach.

 2. W przy­padku otrzy­ma­nia od właś­ci­wego organu państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej lub właś­ci­ciela pojazdu, o którym mowa w ust. 2, świadectwa homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seri­ach, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego uznaje to świadectwo w ter­minie 60 dni od dnia otrzy­ma­nia, jeżeli wyma­gania tech­niczne stanow­iące pod­stawę do jego wyda­nia są równoważné wyma­gan­iom tech­nicznym obow­iązu­ją­cym na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w pro­ce­durze homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seriach.

Art. 70m. 1. W pro­ce­durze homolo­gacji typu WE pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seri­ach, sto­suje się wyłącznie pro­ce­durę mieszaną, w ramach której Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, w drodze decyzji administracyjnej:

zwal­nia pro­du­centa z obow­iązku przed­staw­ienia jed­nego lub kilku świadectw homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części lub świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ, do bada­nia homolo­ga­cyjnego typu pojazdu, pod warunk­iem zastąpi­enia ich spra­woz­da­ni­ami zaw­ier­a­ją­cymi pozy­ty­wne wyniki badań homolo­ga­cyjnych tych przed­miotów wyposaże­nia lub części sporząd­zonymi przez jed­nos­tkę uprawnioną, o której mowa w art. 70y ust. 1; upoważ­nia pro­du­centa do wyko­na­nia badań homolo­ga­cyjnych typu niek­tórych przed­miotów wyposaże­nia lub części i przed­staw­ienia spra­woz­da­nia zaw­ier­a­jącego wyniki tych badań. 2. Przed­mioty wyposaże­nia lub części, o których mowa w ust. 1, określa dodatek 1 do części I załącznika IV do dyrek­tywy 2007/​46/​WE. Do tych przed­miotów wyposaże­nia lub części przepis art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. e sto­suje się odpowiednio.

 1. W pro­ce­durze homolo­gacji typu pojazdu dla pojazdów pro­dukowanych w małych seriach:

niek­tóre wyma­gania, doty­czące jed­nego lub kilku przed­miotów wyposaże­nia lub części, zastępuje się wyma­gani­ami alter­naty­wnymi, określonymi w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zm ust. 1 pkt 2; Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego zwal­nia z obow­iązku uzyska­nia jed­nego lub kilku świadectw homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części lub świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ pod warunk­iem zastąpi­enia ich: spra­woz­da­ni­ami zaw­ier­a­ją­cymi pozy­ty­wne wyniki badań tych przed­miotów wyposaże­nia lub części, uzyski­wanymi na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2, doku­men­tami zaw­ier­a­ją­cymi dane i infor­ma­cje o wyma­gani­ach tech­nicznych przed­miotów wyposaże­nia lub części wraz z oświad­cze­niem, że speł­ni­ają one zasad­nicze wyma­gania określone w przepisach Unii Europe­jskiej doty­czą­cych badań homolo­ga­cyjnych lub reg­u­lam­i­nach EKG ONZ. 4. Przed­mioty wyposaże­nia lub części, o których mowa w ust. 3, określają załączniki IVXI do dyrek­tywy 2007/​46/​WE.

 1. Przepis ust. 3 sto­suje się w odniesie­niu do pojazdów kat­e­gorii L, R, T w zakre­sie przed­miotów wyposaże­nia lub części określonych w:

części I i II oraz części II dodatku 1 do rozdzi­ału B załącznika II do dyrek­tywy 2003/​37/​WE Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homolo­gacji typu ciąg­ników rol­niczych lub leśnych, ich przy­czep i wymi­en­nych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częś­ci­ami i odd­ziel­nymi zespołami tech­nicznymi oraz uchy­la­jącej dyrek­tywę 74/​150/​EWG (Dz. Urz. UE17109.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol­skie wydanie spec­jalne rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.); załączniku I do dyrek­tywy 2002/​24/​WE Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homolo­gacji typu dwu– lub trzykołowych pojazdów mechan­icznych i uchy­la­jącej dyrek­tywę Rady 92/​61/​EWG (Dz. Urz. WE12409.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol­skie wydanie spec­jalne rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.). Art. 70n. 1. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego wydaje lub zmienia:

