Ruch zwierząt

Art. 35. 1. Jazda wierzchem i pędze­nie zwierząt powinny się odby­wać po drodze przez­nac­zonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędze­nie zwierząt mogą odby­wać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza – po jezdni.

  1. Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt sto­suje się odpowied­nio przepisy art. 34 ust. 12 oraz przepisy o ruchu pojazdów.

Art. 36. 1. Zabra­nia się jazdy wierzchem:

bez uzdy; obok innego uczest­nika ruchu na jezdni; po drodze oznac­zonej znakami z numerem drogi między­nar­o­dowej oraz po drodze, na której obow­iązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzę­gowych; po drodze twardej w okre­sie niedostate­cznej widoczności; po drodze twardej oso­bie w wieku poniżej 17 lat. 2. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swo­jej prawej stronie.

Art. 37. 1. Zwierzęta w stadzie mogą być pęd­zone po drodze tylko pod odpowied­nim nad­zorem. Zwierzę poje­dyncze może być prowad­zone tylko na uwięzi.

  1. Poga­ni­acz zwierząt jest obowiązany:

iść po lewej stronie pęd­zonych zwierząt; w okre­sie niedostate­cznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najm­niej 150 m światłem białym. 3. Zwierzęta mogą być prowad­zone luzem przy pojeździe zaprzę­gowym z jego prawej strony, w licz­bie nie więk­szej niż 2 sztuki.

  1. Zabra­nia się:

pędzenia zwierząt po drodze oznac­zonej znakami z numerem drogi między­nar­o­dowej, a po innej drodze twardej – w okre­sie od zmierzchu do świtu; pędzenia zwierząt po drodze twardej oso­bie w wieku poniżej 13 lat; pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostate­czną odległość; zatrzymy­wa­nia zwierząt na jezdni; zaj­mowa­nia przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub row­erów. 5. Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych dro­gach lub obszarach oraz w określonym czasie.