Warunki techniczne pojazdów

Rozdział 1 – Warunki tech­niczne pojazdów

Art. 66. 1. Pojazd uczest­niczący w ruchu ma być tak zbu­dowany, wyposażony i utrzy­many, aby korzys­tanie z niego:

nie zagrażało bez­pieczeństwu osób nim jadą­cych lub innych uczest­ników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokol­wiek na szkodę; nie zakłó­cało spokoju pub­licznego przez powodowanie hałasu przekracza­jącego poziom określony w przepisach szczegółowych; nie powodowało wydziela­nia szkodli­wych sub­stancji w stop­niu przekracza­ją­cym wielkości określone w przepisach szczegółowych; nie powodowało niszczenia drogi; zapew­ni­ało dostate­czne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługi­wanie się urządzeni­ami do kierowa­nia, hamowa­nia, syg­nal­iza­cji i oświ­etle­nia drogi przy równoczes­nym jej obser­wowa­niu; nie powodowało zakłóceń radioelek­trycznych w stop­niu przekracza­ją­cym wielkości określone w przepisach szczegółowych. 1a. Auto­bus, samochód ciężarowy o dopuszczal­nej masie całkowitej przekracza­jącej 3,5 t i ciąg­nik samo­chodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkow­itą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homol­o­gowany ogranicznik pręd­kości mon­towany przez pro­du­centa lub jed­nos­tkę przez niego upoważnioną, ogranicza­jący maksy­malną pręd­kość auto­busu do 100 km/​h, a samo­chodu ciężarowego i ciąg­nika samo­chodowego do 90 km/​h.

1b. Przepis ust. 1a nie doty­czy pojazdu:

spec­jal­nego lub uży­wanego do celów spec­jal­nych Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Cel­nej, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Straży Granicznej, Służby Więzi­en­nej, Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Biura Ochrony Rządu i jed­nos­tek ochrony prze­ci­w­pożarowej; zabytkowego; nierozwi­ja­jącego, ze względów kon­struk­cyjnych, pręd­kości więk­szej niż odpowied­nio określone w ust. 1a; uży­wanego do prowadzenia badań naukowych na dro­gach; przez­nac­zonego wyłącznie do robót pub­licznych na obszarach miejs­kich. 1c. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu, mając na uwadze szczególne zagroże­nia wys­tępu­jące pod­czas prze­wozu towarów niebez­piecznych, może określić w drodze roz­porządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustaw­ień urządzeń ogranicza­ją­cych maksy­malną pręd­kość pojazdów prze­wożą­cych niek­tóre towary niebezpieczne.

1d. Pojazd sil­nikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alko­holową mon­towaną przez pro­du­centa urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

1e. Kali­brację blokady alko­holowej wykonuje się co 12 miesięcy. Pier­wszą kali­brację blokady alko­holowej wykonuje się przed mon­tażem urządzenia w pojeździe.

1f. Pro­du­cent urządzenia lub jego upoważniony przed­staw­iciel przeprowadza kali­brację blokady alko­holowej i wys­tawia doku­ment potwierdza­jący jej kalibrację.

1g. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze roz­porządzenia, wyma­gania funkcjon­alne i wymogi tech­niczne blokady alko­holowej oraz wzór doku­mentu potwierdza­jącego kali­brację blokady alko­holowej, uwzględ­ni­a­jąc dostęp­ność rynkową takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bez­pieczeństwa uczest­ników ruchu drogowego.

  1. Urządzenia i wyposaże­nie pojazdu, w szczegól­ności zapew­ni­a­jące bez­pieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujem­nymi skutkami uży­wa­nia pojazdu, powinny być utrzy­mane w należy­tym stanie oraz dzi­ałać sprawnie i skutecznie.

  2. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przy­czepą powinny zapewnić bez­pieczne ciąg­nię­cie przy­czepy o dopuszczal­nej masie całkowitej przewidzianej do ciąg­nię­cia przez ten pojazd, uniemożli­wić samoczynne odłącze­nie się przy­czepy oraz zapewnić praw­idłowe dzi­ałanie świateł i hamul­ców, o ile przy­czepa jest w nie wyposażona.