świadectwo homolo­gacji typu pojazdu lub świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu, jeżeli: świadectwa homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części albo świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ potwierdzają, że dany typ pojazdu odpowiada wyma­gan­iom i warunkom określonym w pkt 23, pro­tokół z bada­nia homolo­ga­cyjnego typu pojazdu wraz ze spra­woz­daniem potwierdza speł­ni­anie przez dany typ pojazdu warunków tech­nicznych zawartych w opisie tech­nicznym, w odniesie­niu do wszys­t­kich homolo­gacji typu przed­miotów wyposaże­nia lub części, odpowied­nio do wyma­gań dla danej kat­e­gorii pojazdu, warunki lub ograniczenia zawarte w infor­ma­cji i instrukcji, o której mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b tiret piąte, nie zagrażają bez­pieczeństwu ruchu dro­gowego lub środowisku; świadectwa homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części – jeżeli spra­woz­danie zaw­ier­a­jące wyniki badań homolo­ga­cyjnych potwierdza, że dany typ przed­miotu wyposaże­nia lub części odpowiada: wyma­gan­iom tech­nicznym określonym w niniejszym rozdziale i przepisach Unii Europe­jskiej doty­czą­cych badań homolo­ga­cyjnych, warunkom tech­nicznym określonym w rozdziale 1, warunkom określonym w ustawie z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.4)); Zmi­any wymienionej ustawy zostały ogłos­zone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322. świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ – jeżeli spra­woz­danie zaw­ier­a­jące wyniki badań homolo­ga­cyjnych potwierdza, że dany typ przed­miotu wyposaże­nia lub części odpowiada: wyma­gan­iom tech­nicznym określonym w niniejszym rozdziale i reg­u­lam­i­nach EKG ONZ, warunkom tech­nicznym określonym w rozdziale 1, warunkom określonym w ustawie z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji; świadectwo homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem – jeżeli pro­tokół z bada­nia homolo­ga­cyjnego sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem wraz ze spra­woz­daniem potwierdza, że: ele­menty insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem odpowiadają wyma­gan­iom tech­nicznym określonym w niniejszym rozdziale i reg­u­lam­i­nach EKG ONZ, sposób mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem odpowiada warunkom tech­nicznym określonym w rozdziale 1 i wyma­gan­iom tech­nicznym określonym w reg­u­lam­i­nach EKG ONZ, ele­menty insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. o recyk­lingu pojazdów wyco­fanych z eksploat­acji. 2. Pro­du­cen­towi, którego siedz­iba zna­j­duje się poza tery­to­rium państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego wydaje świadectwo homolo­gacji typu WE, jeżeli pro­du­cent posi­ada upoważnionego przed­staw­iciela na tery­to­rium państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej do reprezen­towa­nia go w sprawach homologacji.

 1. W przy­padku stosowa­nia, w pro­ce­durze homolo­gacji typu WE pojazdu albo w pro­ce­durze homolo­gacji typu pojazdu, pro­ce­dury mieszanej, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, na wniosek pro­du­centa, zwal­nia go, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, z przed­staw­ienia jed­nego lub kilku świadectw homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części lub świadectwa homolo­gacji typu EKG ONZ, do bada­nia homolo­ga­cyjnego typu pojazdu, pod warunk­iem zastąpi­enia ich spra­woz­da­ni­ami zaw­ier­a­ją­cymi pozy­ty­wne wyniki badań homolo­ga­cyjnych tych przed­miotów wyposaże­nia lub części.

Art. 70o. 1. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego, na wniosek pro­du­centa, udziela, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, zez­wole­nia na dopuszcze­nie do ruchu dro­gowego pojazdu z koń­cowej par­tii pro­dukcji, w ter­minie 3 miesięcy od dnia złoże­nia wniosku.

 1. Zez­wole­nia, o którym mowa w ust. 1, udziela się dla pojazdów wypro­dukowanych w okre­sie ważności świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectwa homolo­gacji typu pojazdu i zna­j­du­ją­cych się na tery­to­rium państw członkows­kich Unii Europe­jskiej, dla lim­i­towanej liczby pojazdów określonej w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zm ust. 3.

 2. Ter­min ważności zez­wole­nia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać:

12 miesięcy – dla pojazdów kat­e­gorii L, 12 miesięcy – dla pojazdów kom­plet­nych kat­e­gorii M, N, O, 18 miesięcy – dla pojazdów skom­ple­towanych kat­e­gorii M, N, O, 24 miesięcy – dla pojazdów kom­plet­nych kat­e­gorii T, C, R, 30 miesięcy – dla pojazdów skom­ple­towanych kat­e­gorii T, C, R – licząc od dnia wygaśnię­cia świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectwa homolo­gacji typu pojazdu.

 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

kopię świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu lub świadectwa homolo­gacji typu pojazdu, które utraciło ważność; kopię świadectwa zgod­ności lub kopię świadectwa zgod­ności WE albo wykaz numerów VIN pojazdów obję­tych wnioskiem; wykaz osób upoważnionych do pod­pisy­wa­nia oświad­czenia pro­du­centa o obję­ciu pojazdu zez­wole­niem na dopuszcze­nie do ruchu dro­gowego pojazdu z koń­cowej par­tii pro­dukcji zaw­ier­a­jący ich dane osobowe: imię i nazwisko, zaj­mowane stanowisko oraz wzór pod­pisu. 5. W przy­padku dołączenia do wniosku wykazu numerów VIN, pro­du­cent składa oświad­cze­nie o posi­ada­niu dla tego pojazdu świadectwa zgod­ności WE albo świadectwa zgod­ności wys­taw­ionego w okre­sie ważności odpowied­nio świadectwa homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectwa homolo­gacji typu pojazdu.

