Ruch pieszych

Art. 11. 1. Pieszy jest obow­iązany korzys­tać z chod­nika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub cza­sowo nie można z niego korzys­tać, pieszy może korzys­tać z jezdni, pod warunk­iem zaj­mowa­nia miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowa­nia miejsca nad­jeżdża­jącemu pojazdowi.

 1. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obow­iązany iść lewą stroną drogi.

 2. Piesi idący jezd­nią są obow­iązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunk­ach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

 3. Korzys­tanie przez pieszego z drogi dla row­erów jest doz­wolone tylko w razie braku chod­nika lub pobocza albo niemożności korzys­ta­nia z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzys­ta­jąc z tej drogi, jest obow­iązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy porusza­jący się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabu­dowanym jest obow­iązany uży­wać ele­men­tów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczest­ników ruchu, chyba że porusza się po drodze przez­nac­zonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 1. Przepisów ust. 14a nie sto­suje się w stre­fie zamieszka­nia. W stre­fie tej pieszy korzysta z całej sze­rokości drogi i ma pier­wszeństwo przed pojazdem.

Art. 12. 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

 1. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat sto­suje się odpowied­nio przepisy art. 11 ust. 12.

 2. Liczba pieszych idą­cych jezd­nią w kolum­nie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolum­nie wojskowej – 6, pod warunk­iem że kolumna nie zaj­muje więcej niż połowy sze­rokości jezdni.

 3. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolum­nie tylko dwójkami pod nad­zorem co najm­niej jed­nej osoby pełnoletniej.

 4. Dłu­gość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolum­nami nie może być mniejsza niż 100 m.

 5. Jeżeli prze­marsz kolumny pieszych odbywa się w warunk­ach niedostate­cznej widoczności:

pier­wszy i ostatni z idą­cych z lewej strony są obow­iązani nieść latarki: pier­wszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu, ostatni – ze światłem czer­wonym, skierowanym do tyłu; w kolum­nie o dłu­gości przekracza­jącej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obow­iązani uży­wać ele­men­tów odblaskowych odpowiada­ją­cych właś­ci­wym warunkom tech­nicznym, a pon­adto idący po lewej stronie są obow­iązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszc­zone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m; światło latarek powinno być widoczne z odległości co najm­niej 150 m. 7. Zabra­nia się:

ruchu po jezdni kolumny pieszych w cza­sie mgły; zakaz ten nie doty­czy kolumny wojskowej lub pol­i­cyjnej; ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunk­ach niedostate­cznej widoczności; prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat. Art. 13. 1. Pieszy, prze­chodząc przez jezd­nię lub torowisko, jest obow­iązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zas­trzeże­niem ust. 23, korzys­tać z prze­jś­cia dla pieszych. Pieszy zna­j­du­jący się na tym prze­jś­ciu ma pier­wszeństwo przed pojazdem.

 1. Prze­chodze­nie przez jezd­nię poza prze­jś­ciem dla pieszych jest doz­wolone, gdy odległość od prze­jś­cia przekracza 100 m. Jeżeli jed­nak skrzyżowanie zna­j­duje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyz­nac­zonego prze­jś­cia, prze­chodze­nie jest doz­wolone również na tym skrzyżowaniu.

 2. Prze­chodze­nie przez jezd­nię poza prze­jś­ciem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest doz­wolone tylko pod warunk­iem, że nie spowoduje zagroże­nia bez­pieczeństwa ruchu lub utrud­nienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obow­iązany ustąpić pier­wszeństwa pojaz­dom i do prze­ci­wległej krawędzi jezdni iść drogą najkrót­szą, prostopa­dle do osi jezdni.

 3. Jeżeli na drodze zna­j­duje się prze­jś­cie nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obow­iązany korzys­tać z niego, z zas­trzeże­niem ust. 23.

 4. Na obszarze zabu­dowanym, na drodze dwu­jezd­niowej lub po której kur­sują tramwaje po torowisku wyo­dręb­nionym z jezdni, pieszy prze­chodząc przez jezd­nię lub torowisko jest obow­iązany korzys­tać tylko z prze­jś­cia dla pieszych.

 5. Prze­chodze­nie przez torowisko wyo­dręb­nione z jezdni jest doz­wolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

 6. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przys­tanku komu­nikacji pub­licznej łączy się z prze­jś­ciem dla pieszych, prze­chodze­nie do i z przys­tanku jest doz­wolone tylko po tym przejściu.

 7. Jeżeli prze­jś­cie dla pieszych wyz­nac­zone jest na drodze dwu­jezd­niowej, prze­jś­cie na każdej jezdni uważa się za prze­jś­cie odrębne. Przepis ten sto­suje się odpowied­nio do prze­jś­cia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Art. 14. Zabra­nia się:

wchodzenia na jezd­nię: bezpośred­nio przed jadący pojazd, w tym również na prze­jś­ciu dla pieszych, spoza pojazdu lub innej przeszkody ogranicza­jącej widoczność drogi; prze­chodzenia przez jezd­nię w miejscu o ogranic­zonej widoczności drogi; zwal­ni­a­nia kroku lub zatrzymy­wa­nia się bez uza­sad­nionej potrzeby pod­czas prze­chodzenia przez jezd­nię lub torowisko; prze­b­ie­ga­nia przez jezd­nię; chodzenia po torowisku; wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półza­pory są opuszc­zone lub opuszczanie ich rozpoczęto; prze­chodzenia przez jezd­nię w miejscu, w którym urządze­nie zabez­piecza­jące lub przeszkoda odd­zielają drogę dla pieszych albo chod­nik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się zna­j­dują. Art. 15. Przepisów art. 1114 nie sto­suje się w razie zamknię­cia ruchu pojazdów na drodze.