3a. Pojazd uczest­niczący w ruchu powinien posi­adać nadane przez pro­du­centa, z zas­trzeże­niem art. 66a, cechy identyfikacyjne:

numer VIN albo numer nad­wozia, pod­wozia lub ramy; (uchy­lony). 4. Zabra­nia się:

umieszcza­nia wewnątrz i zewnątrz pojazdu wys­ta­ją­cych spicza­stych albo ostrych części lub przed­miotów, które mogą spowodować uszkodze­nie ciała osób jadą­cych w pojeździe lub innych uczest­ników ruchu; stosowa­nia w pojeździe przed­miotów wyposaże­nia i części wymon­towanych z pojazdów, których ponowne uży­cie zagraża bez­pieczeństwu ruchu dro­gowego lub negaty­wnie wpływa na środowisko; stosowa­nia w pojeździe przed­miotów wyposaże­nia i części nieod­powiada­ją­cych warunkom określonym w przepisach szczegółowych; umieszcza­nia w pojeździe lub na nim urządzeń stanow­ią­cych obow­iązkowe wyposaże­nie pojazdu uprzy­wile­jowanego, wysyła­ją­cych syg­nały świ­etlne w postaci niebies­kich lub czer­wonych świateł błyskowych albo syg­nał dźwiękowy o zmi­en­nym tonie; wyposaża­nia pojazdu w urządze­nie infor­mu­jące o dzi­ała­niu sprzętu kon­trolno– pomi­arowego uży­wanego przez organy kon­troli ruchu dro­gowego lub dzi­ałanie to zakłó­ca­jące albo prze­woże­nia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazu­ją­cym na gotowość jego uży­cia; nie doty­czy to pojazdów spec­jal­nych Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Straży Granicznej, Służby Cel­nej i Biura Ochrony Rządu; wymi­any nad­wozia pojazdu posi­ada­jącego cechy iden­ty­fika­cyjne, o których mowa w ust. 3a pkt 1; dokony­wa­nia zmian kon­struk­cyjnych zmieni­a­ją­cych rodzaj pojazdu, z wyjątkiem: pojazdu, na którego typ­zostało wydaneświadectwo homolo­gacji­ty­pu­lu­binny równoważny doku­ment, o którym­mowa wart. 70just. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1, Przepis ust. 4 nie doty­czy pojazdu zabytkowego –w zakre­sie pkt 13, zzastrzeżeniem,że wprzypadkupkt3obowiązuje zakaz korzys­ta­niaz tychurządzeń pod­czas jazdy i pos­toju. pojazdu, w którym zmian kon­struk­cyjnych dokonał przed­siębiorca prowadzący dzi­ałal­ność gospo­dar­czą w tym zakre­sie. 5. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu w porozu­mie­niu z min­is­trami właś­ci­wym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Nar­o­dowej określi, w drodze roz­porządzenia, warunki tech­niczne pojazdów oraz zakres ich niezbęd­nego wyposażenia.

5a. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu określi, w drodze roz­porządzenia, warunki tech­niczne pojazdów wchodzą­cych w skład kole­jki turysty­cznej oraz zakres ich niezbęd­nego wyposażenia.

  1. Min­istrowie Obrony Nar­o­dowej oraz właś­ciwy do spraw wewnętrznych w porozu­mie­niu z Dyrek­torem Trans­portowego Dozoru Tech­nicznego określą, w drodze roz­porządzenia, warunki tech­niczne pojazdów spec­jal­nych i uży­wanych do celów spec­jal­nych Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

  2. Min­is­ter właś­ciwy do spraw wewnętrznych, Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej, min­is­ter właś­ciwy do spraw finan­sów pub­licznych oraz Min­is­ter Sprawie-​dliwości, w porozu­mie­niu z Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu, określą, w drodze roz­porządzenia, warunki tech­niczne pojazdów specjal-​nych i uży­wanych do celów spec­jal­nych Policji, Agencji Bez­pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­tr­wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen­tral­nego Biura Antyko­rup­cyjnego, Stra-​ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kon­troli skar­bowej, Służby Cel­nej, Służby Więzi­en­nej i straży pożarnej.>