 1. Pro­du­cent we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obow­iązany podać liczbę pojazdów oraz przy­czyny tech­niczne lub eko­nom­iczne, powodu­jące niespeł­ni­anie przez pojazdy nowych wyma­gań technicznych.

Art. 70p. 1. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego odmawia wydania:

świadectwa homolo­gacji typu – w przy­padku gdy: typ pojazdu, typ przed­miotu wyposaże­nia lub części nie speł­nia wyma­gań, o których mowa w art. 70n ust. 1 pkt 13, zostało wydane świadectwo homolo­gacji typu WE przez inne państwo członkowskie Unii Europe­jskiej, na dany typ; świadectwa homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem – w przy­padku gdy ele­menty insta­lacji oraz sposób mon­tażu nie speł­nia wyma­gań, o których mowa w art. 70n ust. 1 pkt 4; zez­wole­nia na dopuszcze­nie do ruchu dro­gowego pojazdu z koń­cowej par­tii pro­dukcji – w przy­padku: niespeł­ni­a­nia warunków koń­cowej par­tii pro­dukcji, niedostate­cznego uza­sad­nienia niespełnienia przez pojazdy nowych wyma­gań tech­nicznych. 2. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego odmawia zmi­any świadectwa homolo­gacji typu w przy­pad­kach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2.

 1. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego może odmówić wyda­nia świadectwa homolo­gacji typu WE, jeżeli stwierdzi, że typ pojazdu, typ przed­miotu wyposaże­nia lub części stanowi poważné zagroże­nie dla bez­pieczeństwa w ruchu dro­gowym lub ochrony środowiska, mimo iż speł­nia wyma­gania, o których mowa w art. 70n ust. 1 pkt 13.

Art. 70q. 1. Pro­du­cent jest obow­iązany niezwłocznie powiadomić Dyrek­tora Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego o:

potrze­bie zmi­any danych i infor­ma­cji zawartych w świadectwie homolo­gacji typu WE pojazdu wydanym na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej albo świadectwie homolo­gacji typu pojazdu w przy­padku: zmi­any warunków stanow­ią­cych pod­stawę do wyda­nia świadectwa, zmi­any w typie pojazdu, typie przed­miotu wyposaże­nia lub części wpły­wa­jącej na zmi­anę warunków stanow­ią­cych pod­stawę do wyda­nia tego świadectwa; zaprzes­ta­niu pro­dukcji danego typu pojazdu, typu przed­miotu wyposaże­nia lub części. 2. Po otrzy­ma­niu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego dokonuje oceny zakresu zmian w odniesie­niu do uprzed­nio wydanego świadectwa, a następ­nie niezwłocznie infor­muje pro­du­centa o:

konieczności uzyska­nia zmi­any tego świadectwa po przeprowadze­niu badań homolo­ga­cyjnych albo bez przeprowadzenia tych badań, konieczności uzyska­nia nowego świadectwa, jeżeli zakres zmian wykracza poza istotne cechy dla danego typu pojazdu określone w przepisach wydanych na pod­stawie art. 70zm ust. 1 pkt 5 albo braku potrzeby zmi­any danych i infor­ma­cji zawartych w uprzed­nio wydanym świadectwie. 3. W przy­pad­kach, o których mowa w ust. 2 pkt 12, sto­suje się odpowied­nio art. 70h.

 1. Świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu wydane na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej albo świadectwo homolo­gacji typu pojazdu wygasa:

w przy­pad­kach, o których mowa w ust. 1: pkt 1 lit. a, jeżeli pro­du­cent nie uzyska zmi­any tego świadectwa albo uzyska nowe świadectwo, pkt 2; jeżeli upłynął ter­min jego ważności. 5. Świadectwo homolo­gacji typu pojazdu, o którym mowa w art. 70i ust. 4 wygasa, jeżeli zostało wydane świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu.

 1. W przy­padku gdy jeden z wari­antów w ramach typu pojazdu lub jedna z wer­sji w ramach wari­antu przes­taje speł­niać wyma­gania stanow­iące pod­stawę do wyda­nia świadectwa homolo­gacji, świadectwo homolo­gacji typu pojazdu lub świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu wygasa wyłącznie w takim zakre­sie, w jakim doty­czy tego wari­antu lub wersji.

Art. 70r. 1. Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego cofa świadectwo homolo­gacji typu wydane na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w przypadku:

negaty­wnego wyniku kon­troli zgod­ności: pro­dukcji pojazdu, przed­miotu wyposaże­nia lub części, mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem; uzyska­nia infor­ma­cji, że przed dniem wyda­nia tego świadectwa zostało wydane świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu przez inne niż Rzecz­pospolita Pol­ska państwo członkowskie Unii Europe­jskiej, w odniesie­niu do tego samego typu pojazdu; niewyko­na­nia przez pro­du­centa czyn­ności, o których mowa w art. 70u ust. 1. 2. W przy­padku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego wzywa pro­du­centa do usunię­cia niez­god­ności, w ter­minie 90 dni od dnia otrzy­ma­nia wezwa­nia. W przy­padku nieusunię­cia niez­god­ności w tym ter­minie, Dyrek­tor Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego cofa świadectwo homolo­gacji typu.

Art. 70s. 1. Pro­du­cent nowych pojazdów jest obowiązany:

wys­tawić: świadectwo zgod­ności WE albo świadectwo zgod­ności – do każdego pojazdu, na którego typ wydano odpowied­nio świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu albo świadectwo homolo­gacji typu pojazdu, albo świadectwo zgod­ności – do każdego pojazdu, na którego typ wydano świadectwo homolo­gacji typu wydane na dany typ pojazdu zgod­nie z pro­ce­durą homolo­gacji typu przez właś­ciwy organ innego niż Rzecz­pospolita Pol­ska państwa członkowskiego Unii Europe­jskiej i uznanego w try­bie art. 70j ust. 1 albo art. 70k ust. 1; złożyć oświad­cze­nie zaw­ier­a­jące dane i infor­ma­cje o pojeździe niezbędne do rejes­tracji i ewidencji pojazdu; zamieś­cić w instrukcji obsługi lub podręczniku użytkown­ika infor­ma­cje zaw­ier­a­jące ograniczenia lub spec­jalne warunki mon­tażu mające wpływ na bez­pieczeństwo w ruchu dro­gowym lub ochronę środowiska – o ile wys­tępują. 2. W przy­padku uzyska­nia zez­wole­nia na dopuszcze­nie do ruchu dro­gowego pojazdu z koń­cowej par­tii pro­dukcji, pro­du­cent jest obow­iązany w oświad­cze­niu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podać infor­ma­cję o obję­ciu pojazdu tym zezwoleniem.

 1. Pod­miot dokonu­jący mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem jest obow­iązany wys­tawić wyciąg ze świadectwa homolo­gacji sposobu mon­tażu insta­lacji przys­tosowu­jącej dany typ pojazdu do zasi­la­nia gazem – dla każdego pojazdu, w którym doko­nano mon­tażu tej instalacji.

 2. Doku­menty, o których mowa w ust. 13, wydaje się właś­ci­cielowi pojazdu.

 3. Wtórnik doku­men­tów, o których mowa w ust. 13, wydaje, na wniosek zain­tere­sowanego, pod­miot, który je wydał.

 4. Pro­du­cent przed­miotu wyposaże­nia lub części jest obow­iązany umieścić:

znak homolo­gacji typu przed­miotu wyposaże­nia lub części, na każdym wypro­dukowanym przed­mio­cie wyposaże­nia lub części, jeżeli obow­iązek ten wynika z odpowied­nich wyma­gań tech­nicznych określonych w przepisach Unii Europe­jskiej lub reg­u­lam­i­nach EKG ONZ albo nazwę lub znak hand­lowy oraz numer inden­ty­fika­cyjny, w przy­padku braku obow­iązku, o którym mowa w pkt 1. Art. 70t. 1. Pro­du­cent pojazdu jest obow­iązany udostęp­nić pro­du­cen­towi przed­miotu wyposaże­nia lub części, dane i infor­ma­cje niezbędne do uzyska­nia świadectwa homolo­gacji typu WE przed­miotu wyposaże­nia lub części mające wpływ na bez­pieczeństwo w ruchu dro­gowym lub środowisko.

 1. Pro­du­cent pojazdu ma prawo zobow­iązać pro­du­centa przed­miotu wyposaże­nia lub części do ochrony poufności wszel­kich nie­jawnych infor­ma­cji, o których mowa w ust. 1, w tym doty­czą­cych praw włas­ności intelektualnej.

 2. Pro­du­cent przed­miotu wyposaże­nia lub części jest obow­iązany udostęp­nić pro­du­cen­towi pojazdu dane i infor­ma­cje zaw­ier­a­jące ograniczenia lub spec­jalne warunki mon­tażu mające wpływ na bez­pieczeństwo w ruchu dro­gowym lub środowisko.

Art. 70u. 1. Jeżeli pro­du­cent, który uzyskał świadectwo homolo­gacji typu WE pojazdu, stwierdził w pojeździe wprowad­zonym do obrotu zagroże­nia dla bez­pieczeństwa w ruchu dro­gowym lub środowiska, jest obow­iązany niezwłocznie powiadomić o tym Dyr