  3. W roz­porządzeni­ach, o których mowa w ust. 57, należy uwzględ­nić w szczególności:

konieczność zapewnienia bez­piecznego korzys­ta­nia z pojazdów; zapewnie­nie możli­wie najm­niejszego negaty­wnego wpływu pojazdów na środowisko; przepisy i porozu­mienia między­nar­o­dowe doty­czące pojazdów, ich wyposaże­nia i części; przez­nacze­nie pojazdów oraz sposób ich wyko­rzys­ta­nia. 9. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu, w porozu­mie­niu z min­istrem właś­ci­wym do spraw gospo­darki oraz min­istrem właś­ci­wym do spraw środowiska, kieru­jąc się wzglę­dami tech­nicznymi, zasadami bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapo­b­ie­ganie niepraw­idłowoś­ciom w obro­cie przed­mio­tami wyposaże­nia i częś­ci­ami wymon­towanymi z pojazdów, określi, w drodze roz­porządzenia, wykaz przed­miotów wyposaże­nia i części wymon­towanych z pojazdów, których ponowne uży­cie zagraża bez­pieczeństwu ruchu dro­gowego lub negaty­wnie wpływa na środowisko.

Art. 66a. 1. Cechy iden­ty­fika­cyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza producent.

  1. Starosta właś­ciwy w sprawach rejes­tracji pojazdu wydaje decyzję o nada­niu cech iden­ty­fika­cyjnych w przy­padku pojazdu:

zbu­dowanego przy wyko­rzys­ta­niu nad­wozia, pod­wozia lub ramy kon­strukcji włas­nej, którego markę określa się jako „SAM”; w którym doko­nano wymi­any ramy lub pod­wozia na odpowied­nio ramę lub pod­wozie bez numeru fab­rycznego; odzyskanego po kradzieży, w którym cecha iden­ty­fika­cyjna uległa zatar­ciu lub sfałs­zowa­niu; nabytego na licy­tacji pub­licznej lub od pod­miotu wykonu­jącego orzecze­nie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha iden­ty­fika­cyjna uległa zatar­ciu lub sfałs­zowa­niu; w którym cecha iden­ty­fika­cyjna uległa zatar­ciu lub sfałs­zowa­niu, a pra­wom­oc­nym orzecze­niem sądu zostało ustalone prawo włas­ności pojazdu; w którym cecha iden­ty­fika­cyjna uległa sko­rodowa­niu lub została zniszc­zona pod­czas wypadku dro­gowego albo pod­czas naprawy; zabytkowego, w którym cecha iden­ty­fika­cyjna nie została umieszc­zona. 3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 67, powinny być potwierd­zone pisemną opinią rzec­zoz­nawcy samo­chodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazy­wać pier­wotną cechę iden­ty­fika­cyjną lub jed­noz­nacznie wyk­luczać ingerencję w pole numerowe w celu umyśl­nego jej zniszczenia lub zafałs­zowa­nia albo wskazy­wać na brak ory­gi­nal­nie umieszc­zonej cechy identyfikacyjnej.

  1. Umieszc­zone cechy iden­ty­fika­cyjne starosta wpisuje w dowodzie rejes­tra­cyjnym i w kar­cie pojazdu, jeżeli była wydana.

  2. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu, uwzględ­ni­a­jąc znacze­nie cech iden­ty­fika­cyjnych dla zapewnienia pewności i bez­pieczeństwa obrotu pojaz­dami, określi, w drodze roz­porządzenia, szczegółowy sposób oraz tryb ich nadawa­nia i umieszcza­nia w przy­pad­kach, o których mowa w ust. 2.

Art. 67. 1. Min­is­ter właś­ciwy do spraw trans­portu może w indy­wid­u­al­nych, uza­sad­nionych przy­pad­kach zez­wolić na odstępstwo od warunków tech­nicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy.

  1. Rada powiatu może wprowadzić obow­iązek wyposaże­nia pojazdów zaprzę­gowych w hamulec uruchami­any z miejsca zaj­mowanego przez kierującego